Moudrost Hathorů: Nadčasová duše a starý Egypt

Moudrost Hathorů: Nadčasová duše a sta­rý Egypt
Ohodnoťte člá­nek

Z kni­hy mám dva dojmy, kte­ré nebu­du skrý­vat. Skrytý poten­ci­ál cvi­če­ní, kte­ré je v kni­ze popi­so­vá­no a kte­ré má více pro­bou­zet živo­ta­schop­nost člo­vě­ka a koša­tost jeho vní­má­ní, a všech­ny ty teo­rie o sta­rých civi­li­za­cích, o moud­ros­ti Egypťanů, o fun­go­vá­ní Země jako tako­vé a naše­ho vlast­ní­ho ener­ge­tic­ké­ho spo­je­ní s ní.

No a nemůžu zapo­me­nout ani na při­lo­že­ná cédéč­ka, kte­rá jsou plné hud­by pro pod­po­ru vní­má­ní, cvi­če­ní, nebo jen pro zkou­má­ní toho, jak na vás jed­not­li­vé tóny vůbec půso­bí. Vlastně vám tato kni­ha při­ne­se vzác­né oka­mži­ky, v nichž máte mož­nost se pono­řit sami do sebe a zamys­let se nad tím, že nejsme jenom fyzic­ké tělo a duše, s níž mlá­tí emo­ce, a rozum, kte­rý nás drží v kole­jích běž­ných živo­tů, jež musí­me  nějak mate­ri­ál­ně, ale i emo­ci­o­nál­ně udr­žet.

Jak hlu­bo­ké jsou naše schop­nos­ti, když si uvě­do­mí­me, že může­me vní­mat více pro­sto­ru kolem sebe? Sama za sebe bych to nazva­la jako vní­má­ní do hloub­ky sebe, těla i duše… a vní­má­ní kolem sebe kolem doko­la. A pak je vel­kou výzvou – a to jsem vel­mi ráda děla­la, ač to oprav­du nejde dělat úpl­ně všu­de – tohle všech­no vní­má­ní zapnout ve chví­li, kdy žije­te běž­ný život, nebo dokon­ce vchá­zí­te mezi lidi. Ono sta­čí i jenom na uli­ci, když jde­te tře­ba na nákup.

Naprosto fas­ci­nu­jí­cí to ale musí být tře­ba v kině nebo na kon­cer­tu. A ovliv­ně­na sou­čas­ným hitem Bohemia Rhapsody si snad ani neu­mím před­sta­vit, co by to s člo­vě­kem udě­la­lo být na Live AID a zapnout si tyhle nesku­teč­né rada­ry. Buď bych se už nikdy nechtě­la pro­bu­dit, nebo bych oka­mži­tě rozko­ší a sílou zko­la­bo­va­la.

No jen si to před­stav­te: vní­má­te sebe do hloub­ky, vní­má­te to, co se děje před vámi, za vámi, ved­le vás… to úpl­ně sta­čí. Autor nám tu ale před­klá­dá i spous­tu dal­ších cvi­če­ní, kte­ré sou­vi­sí s geo­me­t­ric­kým vní­má­ním svě­ta kolem nás. Nemusíte se děsit mate­ma­ti­ky, ono tady asi nej­ví­ce vidím, že mate­ma­ti­ka má logic­ké sou­vis­los­ti a je pod­sta­tou řádu svě­ta i vesmí­ru.

Tajné vědě­ní Hathorů

Hathorové jsou pří­sluš­ní­ci inter­ga­lak­tic­ké civi­li­za­ce, kte­rá údaj­ně mystic­ky ovliv­ňo­va­la sta­rý Egypt. Pravdou je, že důka­zy nemá­me, ale už i věd­ci se zará­ží nad tím, že lid­stvo se vždy vyví­je­lo sko­ko­vě a není mož­né, aby se infor­ma­ce a zna­los­ti, díky kte­rým se něja­ký pře­lom udál, vza­li jen tak… a je záha­dou, odkud jsou. O ovliv­ně­ní mimo­zem­ský­mi civi­li­za­ce­mi se tak mlu­ví zce­la váž­ně, pro­to­že při­chá­zí jako jed­no z logic­kých řeše­ní. Jako jed­no z mož­ných…. A jsou to prá­vě Hathorové? Tom Kenyon tvr­dí, že ano. A pře­dá­vá nám jejich posel­ství. Jejich moud­rost, a pře­de­vším jejich rady, díky kte­rým může­me pozved­nout a změ­nit náš svět.

Ono – i kdy­by se tako­vé cvi­če­ní ve vědo­mém živo­tě prak­ti­ko­va­lo běž­ně, sta­lo se běž­nou lid­skou ruti­nou, rázem by byl svět jiný. Kniha při­ná­ší množ­ství témat, množ­ství odpo­vě­dí a hod­ně vlast­ních úvah, kte­ré se vyno­řu­jí a… se kte­rý­mi mož­ná bude­te chtít zůstat sami.

A pak si pus­tit cédéč­ko s hud­bou, kte­rá chyt­ne duši a odve­de do svě­ta hlu­bo­ké­ho uvol­ně­ní, v němž může­te potkat napros­to coko­liv. Třeba i sami sebe.

O auto­ro­vi:

Tom Kenyon je prů­kop­ní­kem v prá­ci s hla­sem a zvu­kem. Svůj hlas s rozpě­tím téměř čtyř oktáv a své skla­da­tel­ské doved­nos­ti uplat­ňu­je v tvor­bě kom­po­zic, kte­ré mění sta­vy moz­ku a trans­for­mu­jí vědo­mí. Podílí se na výzku­mu psycho-akustických tech­no­lo­gií a ve spo­lu­prá­ci vyví­jí znač­ní počet apli­ka­cí pro zvlá­dá­ní stre­su, na pod­po­ru kre­a­ti­vi­ty a inte­li­gen­ce či pro opti­ma­li­za­ci výkon­nos­ti, což jsou meto­dy, kte­ré dodnes pou­ží­va­jí mno­zí tera­pe­u­ti.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2018, www.anch-books.eu

 

 

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […]
  • Velký experiment: Skrytá verze pravdy?19. července 2017 Velký experiment: Skrytá verze pravdy? Připravte se na opravdu neobyčejnou knihu. Promele vám přesvědčení a myšlenky ze všech možných úhlů, snad proto vám autoři hned v počátku nabízí tzv. „fiktivní schránku“, do které máte […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *