Nejzásadnější události z našich novodobých dějin: Osudové okamžiky Československa

Osudové

Kdo stál za same­to­vou revo­lu­cí? Proč došlo k mni­chov­ské „zra­dě“? Jak a kde došlo k usta­no­ve­ní spo­leč­né­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu? V letoš­ním jubi­lej­ním roce, kdy sla­ví­me sto let vzni­ku repub­li­ky, bychom si mimo jiné měli při­po­me­nout zásad­ní udá­los­ti novo­do­bých čes­ko­slo­ven­ských dějin a nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o osmič­ko­vé roky. Už počtvr­té vychá­zí kni­ha pub­li­cis­ty Karla Pacnera Osudové oka­mži­ky Československa, ve kte­ré se věnu­je sed­mi zásad­ním udá­los­tem, kte­ré for­mo­va­ly spo­leč­ný stát od jeho vzni­ku až po roz­pad Československa.

 Jedná se o výprav­nou pub­li­ka­ci číta­jí­cí více než sedm set tex­tu a boha­té­ho obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu. Autor se zde podrob­ně věnu­je udá­los­tem kolem vzni­ku repub­li­ky, začát­ku a kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, vítěz­né­mu úno­ru, sovět­ské oku­pa­ci, same­to­vé revo­lu­ci a roz­pa­du Československa na dva nezá­vis­lé stá­ty. Vzpomenete si u jed­not­li­vých udá­los­tí, ve kte­rém roce se ode­hrá­ly?

Karel Pacner kaž­dou kapi­to­lu zasa­dil do his­to­ric­kých sou­vis­los­tí a pro­to tře­ba v kapi­to­le o počát­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky začí­ná už Mnichovskou doho­dou a věnu­je se důvo­dům a argu­men­tům, na zákla­dě kte­rých byla svě­to­vý­mi moc­nost­mi pode­psá­na. Po pře­čte­ní této kapi­to­ly mož­ná zís­ká­te tro­chu jiný náhled na „zra­du“ vedou­cí k postou­pe­ní Sudet říši. Autor se u všech udá­los­tí dopo­drob­na zamýš­lí nad pří­či­na­mi, ana­ly­zu­je důsled­ky a kni­ha nabý­vá na obsa­hu.

Závěr kaž­dé kapi­to­ly obsa­hu­je shr­nu­tí fak­tů a seznam hlav­ních akté­rů se struč­ný­mi živo­to­pi­sy. Otázka je, jest­li by čte­ná­ři, kte­rý nedis­po­nu­je podrob­ný­mi zna­lost­mi his­to­rie, nepro­spě­lo, kdy­by ale­spoň pře­hled důle­ži­tých osob byl v úvo­du kaž­dé­ho pojed­ná­ní o jed­not­li­vé udá­los­ti. Kniha roz­hod­ně není urče­na pro ty, kte­ří s ději­na­mi tepr­ve začí­na­jí. Pokud víte pou­ze to, že Československo vznik­lo v roce 1918 a figu­ro­val u toho Masaryk, bude pro vás obtíž­né se v tex­tu ori­en­to­vat. Seznam osob na úvod by tomu pomohl. Otázkou je, na jaké čte­ná­ře autor při psa­ní kni­hy mys­lel. Vzdělané, s pře­hle­dem a zna­lé his­to­ric­kých sou­vis­los­tí, pro něž kni­ha bude nespor­ným pří­no­sem a stud­ni­cí nových zají­ma­vých sku­teč­nos­tí. V někte­rých pří­pa­dech se mož­ná bude jed­nat i o pře­kva­pi­vé sou­vis­los­ti, na kte­ré se v běž­ných hodi­nách děje­pi­su nedo­sta­lo.

Více na Kritiky.cz
Pokud zmizí včely, zbývají lidem jen čtyři roky života..... o tom, jak by to mohlo se světem dopadnou vypráví kniha „Historie včel“ Už vás někdy napadlo, co by bylo, kdyby na světě neexistovaly včely? Pokud Vás to zajímá, z...
Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na se...
Pár tipů na letošní Febiofest Letošní Febiofest je i tentokrát nabitý zajímavými filmy a událostmi, kdy se po červeným ko...
Vsetín se opět promění v českou Mekku balkánského filmu Všichni filmoví fandové a zejména milovníci balkánské kinematografie si mohou dát v posledn...
13 duchů (13 Ghosts) Jedna americká rodina muže ve středním věku, který před pár lety ztratil při nešťastné n...

Karel Pacner je mata­do­rem na poli pub­li­cis­ti­ky a žur­na­lis­ti­ky a v jeho kni­hách je pro­fe­si­o­na­li­ta a obrov­ská zna­lost cítit z kaž­dé strán­ky. Doslova kaž­dá věta a sou­vě­tí je nabi­to infor­ma­ce­mi a i ti, co se pova­žu­jí za znal­ce čes­ko­slo­ven­ské his­to­rie, si při­jdou na své a urči­tě obje­ví něja­kou novou sku­teč­nost. Pokud máte ale­spoň stře­do­škol­skou zna­lost naší his­to­rie a zájem dozvě­dět se víc, nevá­hej­te a inves­tuj­te do kni­hy Osudové oka­mži­ky Československa. Tato kni­ha by se měla stát sou­čás­tí kaž­dé rodin­né knihov­ny.


 • Název kni­hy: Osudové oka­mži­ky Československa
 • Autor: Karel Pacner
 • Nakladatelství: Albatros Media, Plus

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera7. července 2018 Prožijte znovu dějiny Československa (už je to 100 let) s knihou od Karla Pacnera Kniha sa tiahne zrejme najturbulentejším obdobím krajín Česka a Slovenska (Československa). 20.storočie bolo významné pre mnoho európskych, ale aj svetových krajín. Táto kniha sa venuje […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Jeden kluk z milionu - 56 %6. července 2017 Jeden kluk z milionu - 56 % Pokud máte rádi nevšední zápletky, podivné rekordy a tak trochu jiný humor, určitě vás zaujme román Jeden kluk z milionu, jehož autorkou je spisovatelka Monica Woodová. Kytarista Quinn […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]