Nová kniha spisovatele Ivana Krause (Soukromý Hollywood) patří opět mezi ty, které potěší duši a příliš nezatíží mysl.

DSC08727

To však nezna­me­ná, že by se jed­na­lo o jed­no­du­chý humor. Spíš nao­pak. S cit­li­vos­tí a nad­hle­dem vyu­ží­vá autor vzpo­mín­ky na situ­a­ce dáv­no i nedáv­no minu­lé. Připomíná osob­nos­ti z umě­lec­ké­ho svě­ta i sou­se­dy, kte­ré při svých poby­tech v zahra­ni­čí potkal. Jako člo­věk milu­jí­cí psa­ný text stej­ně jako pozo­ro­vá­ní sebe a své­ho oko­lí, má dob­rý pozo­ro­va­cí talent a schop­nost postřeh­nout zají­ma­vé momen­ty nebo para­do­xy i tam, kde by je nikdo nehle­dal.

Připadá mi, že se autor ten­to­krát v duchu názvu kni­hy sna­ží jako stři­hač ve střiž­ně pro­po­jit v celek růz­no­ro­dou smě­si­ci drob­ných tex­tů, kte­ré jako by sty­lo­vě pat­ři­ly do něko­li­ka sku­pin. Jednak jsou to vzpo­mín­ky na život a osob­nos­ti umě­lec­ké­ho svě­ta v soci­a­lis­tic­kém Československu (Viola, Skokan, Saturnin, Guru, Vtip, atd.). Osobně se mi líbí „Pár teček“ o reži­sé­ru Evaldu Šormovi. Další sku­pi­nu tvo­ří drob­né pří­běhy, kte­ré zachy­cu­jí jed­ná­ní lidí růz­ných pro­fe­sí v Evropě i ve vzdá­le­něj­ších desti­na­cích (Folies Bergére, Razítko, Maďaři, atd.). I v této sku­pi­ně jsou dvě krát­ké povíd­ky, zachy­cu­jí­cí výstiž­ně a vtip­ně cha­rak­te­ris­tic­ké lid­ské vlast­nos­ti. Jednou je „Šálek čaje“, kde paní Watsonová zosob­ňu­je vstříc­nost k emi­gran­tům. Také mě zau­jal pří­běh s názvem „Malý princ“, kde je popsá­no setká­ní diva­del­ní­ků se sku­teč­ným násled­ní­kem trů­nu v Monaku.  Uvedené pří­kla­dy nejsou tex­to­vě obsáh­lé, ale vysti­hu­jí atmo­sfé­ru urči­té situ­a­ce i jed­ná­ní urči­té oso­by. Autor je dopl­ňu­je o  osob­ní názor a zhod­no­ce­ní. Je to pří­jem­né a opti­mis­tic­ké čte­ní, kte­ré lehce pošimrá mozko­vé závi­ty a nala­dí do poho­dy. Kniha však obsa­hu­je dal­ší dvě sku­pi­ny tex­tů, kte­ré mají tro­chu jiný cha­rak­ter a poho­do­vou nála­du lehce naru­šu­jí. Jednak jsou tu poznám­ky ze zápis­ní­ku, kte­ré jsou vše­ho­chu­tí od komen­tá­ře až po krát­ký scé­nář cen­zor­ské­ho pří­stu­pu „Cenzor“. Poslední část tvo­ří úryv­ky z kore­spon­den­ce auto­ra s přá­te­li. Tady při výbě­ru zvo­lil autor ty tex­ty, kte­ré obsa­hu­jí nad­hled a vtip­né komen­tá­ře k udá­los­tem cel­kem všed­ní rea­li­ty, a to jak v soci­a­lis­tic­kém Československu, tak v zemích na jeho západ­ní hra­ni­ci (Dva dopi­sy, atd).

Autor v jed­né z poví­dek říká: “Občas si pro­mí­tám film. Nehrají v něm her­ci, kte­ří si vybra­li svou roli. Kdykoliv zahléd­nu něja­ký záběr, napa­dá mne, co je jim spo­leč­né – je to jejich pozná­ní, že život je pří­liš krát­ký na to, aby si ho necha­li seškr­tat.“ Ano, s odstu­pem času ztrá­ce­jí smut­né zážit­ky něco ze své­ho smut­ku a vzpo­mín­ky se zaba­lu­jí do milo­srd­né­ho oba­lu las­ka­vé nos­tal­gie, kte­rá spo­lu s při­bý­va­jí­cí­mi zku­še­nost­mi obo­ha­cu­je život.

Kniha není tema­tic­ky pro­po­je­ná jako před­cho­zí díla s názvy „Má žena a jiné živly“ nebo „Má rodi­na a jiná zemětře­se­ní“. Jednotlivé pří­běhy jsou poměr­ně krát­ké, což je vel­mi pří­jem­né pro ty, kdo upřed­nost­ňu­jí struč­né a výstiž­né vyjá­d­ře­ní na pár strán­kách před obsáh­lým a květ­na­tým popi­sem. Obálka s ilu­stra­cí Jiřího Slívy je vtip­ná, ale kdo oče­ká­vá dal­ší vtip­né obráz­ky toho­to auto­ra, bude zkla­mán.

Hodnotím: 50 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vyšla nová kniha Ivana Krause5. prosince 2018 Vyšla nová kniha Ivana Krause Ve středu 21.listopadu proběhl v Praze v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí křest nové knihy spisovatele Ivana Krause Soukromý Hollywood. Kmotrem knihy je výtvarník Jiří […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 %7. dubna 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - kniha - recenze - 100 % Jo Nesbo stvořil sérii o doktoru Proktorovi a byl z toho nevídaný úspěch. První díl začíná přistěhováním malého zrzavého kluka Bulíka do ulice Dělová. Tady se seznámí a posléze i skamarádí […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller23. srpna 2018 Poslední důvod, proč se nezabít - Attilla Bič Boží, Achjo Bitch, Curvekiller Všude na internetu najdete instantní tipy, jak být šťastný tak, jak jsou lidé v Dánsku. Chundelatý ponožky a hlavně nezapomenout na vonné svíčky. Ale jestli jste se v tom nenašli, […]
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]