Ochrání dva bratři svůj mlýn?

michal vaněček mlýn

Když František a Karel Hadrbolcovi slí­bí své­mu umí­ra­jí­cí­mu otci, že nedo­pus­tí, aby mlýn a dal­ší pozem­ky, kte­ré rodi­na vlast­ní, dostal do rukou někdo cizí, netu­ší, že je čeká celo­ži­vot­ní boj. Společně se sestra­mi Hankou a Boženkou se sta­ra­jí o rodin­ný maje­tek, pře­č­ka­jí dru­hou svě­to­vou vál­ku a násled­ný cha­os, kte­rý vypuk­ne po tom, co vál­ka skon­čí. Když prv­ní pová­leč­né vol­by vyhra­jí komu­nis­ti, nála­da ve věs­ni­ci se začne poma­lu měnit. Obyvatelé se začnou dělit na pří­vr­žen­ce a odpůr­ce komu­nis­mu a lidi, kte­ři se o poli­ti­ku neza­jí­ma­jí.

V době vzni­ku JZD ve ves­ni­ci se míst­ní komu­niš­tič­tí funk­ci­o­ná­ři sna­ží bra­t­ry pře­svěd­čit, aby byli jed­ni z prv­ních lidí, kte­ří do JZD vstou­pí. Bratři nesou­hla­sí. Dali slib, maje­tek pat­ří rodi­ně a niko­mu jiné­mu. Nějvětší majet­ky ve ves­ni­ci však mimo druž­stvo zůstat nemo­hou, a tak se komu­nis­ti sna­ží mlýn i při­leh­lé pozem­ky zná­rod­nit. Nečekají však, že nara­zí na sil­ný odpor obou bra­trů, kte­rý nezlo­mí ani věze­ní, ani psy­chi­atrie, ba ani pra­cov­ní tábo­ry.

Rodinná sága Michala Vaněčka, kte­rá je napsá­na na moti­vy sku­teč­ných udá­los­tí, začí­ná v roce 1900, kdy si Josef Hadrbolec bere za ženu Viktorii. Následuje naro­ze­ní čtyř sou­ro­zen­ců a vykres­le­ní pomě­rů, ve kte­rých rodi­na žila. Kniha je roz­dě­le­ná na pět čás­tí, z nichž posled­ní kon­čí v roce 2010. Kapitoly zde nejsou ozna­če­né čís­ly, jen názvem nebo rokem. V úvo­du kapi­tol, kte­ré se ode­hrá­va­jí v komu­nis­tic­kých letech, najde­te auten­tic­ké citá­ty z Rudého prá­va, kte­ré jen posil­ňu­jí dobo­vou atmo­sfé­ru pří­bě­hu.

Kromě hlav­ních hrdi­nů se sezná­mí­te i s dal­ší­mi posta­va­mi, kte­ré ovliv­ni­ly a zasáh­ly do živo­ta bra­trů Hadrbolců, napří­klad s fará­řem Hřibem, Hančiným synem Vojtou nebo malou Marcelkou, dcer­kou sou­se­dů. Ti všich­ni čeli­li pro­blé­mům, kte­ré jim při­ná­šel jejich odpor k reži­mu, no doká­za­li jim čelit a záro­veň neztra­tit svou tvář a své morál­ní zása­dy.

I když samot­ný pří­běh není vese­lý, autor nešet­ří las­ka­vým humo­rem, díky kte­ré­mu se nejed­ná o depre­siv­ní čte­ní. Hrdinové jsou sym­pa­tič­tí a pro­pra­co­va­ní, tak­že bez pro­blé­mů uvě­ří­te, že se pří­běh ode­hrál přes­ně tak, jak ho autor popi­su­je, a bude­te Františkovi a Karlovi držet pal­ce, aby svůj slib dodr­že­li a mlýn uchrá­ni­li.

 

Hodnocení: 100%

 

 

MLÝN

Autor: Michal Vaněček

Vydáno: Cosmopolis, 2018

Počet stran: 432

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu15. září 2017 Staré pověsti české: Tyhle vám zachutnají díky pořádné dávce nadhledu a vtipu Staré pověsti české zná snad každý. „Mamí, a o čem to je?“ uslyšíte nejpozději po začátku školní docházky… A pak nastane docela oříšek, protože všechna ta knižní zpracování jsou jaksi […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *