Po boku zla vždycky kráčí láska

elisabet nemert čas vlků

Švédsko sto­jí na pra­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky a sirot­ky Magdalenu a Nilse potka­lo neče­ka­né štěs­tí. Jejich jedi­ný pří­buz­ný, strýc, kte­rý se vrá­til z Ameriky, jim odká­zal veš­ke­rý svůj maje­tek. Díky neče­ka­né­mu bohat­ství začí­na­jí žít nový život a mají před sebou slib­nou kari­é­ru. Hrůzy začí­na­jí­cí vál­ky pro­ni­ka­jí­cí z kon­ti­nen­tu však jejich živo­ty zno­vu změ­ní a dove­dou je k pomo­ci potřeb­ným. Tehdy do jejich živo­ta vstou­pí Carl-Magnus Rytterholm, obdi­vo­va­tel nové­ho hrdi­ny Adolfa Hitlera. Zdá se, že se sou­ro­zen­ci vychá­zet nebu­de...

Po boku zla však vždyc­ky krá­čí lás­ka. Při hle­dá­ní tří zmi­ze­lých fin­ských váleč­ných dětí se Magdalena a Carl-Magnus popr­vé set­ka­jí a tohle setká­ní je pro oba dva osu­do­vé. Jejich odva­ha a obě­ta­vost změ­ní život nejen jim, ale i mno­ha dal­ším lidem.

Elisabet Nemert je švéd­ská spi­so­va­tel­ka, kte­rou při psa­ní její­ho romá­nu Čas vlků inspi­ro­va­la sta­ro­dáv­ná legen­da, pod­le kte­ré v kaž­dém člo­vě­ku žijí dva vlci a neu­stá­le boju­jí o tlu­kot srd­ce. Jeden z nich je strach a nená­vist a ten dru­hý lás­ka a důvě­ra. Který z vlků vyhra­je? Ten, kte­ré­ho živí­me.

Vlky zde však sym­bo­li­zu­jí i boj pro­ti nacis­tic­ké­mu Německu a kni­hu ozvlášt­ňu­jí i čás­ti, kte­ré jsou psa­né prá­vě z pohle­du vlků. Tyhle pasá­že jsou neo­by­čej­ně nád­her­né a ori­gi­nál­ní, stej­ně jako hlav­ní myš­len­ka díla.

Kromě váleč­ných situ­a­cí se pří­běh zamě­řu­je také na před­vá­leč­nou soci­ál­ní situ­a­ci ve Švédsku. Vysvětluje, jak na tom byly mat­ky samo­ži­vi­tel­ky, děti, kte­ré skon­či­ly v pěs­toun­ské péči a jaké bylo posta­ve­ní žen, roz­dě­le­ní spo­leč­nos­ti pod­le půvo­du  a hos­po­dář­ská a poli­tic­ká situ­a­ce země. Díky tomu čte­nář vidí, jak se změ­ni­la cel­ko­vá situ­a­ce země po začát­ku vál­ky.

Stejně jako nesku­teč­ná obě­ta­vost a sna­ha pomoct jiným, kte­ré moh­ly odváž­né lidi stát život, je v pří­bě­hu důle­ži­tá i lás­ka. Ta však neza­sti­ňu­je ostat­ní téma­ta, prá­vě nao­pak - vhod­ně je dopl­ňu­je.  Elisabet Nemert se poved­lo napsat vyvá­že­ný emo­tiv­ní pří­běh, kte­rý obsá­hl celou váleč­nou dobu a kte­rý vyprá­ví nejen o neut­rál­ní zemi, kte­rá se muse­la potý­kat s váleč­ným kon­flik­tem, ale i o lidech, kte­ří se v těž­kých časech nebá­li zůstat lid­mi.

 

 

Hodnocení: 95%

 

 

ČAS VLKŮ

Autorka: Elisabet Nemert

Originální název: Vargarnas Tid

Překlad: Jan Marek Šík

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 360

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *