Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně

PadDoTmy

Máte rádi jes­ky­ně a nespou­ta­nou pří­ro­du Slovinského kra­su? Milujete čes­ké autor­ky romá­nů pro ženy? Klára Janečková je autor­kou napí­na­vé­ho romá­nu Pád do tmy. 

Tereza Brašová je veli­ce sil­ná žena, spe­le­o­lož­ka a záchra­nář­ka, kte­rá v 18 letech utek­la z domu od své­ho nevlast­ní­ho otce. Útočiště najde ve slo­vin­ských jes­ky­ních, kde pra­cu­je jako prů­vod­ky­ně. Brašov, její nevlast­ní otec jí roky sexu­ál­ně zne­u­ží­val. Je to poli­tik, kte­rý se neští­tí růz­ných nepo­cti­vých prak­tik i sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní své dal­ší nevlast­ní dce­ry. Tereza je jed­nou při sestu­pu do jes­ky­ně zra­ně­na, zachrá­ní jed­nu cizin­ku. Po tom­to pádu do tmy odjíž­dí do rod­né Prahy. Setká se s Brašovem a jeho novou rodi­nou. Při pohle­du na nebo­hou Petru, nevlast­ní dce­ru Brašova je jí jas­né jaké prak­ti­ky na ní její nevlast­ní otec zkou­ší.

Brašov si navíc vydr­žu­je mla­dou milen­ku Danielu, kte­ré pla­tí nema­lé sumy peněz. Ta od něj ale po čase ode­jde a vrá­tí se zpět ke své rodi­ně. Brašov stou­pá v poli­ti­ce výše. K tomu mu má dopo­mo­ci Tereza, jako vzor­ná dce­ra jej má pod­po­ro­vat v jeho poli­tic­ké kam­pa­ni. Brašova žena one­moc­ní rako­vi­nou a brzy umí­rá. Brašov hra­je veli­ce zdr­ce­né­ho vdov­ce. Tereza odjíž­dí zpět na Slovinsko po jed­nom nedo­ro­zu­mě­ní se svým pří­te­lem Dominikem.

Zdrcený Brašov chce Danielu zís­kat zpát­ky. Než aby ji měl někdo jiný, radě­ji ji uvi­dí mrt­vou. Využije k tomu i svou nevlast­ní dce­ru Petru. Která mu má dopo­mo­ci Danielu zís­kat zpět. Petra vše nahlá­sí na poli­ci. Rozjede se obrov­ská medi­ál­ní afé­ra, vyšet­řo­vá­ní a soud. Skončí Brašov za mří­že­mi? Najde Tereza své ztra­ce­né štěs­tí a bude žít koneč­ně v kli­du bez stra­chu?

Kniha mě veli­ce zau­ja­la už svou obál­kou. Obličej s čer­ve­ný­mi vla­sy, ble­dá tvář, oko­lo tma. Musím říci, že po pře­čte­ní ano­ta­ce jsem chvil­ku váha­la, zda tuto kni­hu radě­ji neod­lo­žit a sáh­nout po jiné. Neučinila jsem tak a jsem za to veli­ce ráda. Rozhodně neli­tu­ji, že jsem se do kni­hy začet­la. Měla jsem tro­chu strach, jak se mě bude číst o sexu­ál­ním zne­u­ží­vá­ní. Myslím si, že je to v dneš­ní spo­leč­nos­ti stá­le tabu, o čem se pros­tě nemlu­ví, i když by mělo. Kniha byla oprav­du čti­vá, měla spád i zají­ma­vou záplet­ku.

Klára Janečková se naro­di­la v roce 1979 v Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem. Vystudovala psy­cho­lo­gii na UPOL v Olomouci a nyní pra­cu­je jako škol­ní psy­cho­lož­ka na dvou vel­kých základ­ních ško­lách. Zároveň půso­bí jako lek­tor­ka psy­cho­lo­gie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosud jí vyšlo devět romá­nů.

Autor: Klára Janečková

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018 , Euromedia,  Praha

Počet stran: 215

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3600-0

Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně
Hodnocení: 4 - ‎2 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: