Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem

914 co zbylo z moji sestry 2d

Kate strá­vi­la posled­ních pat­náct let ve váleč­né zóně. Pracovala jako váleč­ná repor­tér­ka. Teď se vra­cí domů, pro­to­že jí zemře­la mat­ka. Pohřeb už nestih­la, její sest­ra Sally jí dala vědět poz­dě. Kate to ale vůbec nepře­kva­pi­lo. Nemají dob­rý vztah.

Rozhodne se, že strá­ví něko­lik dní v rod­ném domě. Není to dob­rý nápad. Všude na ni dolé­ha­jí ošk­li­vé vzpo­mín­ky na minu­lost a tem­né rodin­né tajem­ství a v sou­sed­ní zahra­dě vídá dítě, kte­ré­mu někdo ubli­žu­je. Když se Kate roz­hod­ne dítě­ti pomoct a zavo­lá poli­cii, uká­že se, že sou­sed­ka žád­né dítě nemá. Kate je zma­te­ná, neví, čemu má věřit, ani komu se vyzpo­ví­dat, pro­to­že Sally pořád utá­pí v alko­ho­lu žal nad zmi­ze­ním své dospí­va­jí­cí dce­ry. Naštěstí je zde Sallin man­žel Paul, kte­rý dělá všech­no pro to, aby Kate pomohl. Ta je však pořád na pochy­bách - neví, zda to, co vidí, je sku­teč­nost, nebo výplod její nemoc­né mys­li. Má jen jedi­nou jis­to­tu - NĚCO je zatra­ce­ně ŠPATNĚ!

Těžko uvě­řit, že by po tak suro­vé smr­ti moh­la nalézt klid, ale já dou­fám, že ho našla. Moje sest­ra. Moje krás­ná sest­ra. „Odpočívej v poko­ji,“ zašep­tám.  A s hlu­bo­kým povzde­chem vysy­pu její popel do vody. Tohle je snad konec. Vzduchem se nesou vzru­še­né hla­sy turis­tů, kte­ří nastu­pu­jí na palu­bu lodi, zatím­co my tam sto­jí­me jako tři zlo­me­né duše a dává­me jí posled­ní sbo­hem. Dívám se,  jak odchá­zí, a při­tom mě napad­ne myš­len­ka, kte­rá mě pře­ná­sle­du­je už od její smr­ti. Jak je mož­né, že z nás dvou jsem pře­ži­la prá­vě já?

Dvě sestry, jedno neštěstí

Rodina Sally a Kate byla kdy­si šťast­ná, ale jed­na tra­gic­ká udá­lost všech­no změ­ni­la a sto­jí mezi nimi, i když od té doby uply­nu­lo něko­lik let. Protože Sally neštěs­tí na vlast­ní oči nevi­dě­la a Kate byla pří­liš malá na to, aby si něco z toho pama­to­va­la, kaž­dá věří tomu, co sly­še­la - Kate mat­či­ně ver­zi a Sally té otco­vě. Obě ver­ze se ale zásad­ně liši­ly a pro­to­že Sally a Kate o tragé­dii nikdy nemlu­vi­ly, roz­dě­li­la je a zane­cha­la kaž­dou z nich s její vlast­ní boles­tí a pochy­ba­mi.

Kate se s tím vším vyrov­ná­vá pro­střed­nic­tvím prá­ce váleč­né repor­tér­ky v Sýrii, Sally pomá­há alko­hol. Její pití zni­či­lo nejen ji, ale i její dospí­va­jí­cí dce­ru Hannu. I když se Sallyin man­žel Paul sna­žil udr­žet rodi­nu, jed­no­ho dne Hanna zmi­ze­la a už se nevrá­ti­la. A prá­vě Paul je jedi­ný člo­věk, kte­rý je zde pro Kate - naslou­chá jí, pomá­há jí vyrov­nat se ze vzpo­mín­ka­mi na rodin­nou tragé­dií i s hrůza­mi vál­ky, kte­ré vidě­la na vlast­ní oči.

