Michal Černý: Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ

treninkmozku

Rádi bys­te svým dětem usnad­ni­li uče­ní a pomoh­li jim k pocho­pe­ní pro­blé­mů a vzta­hů mezi sou­vis­lost­mi? Jste uči­te­lé ote­vře­ní novým moder­ním meto­dám a chtě­li bys­te, aby si vaši žáci efek­tiv­ně­ji osvo­ji­li uči­vo? Inspirujte se v bro­žo­va­né cvi­čeb­ni­ci Michala Černého: Trénink moz­ku. Žlutá vari­an­ta je urče­ná pro 1. stu­peň ZŠ, zele­ná pro 2. stu­peň ZