Moje první velká kniha psaní - Od uvolňovacích cviků s říkadly až po nácvik psaní písmen a číslic

Psani

Ordinace odbor­ní­ků se plní rodi­či s dět­mi, kte­ré mají potí­že s gra­fo­mo­to­ri­kou – sou­bo­rem psy­cho­mo­to­ric­kých čin­nos­tí, kte­ré jsou potře­ba ke kres­le­ní a psa­ní. Ovlivňují ji psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj dítě­te, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, pozor­nost a vývoj řeči. Grafomotorice věnu­jí rodi­če vět­ši­nou pozor­nost s nástu­pem dítě­te do prv­ní tří­dy nebo v před­škol­ním věku, kdy zjiš­ťu­jí, že ruka dítě­te není pro psa­ní dosta­teč­ně uvol­ně­ná. Jen uvol­ně­ná ruka totiž doká­že pro­vést jem­ný a zamě­ře­ný pohyb, kte­rý vede k finál­ní­mu vytvo­ře­ní pís­me­ne.
Do ordi­na­ce dět­ské kli­nic­ké psy­cho­lož­ky Heleny Uhlířové také cho­di­li bez­rad­ní rodi­če, kte­ří nevě­dě­li, jak svým dětem s nácvi­kem gra­fo­mo­to­ri­ky pomo­ci. „Přinášeli růz­né bro­žu­ry a mate­ri­á­ly, kte­ré vět­ši­nou vůbec neslou­ži­ly k tomu, co nabí­ze­ly,“ uvá­dí autor­ka kni­hy Moje prv­ní vel­ká kni­ha psa­ní Helena Uhlířová. Její kni­ha pro­ve­de děti nácvi­kem psa­ní od samé­ho začát­ku – od nácvi­ku uvol­ně­ní ruky – až po napsá­ní jed­not­li­vých pís­men a čís­lic.

„Cviky“ vedou­cí k nácvi­ku psa­ní dopro­vá­ze­jí vese­lé říkan­ky, slou­ží­cí jako návod k tomu, co se po dětech chce: „Má děti někdo potu­chu, že kres­lit kru­hy do vzdu­chu, je rukám milé cvi­če­ní? Zkuste, jis­tě ho oce­ní.“ Nebo „Zobu, zobu máček, jsem jako ten ptá­ček. A mám přes­nou muš­ku, zleh­ka držím tuž­ku.“ U kaž­dé­ho cvi­ku je na pro­ti­leh­lé strán­ce vyne­chá­no dosta­teč­né mís­to na pro­cvi­če­ní – děti budou kres­lit vln­ky, spi­rá­ly, koleč­ka, dělat teč­ky, čár­ky, líst­ky, pavu­či­ny, ová­ly, kopeč­ky, leža­té osmič­ky, plo­ty, žíža­ly, třeš­ně, kolá­če, balon­ky, mis­tič­ky, hrá­bě, hři­by, čepi­ce, dešt­ní­ky, šne­ky… Zkrátka obráz­ky, kte­ré se, nebo jejich čás­ti, podo­ba­jí pís­me­nům a čís­li­cím nebo jejich čás­tem.

Druhou část kni­hy tvo­ří kapi­to­la Abeceda není věda. Připomíná kla­sic­kou písan­ku, učí vel­ká a malá, tis­ka­cí a psa­cí pís­me­na od A po Ž, tedy vlast­ně Q, kte­ré je zařa­ze­no na konec abe­ce­dy. Následuje kapi­to­la Číslice, co více?, v níž se děti nau­čí psát čís­li­ce od 1 do 10.

Knížka zpes­t­ří a usnad­ní pří­pra­vu ke škol­ní­mu zápi­su i nácvik pís­men a čís­lic. Kladně hod­no­tím vel­ký for­mát kni­hy, kte­rý zaru­ču­je dosta­tek pro­sto­ru pro nácvik psa­ní.


Moje prv­ní vel­ká kni­ha psa­ní. Od uvol­ňo­va­cích cvi­ků s říka­dly až po nácvik psa­ní pís­men a čís­lic
Helena Uhlířová
Vydal Bambook, Praha
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Počet stran: 208
Hodnocení: 100 %

Moje první velká kniha psaní - Od uvolňovacích cviků s říkadly až po nácvik psaní písmen a číslic
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

  • Grafomotorika. Moje první písanka26. března 2018 Grafomotorika. Moje první písanka Chystáte se s dítětem k zápisu nebo už doma prvňáčka máte? Chcete dítěti usnadnit nácvik psaní písmen a číslic? Pořiďte si domů písanku s názvem Grafomotorika. Moje první písanka od Heleny […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *