Návod jak založit a udržovat biozahradu

BioZahrada2

Máte už dost zele­ni­ny a ovo­ce z hyper­mar­ke­tu, kte­ré je bez vůně a chu­ti? Chcete vědět, čím se vy a vaše děti krmí­te?  Uvažujete, jak může­te i v malém měřít­ku při­spět k zacho­vá­ní rov­no­váhy v pří­ro­dě? Pokud jste ale­spoň na jed­nu z otá­zek odpo­vě­dě­li ano, pak začně­te uva­žo­vat o zalo­že­ní bio­za­hra­dy. Nemusíte hned zni­čit vše na vaší původ­ní, kde jste do dneška pěs­to­va­li kon­venč­ním způ­so­bem. Stačí začít po malých krůč­cích. Návodem a rád­cem vám může být kni­ha Arnošta Tabacha Biozahrada s podti­tu­lem Zahrada bez che­mie a plná živo­ta.

Biozahrada vychá­zí po smr­ti auto­ra díky sna­ze jeho ženy a lás­ka ke spo­leč­né­mu zahrad­ni­če­ní pod­le netra­dič­ních pra­vi­del jde cítit už z prv­ních řád­ků úvo­du a pro­chá­zí celou kni­hou. Najdeme zde tři oddí­ly věno­va­né Rostlinám a zahra­dě, Půdě a zahra­dě a koneč­ně Praktické bio­za­hra­dě. Hned na úvod dosta­ne­me infor­ma­ce, čím se liší eko­lo­gic­ké pěs­to­vá­ní od kon­venč­ní­ho, a pře­čte­me si desa­te­ro eko­lo­gic­ké­ho zahrád­ká­ře. Tolik teo­rie. Každá kapi­to­la kni­hy je plná prak­tic­kých návo­dů, recep­tů a rad a je zřej­mé, že autor nebyl pou­ze teo­re­tik, jak to občas u někte­rých pub­li­ka­cí toho­to dru­hu bývá.

Najdete zde řadu nových infor­ma­cí pro eko­lo­gic­ké pěs­to­vá­ní, ale trou­fám si tvr­dit, že už naše babič­ky někte­ré z nich zna­ly. A i když ten­krát nee­xis­to­val vědec­ký výzkum, čas­to zví­tě­zil sel­ský rozum a zku­še­nost pře­dá­va­ná z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá babič­ka, kte­rá pra­co­va­la na své zahrád­ce něko­lik dekád, vědě­la, že cibu­li pat­ří vysa­dit ved­le mrkve a kopr k okur­kám. Jen jsme tyto vědo­mos­ti na čas odsu­nu­li do poza­dí a v zájmu maxi­mál­ních výno­sů je vytla­či­lo pěs­to­vá­ní pod­po­ře­né che­mic­ký­mi postři­ky a mine­rál­ní­mi hno­ji­vy. Autor se v jed­né z kapi­tol mimo jiné věnu­je i pre­ven­tiv­ním opat­ře­ním k zís­ká­ní maxi­mál­ní úro­dy a dozví­te se, že vše začí­ná už u prá­ce se seme­ny. Kdyby na vaši bio­za­hra­du pře­ce jen zaví­tal něja­ký škůd­ce nebo cho­ro­ba, bude­te po pře­čte­ní kni­hy vědět, jak s nimi eko­lo­gic­ky bojo­vat bez nut­nos­ti zapo­jit tra­dič­ní her­bi­ci­dy, fun­gi­ci­dy a podob­né koktej­ly.

Dost bylo teo­rie a dostá­vá­me se k nej­ob­sáh­lej­ší čás­ti kni­hy a to Praktické bio­za­hra­dě s návo­dy, jak pěs­to­vat kon­krét­ní dru­hy zele­ni­ny, jak zalo­žit vyso­ké záho­ny a jak fun­gu­je bio­dy­na­mic­ký osev­ní postup. Arnošt Tabach chá­pal, že zahra­da nejsou jen rost­li­ny, ale stej­ně význam­nou roli zde zastá­va­jí i živo­či­cho­vé, kte­ří jsou význam­ný­mi pomoc­ní­ky v boji pro­ti škůd­cům a vde­chu­jí zahra­dě život. Část kni­hy je pro­to věno­vá­na  návo­dům, jak zho­to­vit úkry­ty, napa­jed­la a jezír­ka pro drob­né obrat­lov­ce a uži­teč­né bez­ob­rat­lé, kte­ří si zahra­du vybra­li za svůj domov. A své si zde najdou i ti, kte­ří nedis­po­nu­jí pozem­kem, kde by moh­li zahrad­ni­čit. I na ten nejmen­ší bal­kon v měst­ské zástav­bě se dá umís­tit kvě­ti­náč s rost­li­na­mi odpu­zu­jí­cí­mi obtíž­ný hmyz.

Více na Kritiky.cz
Soutěž s režisérem Alfredem Hitchcockem - soutěž o Blu-ray film Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme soutěž s  režisérem Alfredem Hitchcockem. Soutě...
Quantum Break Hru Quantum Break již několikrát Microsoft propagoval jako úžasně zpracovanou hru, opak je vš...
Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v s...
Eva Kantůrková, scenáristka Česká prozaička a scenáristka. V 80. letech byla signatářkou a mluvčí Charty 77. Po ukončen...
Nejlepší superhrdinka? Asgardians of the Galaxy! Americká prdel! - Otázky a odpovědi ENDGAME #2 ...

Kniha Biozahrada je plná uži­teč­ných návo­dů a rad pro ty, kte­ří s bio pěs­to­vá­ním tepr­ve začí­na­jí a nema­jí tolik zku­še­nos­tí jako leti­tí pěs­ti­te­lé. Při jejím čte­ní si řada z vás jis­tě vzpo­me­ne i na moud­ra babi­ček, kte­rá upadla v zapo­mně­ní a stá­lo by za to začít je pou­ží­vat i v pra­xi. Každý čte­nář Biozahrady si urči­tě najde ale­spoň jed­nu věc, kte­rou se roz­hod­ne na své zahra­dě pře­vést do pra­xe a prá­vě to byl záměr auto­ra. Po malých krůč­cích postup­ně pře­chá­zet od kon­venč­ní­ho pěs­to­vá­ní k bio země­děl­ství v malém, pro­to­že i malá změ­na u kaž­dé­ho z nás může pomo­ci k tomu, abychom udě­la­li něco pro pří­ro­du a pro sebe.


Název kni­hy: Biozahrada

Autor: Arnošt Tabach

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2018

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života30. července 2018 Biozahrada: Zahrada bez chemie a plná života V dnešní době snad není člověka, který by neznal pojem „eko“ a „bio“. S apelem na zdravý životní styl se však vyskytla i vlna znehodnocení či nedůvěry a pod balastem různých dezinformací […]
  • Biozahrada zahrada bez chemie a plná života30. července 2018 Biozahrada zahrada bez chemie a plná života Již začátkem devadesátých let minulého století, tedy v době, kdy se ještě příliš nemluvilo o ekologizaci zemědělství, psal novinář Arnošt Tabach stati do časopisů o novém pohledu na […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Pavel Scheufler - Fotoportréty26. února 2018 Pavel Scheufler - Fotoportréty Každý, kdo měl v ruce fotouparát, už vytvořil portrétní fotografii. Jak ale udělat ideální snímek, aby se líbil fotografovi i fotografovanému, byl bez rušivých vjemů a zároveň nebyl fádní? […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • RECENZE – Ranní přání13. března 2019 RECENZE – Ranní přání Autorka: Natascha LusentiPřeklad: Alena JíchováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 224ISBN: 978-80-7546-195-7Anotace:Není jednoduché začít znovu...Emilia se […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]