Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy

Od pod­zi­mu do léta pohád­ka k nám při­lé­tá – roč­ní pro­jekt pro mateř­ské ško­ly
Ohodnoťte člá­nek

Pohádka je v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­tá. Již odma­lič­ka jsme slý­chá­va­li pohád­ky od našich babi­ček či pra­ba­bi­ček. Provází nás celým živo­tem.  Děti zna­jí v dneš­ní době pře­de­vším ty kres­le­né ame­ric­ké pohád­ky. Ty tra­dič­ní, kte­ré se lido­vou slo­ves­nos­tí pře­dá­va­ly z gene­ra­ci na gene­ra­ci jsou bohu­žel čas­to opo­mí­je­ny a je to ško­da. V mateř­ské ško­le slou­ží nejen jako pro­stře­dek pro uklid­ně­ní dětí, před poled­ním spán­kem, ale hlav­ně jako výcho­dis­ko pro výchov­ně vzdě­lá­va­cí prá­ci. Pohádka nám pomá­há nasta­vit pra­vi­dla a pomo­ci při adap­ta­ci dětí v mateř­ské ško­le. 

V kni­ze najde­te 20 zná­mých pohá­dek a jed­nu nověj­ší. Každá pohád­ka je roz­pra­co­va­ná na 3 čás­ti – dra­ma­ti­za­ce – prá­ce s pří­bě­hem, námě­ty na výtvar­né akti­vi­ty, závěr – dal­ší mož­nos­ti pro prá­ci s pří­bě­hem (for­mu­la­ce otá­zek, vyjá­d­ře­ní názo­ru, roz­voj před­sta­vi­vos­ti, svět fan­ta­zie, roz­voj slov­ní záso­by).

Při prá­ci s pohád­ka­mi je tře­ba brát v úva­hu na indi­vi­du­ál­ní zvlášt­nos­ti dětí, věko­vé roz­lo­že­ní, čas, či zvyk­los­ti v dané mateř­ské ško­le. Práci roz­dě­lu­je­me do něko­li­ka dnů. Námětů pro čin­nos­ti s děti je mno­ho. Např. hle­dá­ní stej­ných obráz­ků, roz­dí­lů, Kimovy hry, časo­vá ori­en­ta­ce, sklá­dá­ní obráz­ků, posloup­nost děje, určo­vá­ní počtu sla­bik, prv­ní a posled­ní hlás­ky, tvor­ba rýmů, vytvá­ře­ní nad­řa­ze­ných poj­mů, gra­fo­mo­to­ri­ka, základ­ní předma­te­ma­tic­ké doved­nos­ti a mno­ho dal­ších.

Autorka vychá­zí z rám­co­vě vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu pro před­škol­ní vzdě­lá­vá­ní. Učitelky jis­tě oce­ní for­mu­lo­va­né díl­čí cíle, klí­čo­vé kom­pe­ten­ce i oče­ká­va­né výstu­py. 4 roč­ní obdo­bí – jaro, léto, pod­zim, zima jsou obsa­že­ny již v názvu kni­hy a budou vás pro­vá­zet od začát­ku až do kon­ce.

Velice se mě líbí pře­hled­nost kni­hy, je dopl­ně­na jed­no­du­chý­mi sché­ma­ty pro snad­něj­ší pocho­pe­ní tex­tu, nabí­zí nepře­ber­né množ­ství nápa­dů, jak pra­co­vat s noto­ric­ky zná­mý­mi pohád­ka­mi jako je Červená Karkulka, Budulínek, O veli­ké řepě, Otesánek, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků, O Popelce, O nepo­sluš­ných kůzlát­kách, O třech pra­sát­kách, O per­ní­ko­vé cha­loup­ce, O Šípkové Růžence a mno­ho dal­ších. Musím říci, že mě kni­ha oprav­du nadchla. Neustále hle­dám nové inspi­ra­ce, jak nej­lé­pe s dět­mi pra­co­vat. Tato pub­li­ka­ce je plná nápa­dů a námě­tů, jak si s dět­mi užít tak úžas­né téma jako jsou pohád­ky.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem začí­na­jí­cím uči­tel­kám mateř­ských škol, ale i těm zku­še­ným, kte­ré hle­da­jí inspi­ra­ce pro svou prá­ci, dále také uči­tel­kám prv­ní­ho stup­ně pro ozvlášt­ně­ní výu­ky, ale i pro rodi­če, kte­ří chtě­jí inspi­ra­tiv­ní kni­hu pro své děti.

 

Hana Voščeková půso­bí jako ředi­tel­ka MŠ Ruprechtov.

Autor: Hana Voščeková

Ilustrace: Lenka Procházková

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka, dra­ma­tic­ká výcho­va

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1372-7.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků28. srpna 2018 Povídám, povídám, pohádku – pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností  předškoláků Čtení pohádek, společně strávený čas s rodiči, či prarodiči, ta atmosféra, která vládne při čtení v nás zanechává nezapomenutelné okamžiky. Vzpomínám si, na svou babičku, jak jsme s ní […]
  • Diamantová sekera B1/B224. června 2018 Diamantová sekera B1/B2 Rádi se učíte anglicky a nejlépe na anglickém textu? Nyní přináší nakladatelství Edika další knížku zrcadlových textů, které jsou u těch, co se učí anglicky, značně oblíbené. Poměrně […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 O prasátku Lojzíkovi - Pozdrav slunci - kniha - recenze - 100 % Mnozí jistě znají pohádky, v nichž je hlavním hrdinou malé prasátko Lojzík. Další z dílů má podtitul Pozdrav slunci. Děj začíná tím, že Lojzíkovi a jeho spolužákům ve škole oznámí paní […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]
  • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […]
  • Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 % Druhý díl pohádky o malém pavoukovi jménem Čenda má podtitul V lese a tentokrát spisovatel a ilustrátor Pavel Čech kromě kresby sáhl i k písmu – rozumějme – je to naprosto plnohodnotný […]
  • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *