Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny

Odpověď nejen na to, jest­li se psům zda­jí sny
Ohodnoťte člá­nek

 Kniha kyno­lo­ga Stanleyho Corena se bude hodit všem maji­te­lům chlu­pá­čů ať už vlast­ní němec­ké­ho ovčá­ka, čiva­vu nebo voříš­ka.

Pes pod drobnohledem

Stanley Coren kni­hu roz­dě­lil na pět oddí­lů zamě­ře­ných na nej­růz­něj­ší aspek­ty sou­ži­tí se psem. Vysvětluje, jak spo­lu psi komu­ni­ku­jí, objas­ňu­je růz­né, pro mno­ho lidí nepo­cho­pi­tel­né nebo nechut­né aspek­ty psí­ho cho­vá­ní, zabý­vá se psí­mi emo­ce­mi, a schop­nost­mi. Celou kapi­to­lu věno­val také zvlášt­nos­tem štěňat a sta­rých psů a co je nej­dů­le­ži­těj­ší, nechy­bí zde ani kapi­to­la zamě­ře­ná na psí schop­nos­ti se učit a meto­dy výcvi­ku.

Coren také opra­vu­je mno­ho vše­o­bec­ných omy­lů a polo­pravd, kte­ré se o psech tra­du­jí. Díky jeho vtip­ně poda­né­mu výkla­du neza­tí­že­né­mu pří­liš odbor­ný­mi vědec­ký­mi ter­mí­ny, tak mož­ná lépe pocho­pí­te, co se vám váš pes sna­ží sdě­lit svým ště­ká­ním, nebo že vrtě­ní oca­sem nemu­sí vždy sto­pro­cent­ně zna­me­nat, že pes je spo­ko­je­ný. Zabývá se i popu­lár­ní­mi téma­ty jako je vyu­ži­tí psů při dia­gnóze rako­vi­no­vých one­moc­ně­ní, údaj­ným schop­nos­tem psa před­ví­dat návrat své­ho pána či jevům jako je depre­se u psů nebo one­moc­ně­ní Alzheimerovou cho­ro­bou u star­ších jedin­ců.

Jak cvičit psa

Část zamě­ře­ná na psí schop­nos­ti uče­ní si zaslou­ží vypích­nou, už jen pro­to, že z prak­tic­ké­ho hle­dis­ka bude mít pro vět­ši­nu pej­s­ka­řů asi nej­vět­ší ohlas. Autor se zde věnu­je jed­not­li­vým meto­dám výcvi­ku, při­dá­vá množ­ství rad, jak psa pod­po­ro­vat v žádou­cím cho­vá­ní a vyva­ro­vat se chyb, kte­ré mno­zí cvi­či­te­lé při výcvi­ku děla­jí.

Kniha je roz­dě­le­na do pěti čás­tí, jak už bylo zmí­ně­no výše, v kaž­dé čás­ti jsou pak roze­bí­rá­ny odpo­vě­di na vše­teč­né otáz­ky týka­jí­cí se psů. Jedné otáz­ce je věno­vá­no kolem dvou až pěti strá­nek, infor­ma­ce jsou podá­vá­ny sro­zu­mi­tel­ně a s humo­rem, což z kni­hy činí ide­ál­ní čte­ní pro lai­ky, kte­ří se tolik nevy­zna­jí v odbor­né kyno­lo­gic­ké ter­mi­no­lo­gii a zalí­bit by se konec­kon­ců moh­la i star­ším dětem.

Zdají se psů sny?

Autor: Stanley Coren

Název ori­gi­ná­lu: Do Dogs Dream?

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydá­ní: 2015

Eliška Gregorová

Související příspěvky:

  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Psí pohádky27. června 2017 Psí pohádky Pokud máte rádi netradiční pohádky, tak vás určitě zaujme kniha od autorky Zuzany Pospíšilové Psí pohádky. Zuzana Pospíšilová je velmi populární spisovatelka, která napsala již několik […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *