Nahlédněte do reklamní branže!

Nahlédněte do reklam­ní bran­že!
Ohodnoťte člá­nek

V před­vá­noč­ní době je vel­mi aktu­ál­ní téma náku­pu a pro­de­je. Často se vra­cí­te z obcho­du obtěž­ká­ni taš­ka­mi a pře­mýš­lí­te, jak se moh­lo stát, že jste nakou­pi­li i to, o čem jste do dneš­ní­ho dne vůbec netu­ši­li, že exis­tu­je. Vítejte ve svě­tě úspěš­né­ho mar­ke­tingu, kte­rý je neod­mys­li­tel­ně spo­je­ný s kva­lit­ní rekla­mou. A jak se tako­vá rekla­ma vůbec dělá? Ani učeb­ni­ce, ani kni­ha pro úpl­né lai­ky, to je kni­ha s jed­no­du­chým názvem Reklama dvo­ji­ce auto­rů Jitka VysekalováJiří Mikeš.

Jedná se už o čtvr­té aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní a toto čís­lo napo­ví­dá, že se jed­ná o pub­li­ka­ci pro­vě­ře­nou a oblí­be­nou nejen mezi stu­den­ty mar­ke­tingu, ale i mezi mar­ke­té­ry s pra­xí, kte­ří se zají­ma­jí o novin­ky v obo­ru, kte­rých je v této bran­ži rok co rok spous­ta. A nemu­sí se nut­ně jed­nat jen o soci­ál­ní sítě a rekla­mu na inter­ne­tu, jak by se na prv­ní pohled moh­lo znát.

Pokud by se kni­ha pře­ce jen dosta­la do ruky něko­mu zce­la nepo­lí­be­né­mu, začí­na­jí auto­ři pozvol­na infor­ma­ce­mi o tom, co je rekla­ma, komu­ni­kač­ní mix a mar­ke­tingo­vá stra­te­gie. Ovšem už dal­ší kapi­to­la smě­řu­je pří­mo do pra­xe a dozví­te se, jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, aby oslo­vi­la cílo­vou sku­pi­nu a pomoh­la pro­dat výro­bek, zlep­šit pově­do­mí nebo dokon­ce image spo­leč­nos­ti. Dvojice auto­rů si vší­má i dvou spe­ci­fic­kých sku­pin a jejich nákup­ní­ho cho­vá­ní, kte­ré zís­ká­va­jí na trhu stá­le vět­ší podíl. Jak oslo­vit děti a seni­o­ry? Co od rekla­my oče­ká­va­jí?

Drtivou vět­ši­nu kni­hy zabí­ra­jí prak­tic­ké návo­dy, jak kon­ci­po­vat tu kte­rou reklam­ní kam­paň. Kniha jde oprav­du do hloub­ky, pro­to­že zde najde­te i kapi­to­lu o tom, jaké názvy a loga zvo­lit a jaké emo­ce pro­dá­va­jí. Závěrem se kni­ha věnu­je tomu, jak vybrat správ­nou reklam­ní agen­tu­ru, bez kte­ré se dnes už neo­be­jde ani sebe­men­ší fir­ma. Poslední kapi­to­la je věno­vá­na novým tren­dům v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci, na kte­ré se dosta­lo pou­ze tři­cet stran, což je troš­ku ško­da, pro­to­že soci­ál­ní sítě hýbou svě­tem a o vývo­ji v této oblas­ti se nedá říct nic jiné­ho, než že je pře­kot­ný a novin­ky jsou téměř na den­ním pořád­ku. Kdo před pár lety sly­šel o pro­duct pla­ce­men­tu, buz­zmar­ke­tingu, geri­lo­vém mar­ke­tingu nebo viro­vém mar­ke­tingu? Možná se ten­to druh rekla­my pou­ží­val běž­ně, ale šlo jen o to, najít pro něj vhod­né jmé­no a nau­čit se s ním pra­co­vat.

Knihu Reklama s podti­tu­lem Jak dělat rekla­mu lze dopo­ru­čit zájem­cům o ten­to obor, stej­ně jako lidem z pra­xe, pro­to­že se zde dozví­te oprav­du reál­né návo­dy, jak postu­po­vat v kon­krét­ních pří­pa­dech a nena­ra­zí­te jen na obec­né plá­cá­ní, ze kte­ré­ho se nic urči­té­ho nedo­zví­te. Autoři Jitka VysekalováJiří Mikeš jsou zku­še­ní mata­do­ři s dlou­ho­le­tou pra­xí na poli rekla­my. A to v rovi­ně aka­de­mic­ké i firem­ní a na tex­tech je to znát.


 • Název kni­hy:     Reklama
 • Autoři:                 Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš
 • Nakladatelství:                 Grada
 • Rok vydá­ní:        2018

Daniela Slouková Recová

Související příspěvky:

 • Jak dělat reklamu?24. listopadu 2018 Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a nerozčiluje? Se kterou se spojují pozitivní emoce? Jak připravit reklamní kampaň, jak sestavit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce7. prosince 2016 Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce Pokud jste někdy toužili získat nějakou celosvětově známou cenu, pak to ale určitě nebyla ta Darwinova. Jak známo, jedná se totiž o ocenění pro ty, kteří se svou vlastní hloupostí buď […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *