Nová verze starých pověstí českých pro děti

Pohadky

Každý rodič – čte­nář, dou­fá, že ve svém dít­ku také zažeh­ne tuto vášeň a v obdo­bí před Vánoci začne horeč­ně shá­nět dět­ské titu­ly vhod­né prá­vě pro jeho rato­lest. Kniha Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství Františka Zacharníka se zdá být na prv­ní pohled dobrou vol­bou. Pohádky a ješ­tě z čes­ké pro­ve­ni­en­ce…

Základní čes­ké pověs­ti o moud­rém Praotci Čechovi, vizi­o­nář­ce Libuši, udat­ném Bivojovi a dal­ších zná snad kaž­dý dospě­lý a urči­tě i nema­lý počet dětí ško­lou povin­ných, kte­ré se s nimi postup­ně sezná­mí ve výu­ce.  A tak jsem v kni­ze Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství oče­ká­va­la coko­liv, jen ten­to obsah ne. Název kni­hy je tak lehce matou­cí a zakou­pí­te pře­vy­prá­vě­né sta­ré pověs­ti čes­ké ve ver­zi pro děti, kte­ré tvo­ří zhru­ba polo­vi­nu kni­hy. Druhá polo­vi­na je dopl­ně­na poví­dá­ním o Karlovi IV. a posled­ní kapi­to­lu pře­kva­pi­vě tvo­ří his­to­rie oblé­há­ní Brna Švédy. Mezi jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou vlo­že­ny dia­lo­gy dědy s vnuč­ka­mi, kte­ré uvá­dí nebo nao­pak uza­ví­ra­jí kaž­dý pří­běh a mají malým čte­ná­řům nená­pad­ně mezi řád­ky pře­dat dal­ší infor­ma­ce k téma­tu. Z pohle­du dospě­lé­ho se jed­ná o dia­lo­gy tak umě­lé, že při­po­mí­na­jí scé­nář k jed­no­mu nejme­no­va­né­mu neko­neč­né­mu seri­á­lu, kde se divá­ko­vi také ser­ví­ru­je vše po lopa­tě. Pohodlný rodič pře­čte včet­ně a rodič aktiv­ní si úvod a závěr pře­vy­prá­ví pod­le svých zna­los­tí a schop­nos­tí.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou řaze­ny chro­no­lo­gic­ky, tak jak je zná­me z díla Aloise Jiráska, ale s ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů jsou pře­vy­prá­vě­ny sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem a pokrá­ce­ny, tak aby děti byly schop­né udr­žet pozor­nost během vyprá­vě­ní jed­no­ho pří­bě­hu. Délka kapi­to­ly je ide­ál­ní k pra­vi­del­né­mu čte­ní před usnu­tím. Ať už ze stra­ny rodi­čů nebo dětí. Písmena jsou při­mě­ře­ně vel­ká, tak­že by nemě­li mít pro­blém ani začí­na­jí­cí kni­ho­mo­lo­vé, stej­ně jako babič­ky, kte­ré si doma zapo­mně­ly brý­le.

Co v kni­ze urči­tě potě­ší, jsou půvab­né ilu­stra­ce z pera, či spí­še štět­ce, Petry Hauptové Řezníčkové, kte­ré mile dopl­ňu­jí kaž­dou kapi­to­lu. A jak je zná­mo u dět­ské kni­hy ilu­stra­ce tvo­ří polo­vi­nu úspě­chu či neú­spě­chu. Zde se roz­hod­ně poved­ly a kni­hu jako celek pozved­ly.

Pokud pro svo­je děti hle­dá­te vhod­ný vánoč­ní dárek v podo­bě národ­ních pověs­tí, urči­tě vás kni­ha Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství nezkla­me, ale název je mír­ně řeče­no zavá­dě­jí­cí a obá­vám se, že někte­ří pod­le něj čeka­li jiný obsah.


Kniha:                   Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství

Autor:                  František Zacharník

Nakladatelství:                 C Press (Albatros Media)

Rok vydá­ní:        2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80%1. srpna 2017 Roman Šmucler – Nevěřte ani mě aneb špinavé triky i neuvěřitelné možnosti estetické medicíny 80% Plastická chirurgie řeší nejen poúrazové stavy či vrozené deformace, ale také a to čím dál více estetické zákroky pacientů, který mají něčeho málo či naopak až moc. Se vzrůstajícím zájmem […]
  • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]25. listopadu 2015 Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%] "Ústa jsou podivné místo." Tak začíná třetí kniha z dílny mladého amerického spisovatele Joshua Ferrise, autora, "který se v posledních letech prosazuje jako jeden z nevýraznějších […]