Ochrání dva bratři svůj mlýn?

michal vaněček mlýn

Když František a Karel Hadrbolcovi slí­bí své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci, že nedo­pus­tí, aby mlýn a dal­ší pozem­ky, kte­ré rodi­na vlast­ní, dostal do rukou někdo cizí, netu­ší, že je čeká celo­ži­vot­ní boj. Společně se sestra­mi Hankou a Boženkou se sta­ra­jí o rodin­ný maje­tek, pře­č­ka­jí dru­hou svě­to­vou vál­ku a násled­ný cha­os, kte­rý vypuk­ne po tom, co vál­ka skon­čí. Když prv­ní pová­leč­né vol­by vyhra­jí komu­nis­ti, nála­da ve věs­ni­ci se začne poma­lu měnit. Obyvatelé se začnou dělit na pří­vr­žen­ce a odpůr­ce komu­nis­mu a lidi, kte­ři se o poli­ti­ku neza­jí­ma­jí.

V době vzni­ku JZD ve ves­ni­ci se míst­ní komu­niš­tič­tí funk­ci­o­ná­ři sna­ží bra­t­ry pře­svěd­čit, aby byli jed­ni z prv­ních lidí, kte­ří do JZD vstou­pí. Bratři nesou­hla­sí. Dali slib, maje­tek pat­ří rodi­ně a niko­mu jiné­mu. Nějvětší majet­ky ve ves­ni­ci však mimo druž­stvo zůstat nemo­hou, a tak se komu­nis­ti sna­ží mlýn i při­leh­lé pozem­ky zná­rod­nit. Nečekají však, že nara­zí na sil­ný odpor obou bra­trů, kte­rý nezlo­mí ani věze­ní, ani psy­chi­atrie, ba ani pra­cov­ní tábo­ry.

Rodinná sága Michala Vaněčka, kte­rá je napsá­na na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, začí­ná v roce 1900, kdy si Josef Hadrbolec bere za ženu Viktorii. Následuje naro­ze­ní čtyř sou­ro­zen­ců a vykres­le­ní pomě­rů, ve kte­rých rodi­na žila. Kniha je roz­dě­le­ná na pět čás­tí, z nichž posled­ní kon­čí v roce 2010. Kapitoly zde nejsou ozna­če­né čís­ly, jen názvem nebo rokem. V úvo­du kapi­tol, kte­ré se ode­hrá­va­jí v komu­nis­tic­kých letech, najde­te auten­tic­ké citá­ty z Rudého prá­va, kte­ré jen posil­ňu­jí dobo­vou atmo­sfé­ru pří­bě­hu.

Kromě hlav­ních hrdi­nů se sezná­mí­te i s dal­ší­mi posta­va­mi, kte­ré ovliv­ni­ly a zasáh­ly do živo­ta bra­trů Hadrbolců, napří­klad s fará­řem Hřibem, Hančiným synem Vojtou nebo malou Marcelkou, dcer­kou sou­se­dů. Ti všich­ni čeli­li pro­blé­mům, kte­ré jim při­ná­šel jejich odpor k reži­mu, no doká­za­li jim čelit a záro­veň neztra­tit svou tvář a své morál­ní zása­dy.

I když samot­ný pří­běh není vese­lý, autor nešet­ří las­ka­vým humo­rem, díky kte­ré­mu se nejed­ná o depre­siv­ní čte­ní. Hrdinové jsou sym­pa­tič­tí a pro­pra­co­va­ní, tak­že bez pro­blé­mů uvě­ří­te, že se pří­běh ode­hrál přes­ně tak, jak ho autor popi­su­je, a bude­te Františkovi a Karlovi držet pal­ce, aby svůj slib dodr­že­li a mlýn uchrá­ni­li.

 

Hodnocení: 100%

 

 

MLÝN

Autor: Michal Vaněček

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 432

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […]
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu15. září 2017 Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu Staré pověsti české zná snad každý. „Mamí, a o čem to je?“ uslyšíte nejpozději po začátku školní docházky… A pak nastane docela oříšek, protože všechna ta knižní zpracování jsou jaksi […]
  • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]