Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

Nový taj­ný deník Hendrika Groena, 85 let
Ohodnoťte člá­nek

Populární holand­ský sta­řík Hendrik Groen je zpět! Po roce se roz­ho­dl opět vrá­tit ke své­mu dení­ku a zazna­me­ná­vat všech­no, co se děje v domo­vě důchod­ců, ve kte­rém trá­ví stá­ří. Pořád nemů­že zapo­me­nout na milo­va­nou Eefje a stá­le čas­tě­ji pře­mí­tá o živo­tě a smr­ti.

Navzdory tomu se Hendrik nevzdá­vá! Uvědomuje si, že čas je nemi­lo­srd­ný, a pro­to se roz­hod­ne dny, kte­ré mu ješ­tě zbý­va­jí, pro­žít napl­no. Se svým anar­chis­tic­kým klu­bem Staří-ale-ne-mrtví, do kte­ré­ho byli při­ja­ti dva nováč­ci, i nadá­le pod­ni­ka­jí výle­ty, navště­vu­jí nejrůzněj­ší restau­ra­ce a ochut­ná­va­jí jíd­la z celé­ho svě­ta. Nevěnují se jenom zába­vě, ale roz­hod­nou se kan­di­do­vat do Řady oby­va­tel, aby moh­li zlep­šit život v domo­vě důchod­ců a pro­to­že se jim zdá, že ředi­tel­ka jim jis­té sku­teč­nos­ti zata­ju­je, poku­sí se zjis­tit, zda jejich domo­vu hro­zí zavře­ní - a pokud ano, udě­la­jí všech­no pro­to, aby se tak nesta­lo.

Pokud hle­dá­te napí­na­vé čte­ní, kte­ré má spád, Hendrikovu dení­ku na chuť nepři­jde­te. Tak jako život v domo­vě důchodců i pří­běh ubí­há poma­ly a občas mono­ton­ně, vysky­tu­jí se v něm úva­hy důchodců o sou­čas­né době, vzpo­mín­ky na minu­lost a to všech­no je protka­né vese­lý­mi zážit­ky a plá­ny klu­bu Staří-ale-ne-mrtví, díky kte­rým kni­ha nepůsobí depre­siv­ně, ale uka­zu­je, že i v stá­ří může být život v rám­ci mož­nos­tí dob­ro­druž­ný.

Hlavní hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a plní chu­ti do živo­ta. Jejich pro­ti­kla­dem jsou nek­te­ří pro­tiv­ní důchod­ci, kte­ří se věč­ně na něco stě­žu­jí a všech­no jim při­pa­dá špat­né - kro­mě jich samot­ních. Prostřednictvím Hendrikových zápisků si z nich autor dělá legra­ci a paro­du­je jejich cho­vá­ní, tak­že i když je kni­ha spí­še hor­ko­slad­ká, tyhle čás­ti vás roze­smě­jí.  Závěr vás zase roz­plá­če, a i když už od půlky kni­hy víte, že se ta udá­lost sta­ne, stej­ně je to moc smut­né. Příběh ale není uza­vře­ný - není napří­klad jas­né, zda uspě­je plán na záchra­nu domo­va - tak­že je mož­né, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní.

 

Hodnocení: 100%

 

NOVÝ TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA, 85 LET

Autor: Hendrik Groen

Originální název: Zolang er leven is: het twee­de gehe­i­me dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar

Překlad: Lucie Doležilová

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 432

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Recenze: Zlověstné vlny11. června 2018 Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná historie, kterou má za úkol objasnit mladý svérázný oceánograf. Toho času působící jako soukromý […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz28. května 2017 Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi pro výuku softwaru společnosti Adobe. Pomohou vám poznat prostředí programů a naučit se s nimi […]
  • Bezlepková cukrárna - kniha5. července 2017 Bezlepková cukrárna - kniha Lidé, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu, to mají docela těžké, protože si nemůžou vzít to, co v uvozovkách normální člověk. Právě pro ně, ale nejenom, vznikla speciální kuchařka, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *