Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy

od podzimu do leta

Pohádka je v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­tá. Již odma­lič­ka jsme slý­chá­va­li pohád­ky od našich babi­ček či pra­ba­bi­ček. Provází nás celým živo­tem.  Děti zna­jí v dneš­ní době pře­de­vším ty kres­le­né ame­ric­ké pohád­ky. Ty tra­dič­ní, kte­ré se lido­vou slo­ves­nos­tí pře­dá­va­ly z gene­ra­ci na gene­ra­ci jsou bohu­žel čas­to opo­mí­je­ny a je to ško­da. V mateř­ské ško­le slou­ží nejen jako pro­stře­dek pro uklid­ně­ní dětí, před poled­ním spán­kem, ale hlav­ně jako výcho­dis­ko pro výchov­ně vzdě­lá­va­cí prá­ci. Pohádka nám pomá­há nasta­vit pra­vi­dla a pomo­ci při adap­ta­ci dětí v mateř­ské ško­le. 

V kni­ze najde­te 20 zná­mých pohá­dek a jed­nu nověj­ší. Každá pohád­ka je roz­pra­co­va­ná na 3 čás­ti – dra­ma­ti­za­ce – prá­ce s pří­bě­hem, námě­ty na výtvar­né akti­vi­ty, závěr – dal­ší mož­nos­ti pro prá­ci s pří­bě­hem (for­mu­la­ce otá­zek, vyjá­d­ře­ní názo­ru, roz­voj před­sta­vi­vos­ti, svět fan­ta­zie, roz­voj slov­ní záso­by).

Při prá­ci s pohád­ka­mi je tře­ba brát v úva­hu na indi­vi­du­ál­ní zvlášt­nos­ti dětí, věko­vé roz­lo­že­ní, čas, či zvyk­los­ti v dané mateř­ské ško­le. Práci roz­dě­lu­je­me do něko­li­ka dnů. Námětů pro čin­nos­ti s děti je mno­ho. Např. hle­dá­ní stej­ných obráz­ků, roz­dí­lů, Kimovy hry, časo­vá ori­en­ta­ce, sklá­dá­ní obráz­ků, posloup­nost děje, určo­vá­ní počtu sla­bik, prv­ní a posled­ní hlás­ky, tvor­ba rýmů, vytvá­ře­ní nad­řa­ze­ných poj­mů, gra­fo­mo­to­ri­ka, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti a mno­ho dal­ších.

Autorka vychá­zí z rám­co­vě vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu pro před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní. Učitelky jis­tě oce­ní for­mu­lo­va­né díl­čí cíle, klí­čo­vé kom­pe­ten­ce i oče­ká­va­né výstu­py. 4 roč­ní obdo­bí – jaro, léto, pod­zim, zima jsou obsa­že­ny již v názvu kni­hy a budou vás pro­vá­zet od začát­ku až do kon­ce.

Více na Kritiky.cz
Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna pln...
Cestovat po světe zadarmo? Ano, jde to! Cestovat po světě, poznávat bohaté a úspěšné lidi a přitom spát v luxusních vilách, dra...
Daniel Nekonečný Daniel Nekonečný (vlastním jménem Daniel Konečný; 29. června 1966 Boskovice – 26. b...
Komiks 3 ...
Motáky nezvěstnému - kniha Příběhem provází vypravěč, který nese jméno Vilém Svoboda. Vše začíná v soudní síni...

Velice se mě líbí pře­hled­nost kni­hy, je dopl­ně­na jed­no­du­chý­mi sché­ma­ty pro snad­něj­ší pocho­pe­ní tex­tu, nabí­zí nepře­ber­né množ­ství nápa­dů, jak pra­co­vat s noto­ric­ky zná­mý­mi pohád­ka­mi jako je Červená Karkulka, Budulínek, O veli­ké řepě, Otesánek, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků, O Popelce, O nepo­sluš­ných kůzlát­kách, O třech pra­sát­kách, O per­ní­ko­vé cha­loup­ce, O Šípkové Růžence a mno­ho dal­ších. Musím říci, že mě kni­ha oprav­du nadchla. Neustále hle­dám nové inspi­ra­ce, jak nej­lé­pe s dět­mi pra­co­vat. Tato pub­li­ka­ce je plná nápa­dů a námě­tů, jak si s dět­mi užít tak úžas­né téma jako jsou pohád­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem začí­na­jí­cím uči­tel­kám mateř­ských škol, ale i těm zku­še­ným, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ce pro svou prá­ci, dále také uči­tel­kám prv­ní­ho stup­ně pro ozvlášt­ně­ní výu­ky, ale i pro rodi­če, kte­ří chtě­jí inspi­ra­tiv­ní kni­hu pro své děti.

 

Hana Voščeková půso­bí jako ředi­tel­ka MŠ Ruprechtov.

Autor: Hana Voščeková

Ilustrace: Lenka Procházková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, dra­ma­tic­ká výcho­va

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1372-7.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *