Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Neobvyklý typ - lite­rár­ní debut Toma Hankse
Ohodnoťte člá­nek

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech ze své sbír­ky napsal svou lite­rár­ní prvo­ti­nu, Neobvyklý typ, jejíž čes­ký pře­klad vydá­vá nakla­da­tel­ství Domino. Hanks pro­slul svým odu­šev­ně­lým a pro­cí­tě­ným herec­tvím – a tytéž kva­li­ty vná­ší do své lite­rár­ní prvo­ti­ny. Je vtip­ný, ale umí pře­jít k melan­cho­lii; píše leh­kým perem, ale dotý­ká se vel­kých témat.

Jeho sedm­náct poví­dek je oprav­du růz­no­ro­dých. Píše o milost­ném vzpla­nu­tí dvou pří­tel, sou­že­ní váleč­né­ho vete­rá­na, ces­to­vá­ní v čase, neče­ka­ném obje­vu mla­dé­ho nad­še­né­ho sur­fa­ře, živo­tě na Marsu nebo vel­kém spor­tov­ním úspě­chu spor­tov­ce - ama­té­ra, emi­gra­ci a útěk před poli­tic­kým reži­mem. Vžívá se do sloup­ka­ře malo­měst­ských novin Naše měs­to dnes Hanka Fiseta, kte­rý sta­ro­svět­sky komen­tu­je moder­ní svět, a neschá­zí ani jeden scé­nář.

Boba Claye zabi­li v Normandii téhož dne, kdy Ernie, zra­ně­ný do pra­vé­ho steh­na, vykr­vá­cel. Nikdo si nevši­ml, že má pře­ťa­tou tepnu, poně­vadž kaluž krve pod ním sa neroz­lé­va­la kolem, ale vsák­la ji vlh­ká hlí­na. Nikdo to nevi­děl. Nevěnovali niče­mu tako­vou pozor­nost, jak by měli, pro­to­že někde na dru­hé stra­ně hus­té­ho křo­ví v tom fran­couz­ském bocage, nebo­li háj­ku, byli Němci a sna­ži­li se je zabít.

Největším kla­dem kni­hy je roz­hod­ně Hanksova schop­nost věro­hod­ně popsat nejrůzněj­ší situ­a­ce z pohledů širo­ké šká­ly postav - nejen už vzpo­mí­na­né­ho váleč­ní­ho vete­rá­na, ale i roz­ve­de­né ženy, kte­rá se s dět­mi pře­stě­hu­je do nové­ho měs­ta, mla­dič­ké hereč­ky sna­ží­cí se pro­sa­dit v Hollywoodu nebo malé­ho klu­ka, kte­rý se těší na víkend strá­ve­ný se svou mat­kou. Hanks se doká­zal vcí­tit do všech těchhle postav tak doko­na­le, že bez pro­blémů uvě­ří­te, že se jejich pří­běhy klid­ně moh­ly ode­hrát tak, jak jsou napsá­ny. Jsou auten­tic­ké, nápa­di­té a rea­lis­tic­ké.

Nečekejte však žád­né akč­ní ani napí­na­vé čte­ní. Hanks píše „jen“ o všed­ním živo­tě a o jeho ply­nu­tí. Děj poví­dek napře­du­je pozvol­ným tem­pem a dýchá sta­ro­svět­skou atmo­sfé­rou. Tu ješ­tě umoc­ňu­je motiv psa­cí­ho stro­je, kte­rý hra­je svou roli v kaž­dé z poví­dek a je záro­veň tím jedi­ným, co mají spo­leč­né. Tahle mno­ho­te­ma­tič­nost dělá kni­hu pou­ta­věj­ší, no záro­veň s sebou při­ná­ší rizi­ko, že ne všech­ny povíd­ky vás budou bavit. Je však víc než prav­dě­po­dob­né, že ale­spoň nek­te­ré z nich vás zaujmou a chyt­nou za srd­ce.

 

Hodnocení: 85%

 

 

NEOBVYKLÝ TYP

Autor: Tom Hanks

Originální název: Uncommon Type: Some Stories

Překlad: Vladimír Medek

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 416

 

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […]
  • Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání19. října 2017 Suchý konce: Všichni jsme směšní při svém konání i čekání V životě jsou silné okamžiky. Veskrze jsme u nich směšní sami sobě nebo druhým. Například, když naposledy zíráte na stromečkový vzor na parketách v domě, ze kterého se právě stěhujete. A […]
  • Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%22. března 2017 Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do popředí. I Jazz Music patří do vydavatelů, jenž mají na svém kontě krásné tituly. Jedním z nich […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *