Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti

KamSeZtratila

Tropickým vedrům poma­lu ale jis­tě odzvo­ni­lo a nastá­vá čas pod­zim­ních plís­ka­nic a návra­tu dětí do škol­ních lavic a hra­cích míst­nos­tí ško­lek. I nejmen­ším účast­ní­kům vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su lze nástup do škol­ské­ho zaří­ze­ní zpří­jem­nit. Co tře­ba jako dárek k nástu­pu do škol­ky věno­vat novou kni­hu? Pro naše nejmen­ší je urče­na kni­ha s půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy, za kte­rou sto­jí dvo­ji­ce auto­rek – tex­ty Pavla Hanáčková, ilu­stra­ce Linh Dao.

Na oba­lu kni­hy je avi­zo­vá­no, že je urče­na dětem od tří let věku, ale urči­tě potě­ší i mlad­ší čte­ná­ře či spí­še pro­hlí­že­če, kte­rým u čte­ní budou asis­to­vat rodi­če. V kni­ze najde­te pět oddí­lů a kaž­dý je věno­va­ný jed­no­mu zví­řát­ku, kte­ré nad jiný­mi vyni­ká svý­mi schop­nos­ti mas­ko­vat se tak, aby co nej­ví­ce sply­nu­lo s oko­lím. Dozvíte se tak nové infor­ma­ce o polár­ní liš­ce, sově, cha­me­le­o­no­vi, žábě a leno­cho­do­vi.  K výčtu vlast­nos­tí a schop­nos­tí jed­not­li­vých zví­řá­tek je na dru­hé stra­ně při­po­je­na ilu­stra­ce s posu­no­va­cím okén­kem, ze kte­ré­ho na vás po zata­že­ní za šou­pát­ko, vykouk­ne zví­řát­ko mas­ko­va­né ve svém život­ním pro­stře­dí. Pavla Hanáčková ilu­stra­ce dopl­ni­la nápa­di­tý­mi tex­ty, kte­ré se sna­ží dětem v jed­no­du­ché for­mě objas­nit zají­ma­vos­ti ze živo­ta vybra­ných živo­či­chů a to nejen o jejich mas­ko­vá­ní, ale o cel­ko­vé stra­te­gii umož­ňu­jí­cí pře­ži­tí v mnoh­dy kli­ma­tic­ky nároč­ných pod­mín­kách. První co vás napad­ne, když vidí­te ilu­stra­ce Linh Dao, je slo­vo milé. Jinak se její výtvar­ný styl snad ani nazvat nedá. Zvířátka na obráz­cích mají vše, co by měla mít, aby malé čte­ná­ře, oslo­vi­la. Kulaté tva­ry, vel­ké výraz­né oči a přá­tel­ský výraz. Občasná sty­li­za­ce do lid­ské role poba­ví i dospě­lé, kte­ří budou dětem z kni­hy před­čí­tat. Pohled na leno­cho­da sedí­cí­ho na noč­ní­ku s rolí toa­let­ní­ho papí­ru po boku a novi­na­mi v ruce vykouz­lí úsměv na tvá­ři nejen u dětí. Kladně leze hod­no­tit i umír­ně­né pou­ží­vá­ní barev, kdy jsou zví­řa­ta ztvár­ně­na v reál­ných odstí­nech a nese­tká­me se tak s růžo­vou sovou nebo mod­rou liš­kou, jak občas bývá zvy­kem. Děti pak mnoh­dy neví, jak jejich zví­ře­cí favo­rit v reá­lu vypa­dá. Dost na tom, že žijí v před­sta­vě, že exis­tu­jí fia­lo­vé krá­vy…

Jako bonus je na posled­ní dvou­stra­ně ilu­stra­ce s ukry­tý­mi zví­řát­ky v měst­ské zástav­bě a i zku­še­né­mu hle­da­či chvil­ku zabe­re najít všech dva­cet kusů ukry­tých na nejmé­ně oče­ká­va­ných mís­tech.

Knihu Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy lze dopo­ru­čit všem rodi­čům, kte­ří pro svo­je děti hle­da­jí kni­hu na ukrá­ce­ní dlou­hých chvil a záro­veň od ní oče­ká­va­jí ale­spoň mini­mál­ní edu­ka­tiv­ní pří­nos a este­tic­ký záži­tek při­způ­so­be­ný nejmen­ším. A mož­ná není tře­ba čekat, až bude­te mít doma tří­le­ťá­ka, jak je uve­de­no na oba­lu. Kniha oslo­ví i rok a půl sta­ré bato­le, kte­ré baví hlav­ně tahat za šou­pát­ka, což jsem vyzkou­še­la osob­ně. Zkuste to také!


 • Název kni­hy: Kam se ztra­ti­la zví­řát­ka, Najdi sovu a její kama­rá­dy
 • Autorky: Pavla Hanáčková (text), Linh Dao (ilu­stra­ce)
 • Nakladatelství: Albatros
 • Rok vydá­ní: 2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají2. srpna 2017 Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu pro děti Pavla Hanáčková – vypráví o symbiotických, mutualistických vztazích a kooperacích […]
 • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […]
 • Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády30. července 2018 Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová stránka výrazně převažuje nad textovou. Dá se říci, že obrazová část je hlavní složkou a textová ji […]
 • Uč se čísla s kouzelným kolečkem14. června 2018 Uč se čísla s kouzelným kolečkem Knížka Uč se čísla s kouzelným kolečkem je jednou ze série Otáčej a uč se!, která v polovině roku vychází v Albatrosu. Ačkoli funguje na stejném principu učícího kolečka, graficky je […]
 • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]