Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech ze své sbír­ky napsal svou lite­rár­ní prvo­ti­nu, Neobvyklý typ, jejíž čes­ký pře­klad vydá­vá nakla­da­tel­ství Domino. Hanks pro­slul svým odu­šev­ně­lým a pro­cí­tě­ným herec­tvím – a tytéž kva­li­ty vná­ší do své lite­rár­ní prvo­ti­ny. Je vtip­ný, ale umí pře­jít k melan­cho­lii; píše leh­kým perem, ale dotý­ká se vel­kých témat.

Jeho sedm­náct poví­dek je oprav­du růz­no­ro­dých. Píše o milost­ném vzpla­nu­tí dvou pří­tel, sou­že­ní váleč­né­ho vete­rá­na, ces­to­vá­ní v čase, neče­ka­ném obje­vu mla­dé­ho nad­še­né­ho sur­fa­ře, živo­tě na Marsu nebo vel­kém spor­tov­ním úspě­chu spor­tov­ce - ama­té­ra, emi­gra­ci a útěk před poli­tic­kým reži­mem. Vžívá se do sloup­ka­ře malo­měst­ských novin Naše měs­to dnes Hanka Fiseta, kte­rý sta­ro­svět­sky komen­tu­je moder­ní svět, a neschá­zí ani jeden scé­nář.

Boba Claye zabi­li v Normandii téhož dne, kdy Ernie, zra­ně­ný do pra­vé­ho steh­na, vykr­vá­cel. Nikdo si nevši­ml, že má pře­ťa­tou tepnu, poně­vadž kaluž krve pod ním sa neroz­lé­va­la kolem, ale vsák­la ji vlh­ká hlí­na. Nikdo to nevi­děl. Nevěnovali niče­mu tako­vou pozor­nost, jak by měli, pro­to­že někde na dru­hé stra­ně hus­té­ho křo­ví v tom fran­couz­ském bocage, nebo­li háj­ku, byli Němci a sna­ži­li se je zabít.

Největším kla­dem kni­hy je roz­hod­ně Hanksova schop­nost věro­hod­ně popsat nejrůzněj­ší situ­a­ce z pohledů širo­ké šká­ly postav - nejen už vzpo­mí­na­né­ho váleč­ní­ho vete­rá­na, ale i roz­ve­de­né ženy, kte­rá se s dět­mi pře­stě­hu­je do nové­ho měs­ta, mla­dič­ké hereč­ky sna­ží­cí se pro­sa­dit v Hollywoodu nebo malé­ho klu­ka, kte­rý se těší na víkend strá­ve­ný se svou mat­kou. Hanks se doká­zal vcí­tit do všech těchhle postav tak doko­na­le, že bez pro­blémů uvě­ří­te, že se jejich pří­běhy klid­ně moh­ly ode­hrát tak, jak jsou napsá­ny. Jsou auten­tic­ké, nápa­di­té a rea­lis­tic­ké.

Nečekejte však žád­né akč­ní ani napí­na­vé čte­ní. Hanks píše „jen“ o všed­ním živo­tě a o jeho ply­nu­tí. Děj poví­dek napře­du­je pozvol­ným tem­pem a dýchá sta­ro­svět­skou atmo­sfé­rou. Tu ješ­tě umoc­ňu­je motiv psa­cí­ho stro­je, kte­rý hra­je svou roli v kaž­dé z poví­dek a je záro­veň tím jedi­ným, co mají spo­leč­né. Tahle mno­ho­te­ma­tič­nost dělá kni­hu pou­ta­věj­ší, no záro­veň s sebou při­ná­ší rizi­ko, že ne všech­ny povíd­ky vás budou bavit. Je však víc než prav­dě­po­dob­né, že ale­spoň nek­te­ré z nich vás zaujmou a chyt­nou za srd­ce.

 

Hodnocení: 85%

 

 

NEOBVYKLÝ TYP

Autor: Tom Hanks

Originální název: Uncommon Type: Some Stories

Překlad: Vladimír Medek

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 416

 

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse
Ohodnoťte článek

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši31. prosince 2018 Pohádky v hantecu 2 - pikantní pohádky nejenom pro moravské uši Nabitá Mary - žili byli dva bratři, jeden byl bohatý a ten druhý byl chudý a navíc se staral o dceru Marušku. K tomu byl vdovec. Staršího bratra nikdo kvůli jeho lakomosti nechtěl. […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […]
  • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání19. října 2017 Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání V životě jsou silné okamžiky. Veskrze jsme u nich směšní sami sobě nebo druhým. Například, když naposledy zíráte na stromečkový vzor na parketách v domě, ze kterého se právě stěhujete. A […]
  • Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%22. března 2017 Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do popředí. I Jazz Music patří do vydavatelů, jenž mají na svém kontě krásné tituly. Jedním z nich […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *