MY LITTLE PONY: Nejkrásnější kolekce

Také vaše děti milu­jí pří­běhy léta­jí­cích a všu­dypří­tom­ných roz­to­mi­lých hrdi­nů v podo­bě „My Little Pony“? Tak to by vám zce­la urči­tě nemě­la v kni­hov­nič­ce chy­bět tato úžas­ná kni­ha pod názvem „My Little Pony - Nejkrásnější kolek­ce“, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o..

Tato kolek­ce je sesta­ve­ná na moti­vy stej­no­jmen­né­ho pohád­ko­vé­ho seri­á­lu „My Little Pony“ a vyprá­ví osm krát­kých pří­bě­hů, v kte­rých se může­te sami sezná­mit s jed­not­li­vý­mi koní­ky jako jsou např. Spike, Twilight, Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Applejack, Apple Bloom.

Všichni tito zmi­ňo­va­ní hrdi­no­vé žijí v malém měs­teč­ku jmé­nem Ponyville, kde kaž­dý den pro­ží­va­jí svá nová a nová dob­ro­druž­ství. Na strán­kách této úžas­né „Nejkrásnější kolek­ce“ pozná­te nejen všech­ny tyto milé koní­ky, ale samo­zřej­mě i jejich sil­né a sla­bé strán­ky a vzá­jem­ná spo­je­nec­tví.

Sami se na vlast­ní kůži pře­svěd­čí­te, že ač je kaž­dý koník tak tro­chu jiný, přec všich­ni vždy a za kaž­dé situ­a­ce sto­jí spo­lu pohro­ma­dě a tvo­ří jed­nu vel­kou rodi­nu. A i když už někdo na té své ces­tě živo­tem občas tak tro­chu klo­pýt­ne a uklouz­ne, jsou to prá­vě oni, co tu jsou, podr­ží a uká­ží ten správ­ný směr.

Ať už tak nebo onak, pomo­cí pří­bě­hů o poní­cích se děti rych­le pono­ří do jed­not­li­vých dob­ro­druž­ství svých oblí­be­ných hrdi­nů a uži­jí si spous­tu spo­leč­né zába­vy včet­ně řeše­ní a rozuz­le­ní osmí záple­tek, z kte­rých si urči­tě odne­sou i uži­teč­né rady a pona­u­če­ní do své­ho běž­né­ho živo­ta.

Samy rády budou číst o tom, jak spo­leč­ná prá­ce a spo­lu­prá­ce doká­že všech­ny pří­tom­né spo­jit a dělat zázra­ky. Naučí se nesou­dit kni­hu pod­le oba­lu, i to že kle­py a před­sud­ky můžou nejen kama­rá­dům, ale hlav­ně ji, moc ublí­žit.

„Nikdy nesuď kni­hu pod­le oba­lu. Někdo tře­ba vypa­dá neob­vykle či stra­ši­del­ně, ale je tře­ba podí­vat se do jeho duše a zjis­tit, jaký sku­teč­ně je.“

Celá kni­ha děti učí tomu, co je to oprav­do­vé přá­tel­ství, jeho sku­teč­né a pra­vé hod­no­ty, to jak být nej­lep­ší a umět vždy a pokud mož­no za kaž­dé situ­a­ce nezišt­ně pomo­ci.

„Laskavost, ač se to vůbec nezdá, může mít spous­tu podob, a někdy může být i neob­rat­ná a hru­bá, aby pomoh­la něco nebo něko­ho donu­tit udě­lat to, co má, postr­čit ho smě­rem ke koná­ní dob­ra, k tomu, aby šel dál....“

Nebojte se a pro­ži­je­te spo­lu s nimi tře­ba i svá­tek „Nočních Děsů“, vydej­te se na Akademii Wonderbolts, nebo se podí­vej­te do Fluttershyiny dra­čí polep­šov­ny... bude­te nato­lik nad­še­ni a okouz­le­ni jed­not­li­vý­mi a pou­ta­vý­mi pří­běhy, že se k nim bude­te vždy zno­vu a zno­vu vra­cet....

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je jed­no­du­chý, nijak slo­ži­tý text boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­cí­mi ilu­stra­ce­mi, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Přejeme pří­jem­né počte­níč­ko!

My Little Pony

Nejkrásnější kolek­ce
Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT ČR, s.r.o., ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. v roce 2017
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu pře­lo­ži­la Klára Nettlová
První vydá­ní
Počet stran: 260

Související příspěvky:

  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […]
  • AUTA: Nejkrásnější kolekce18. února 2018 AUTA: Nejkrásnější kolekce Máte-li doma malé nadšence aut a autíček všeho druhu, zcela určitě byste si neměli nechat ujít tuto úžasnou a okouzlující knihu pod názvem "AUTA: Nejkrásnější kolekce", jež vydalo […]
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […]
  • Ema ve školce od Gunilly Woldové29. července 2017 Ema ve školce od Gunilly Woldové Ema ve školce Pokud máte doma budoucího předškoláčka, co se chystá poprvé do školky, a rád by věděl, jaké to ve školce je, jak to tam funguje, tak právě pro něj je určena tahle knížka […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky30. července 2018 Nejúžasnější věc potěší nejen malé mlsouny, ale i malé kuchtíky a kuchařinky Pěkně se usaďte a nechte se unášet pravda dosti netradičním příběhem o jedné prapodivné soutěži, kde vznikla spousta věhlasných pochoutek bez kterých si náš život jen těžko dokážeme […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *