Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách

DSC 0394

Název kni­hy je sice kon­sta­to­vá­ní, ale sou­čas­ně byl patr­ně pro autor­ku výzvou, pro­to­že se sna­ží na mno­ho zaži­tých spo­le­čen­ských ste­re­o­ty­pů týka­jí­cích se role ženy ve spo­leč­nos­ti pou­ká­zat. Autorka Angela Saini roz­dě­li­la text do osmi kapi­tol, kte­ré jsou plné infor­ma­cí, výsled­ků výzku­mů i růz­ných teo­rií, kte­ré něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­ly spo­le­čen­ské posta­ve­ní žen ve spo­leč­nos­ti. Při porov­ná­vá­ní výsled­ků výzku­mů i for­mu­lo­vá­ní teo­rií respek­tu­je autor­ka dobo­vá spe­ci­fi­ka i tech­nic­kou vyspě­lost či spo­le­čen­ský sys­tém. Nutno říci, že sice vychá­zí z mno­ha vědec­kých pra­cí, ale v kni­ze volí sro­zu­mi­tel­né for­mu­la­ce a neza­bře­dá­vá zby­teč­ně do odbor­né ter­mi­no­lo­gie. Využívá čas­to cita­ce věd­ců, ale sou­čas­ně je komen­tu­je a dává do sou­vis­los­tí nebo je navzá­jem porov­ná­vá. Seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry je roz­sáh­lý a je také seřa­zen pod­le jed­not­li­vých kapi­tol.

Jednotlivé názvy kapi­tol samy napo­ví­da­jí jejich zamě­ře­ní: Podřadnost žen, Ženy jsou více nemoc­né, Vrozené roz­dí­ly, Chybějích pět uncí žen­ské­ho moz­ku, Ženská prá­ce, Vybíravá, Proč muži vlád­nou, Staré ženy, kte­ré nehod­la­jí umřít. I když jsou již mno­ho uvá­dě­ných teo­rií nebo pre­zen­ta­ce dokon­če­ných výzku­mů zná­mé, jsou pre­zen­to­vá­ny v nových sou­vis­los­tech. Příjemným zpes­t­ře­ním je zve­řej­ně­ní zají­ma­vých detai­lů nebo zku­še­nos­tí z prů­bě­hu výzku­mů. Od kri­tic­ké­ho vní­má­ní vědec­kých názo­rů v minu­los­ti pře­chá­zí autor­ka do polo­vi­ny minu­lé­ho sto­le­tí, obdo­bí, kdy se poča­lo posta­ve­ní žen v zápa­do­ev­rop­ské spo­leč­nos­ti výraz­ně měnit. Oceňuje klad­ně půso­be­ní femi­nis­tic­ké­ho hnu­tí, kte­ré je dle její­ho vyjá­d­ře­ní „lam­pou, kte­rá osvět­lu­je před­po­ja­tost ve vědě“. Takové hod­no­ce­ní je bás­nic­ky nad­ne­se­né a autor­ka jej uved­la v doslo­vu, kde porov­ná­vá budo­vá­ní obra­zu ženy v minu­los­ti a v sou­čas­ném svě­tě. Současné poje­tí vědy může nabíd­nout stej­né šan­ce ženám i mužům. Takové kon­sta­to­vá­ní vychá­zí nej­spíš ze spo­le­čen­ské­ho pro­stře­dí, kde autor­ka žije a pra­cu­je. Podobně zúže­ný pohled má autor­ka na budouc­nost, kdy člo­věk ovlád­ne pro­stře­dí i život lid­ských jedin­ců. Neuvádí sou­čas­né pro­blémy ani rizi­ko­vé fak­to­ry sou­čas­né­ho vývo­je, vidí budouc­nost v „růžo­vých“ bar­vách.

Přestože se autor­ka sna­ží for­mu­lo­vat text se sna­hou o maxi­mál­ní objek­tiv­nost a uka­zu­je, jak někte­ré vědec­ké závě­ry nebo for­mu­la­ce ovliv­ni­ly for­mo­vá­ní norem na cho­vá­ní a posta­ve­ní mužů i žen ve spo­leč­nos­ti, nepře­svěd­či­la mě, že si s vyja­d­řo­vá­ním závě­rů a objek­tiv­ním hod­no­ce­ním situ­a­ce doká­že pora­dit. Hned v úvo­du totiž popi­su­je záži­tek z dět­ství, kte­rý byl pro její tvor­bu inspi­ru­jí­cí. Ale prá­vě popis situ­a­ce a závě­ry, kte­ré před­klá­dá bez uve­de­ní dal­ších sou­vis­los­tí, jsou sub­jek­tiv­ním vyhod­no­ce­ním. Možná by mi to tolik neva­di­lo, kdy­by se k tomu­to zážit­ku ješ­tě opa­ko­va­ně nevrá­ti­la. Z mého pohle­du je to zavá­dě­jí­cí infor­ma­ce, kte­rá v sou­vis­los­ti s obsa­hem kni­hy uka­zu­je, jak je pro člo­vě­ka obtíž­né ori­en­to­vat se ve spo­leč­nos­ti dru­hých lidí a stej­ně jako sama autor­ka, poro­zu­mět sám sobě. Prohlášení autor­ky v závě­ru kni­hy „Chtěla jsem jen lépe poro­zu­mět bio­lo­gic­ké­mu pří­bě­hu o sobě a o dal­ších ženách“ pova­žu­ji za doce­la výstiž­né a přes­to­že se v kni­ze hovo­ří hod­ně o femi­nis­tic­kém hnu­tí a femi­nist­kách, mys­lím si, že kni­ha obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí vybí­ze­jí­cích k zamyš­le­ní neje­nom ženy.

Anglická novi­nář­ka Angela Saini si dala hod­ně prá­ce s pří­pra­vou kni­hy, kte­rá vyšla v roce 2017 ve Velké Británii, kde byla vědec­kou komu­ni­tou při­ja­ta pozi­tiv­ně. V letoš­ním roce kni­hu vydal Sociologický ústav Akademie Věd s před­mluvou Mgr. Marcely Linkové, Ph.D.  V před­mluvě je struč­ně shr­nut obsah kni­hy a klad­ně hod­no­ce­ný argu­men­tač­ní poten­ci­ál tex­tu s odpo­věd­ným pří­stu­pem k vědec­ké­mu bádá­ní a uži­tí výsled­ků výzku­mů uži­teč­ných nejen pro vědec­kou komu­ni­tu, ale také pro širo­kou veřej­nost. Vyjádření „argu­men­tač­ní zdroj“ mi při­pa­dá nad­sa­ze­né a spí­še bych zařa­di­la kni­hu mezi pub­li­ka­ce, kte­ré popu­la­ri­zu­jí vědu a její výsled­ky.

Kniha mě zau­ja­la nejen svým obsa­hem, ale také způ­so­bem zpra­co­vá­ní a při­ja­tel­nou pre­zen­ta­cí roz­sáh­lé­ho množ­ství výsled­ků výzku­mů. Textu by jis­tě pomoh­la nápa­di­těj­ší gra­fic­ká úpra­va a ško­da, že autor­ka nevy­u­ži­la foto­gra­fie nebo nespo­lu­pra­co­va­la s vtip­ným výtvar­ní­kem.

Hodnocení: 60 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%1. srpna 2017 Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím dál více estetické zákroky pacientů, který mají něčeho málo či naopak až moc. Se vzrůstajícím zájmem […]
  • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]