Věří i tomu, že kluk, kte­ré­ho vidě­la, je sku­teč­ný, a spo­leč­ně s ní se sna­ží najít prav­du. Když pocho­pí, že pokud Kate neo­de­jde z rod­né­ho měs­ta, psy­chic­ky se sesy­pe, pře­svěd­čí ji, aby se vrá­ti­la do Londýna a pak zpát­ky do prá­ce a slí­bí, že se posta­rá nejen o Sally, ale posta­rá se i pát­ra­ní po záhad­ném klu­ko­vi. Kate poslech­ne, odje­de do Sýrie a tam, upro­střed vra­žed­né­ho úto­ku, zjis­tí, jaká je prav­da. Vyvázne však živá?

Překvapivá zápletka a ještě překvapivější rozuzlení

Na začát­ku kni­hy se dočte­te o Katiných psy­chic­kých pro­blé­mech a zážit­cích z vál­ky, poz­dě­ji se dozví­te, jaká tragé­die roz­dě­li­la sest­ry a proč Hanna utek­la z domo­va a nako­nec se obje­ví i záha­da (ne)existujícího chlap­ce. Možná si řek­ne­te, že je to pří­liš mno­ho témat na jed­nu kni­hu. Možná vás odra­dí zdlou­ha­vý začá­tek a mož­ná nebu­de­te chá­pat, co mohou mít všech­na ta téma­ta spo­leč­né. Knihu však roz­hod­ně neod­klá­dej­te, postup­ně do sebe všech­no začne zapa­dat a dočká­te se nejen pře­kva­pi­vé a pro­myš­le­né záplet­ky, ale i děsi­vé­ho a neče­ka­né­ho rozuz­le­ní.

Autorka per­fekt­ně vykre­si­la psy­chic­ký stav obou hrdi­nek - jejich bolest, zma­te­nost a bez­na­děj, ale i drob­né rados­ti, kte­ré se občas v jejich živo­tech obje­ví. Taky hez­ky popsa­la jejich vzá­jem­ný vztah a jeho pro­mě­ny od sester­ské lás­ky až k poma­lé­mu odlou­če­ní, vzá­jem­né­mu pohr­dá­ní a neprav­dě­po­dob­né­mu smí­ře­ní a odpuš­tě­ní.

Pokud jste milov­ní­ci psy­cho­lo­gic­kých thrille­rů, je kni­ha Co zby­lo z mojí sest­ry urče­na prá­vě vám. Je depre­siv­ní, mra­zi­vá a tem­ná a krát­ké kapi­to­ly udr­žu­jí atmo­sfé­ru napě­tí, kte­rá vám nedo­vo­lí pře­stat číst. Svůj pohled na udá­los­ti nabíd­nou obě sest­ry, tak­že se může stát, že vás budou neu­stá­le pře­kva­po­vat nové sku­teč­nos­ti a vy bude­te měnit názo­ry na obě sest­ry na na vše, co o nich víte. Jednotlivé díl­ky sklá­dač­ky do sebe hez­ky zapa­da­jí a když už si mys­lí­te, že chá­pe­te, o co jde, šoku­je vás gran­di­óz­ní finá­le, ve kte­rém se všech­ny dějo­vé lin­ky spo­jí v jed­nu a vy se dozví­te nelí­tost­nou prav­du, kte­rá vám vyra­zí dech.

 

Hodnocení: 100%

 

Co zby­lo z mojí sest­ry

Autorka: Nuala Elwood

Originální název: My Sister’s Bones

Překlad: Michael Havlen

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 376

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nala­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Co se stalo s Ellie?18. května 2019 Co se stalo s Ellie? Deset let čeká Laurel Macková na odpověď, co se stalo s její dcerou Ellie. Nádherná, chytrá, bezproblémová a všemi milovaná Ellie jednoho dne odešla do knihovny a od té doby ji nikdo […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]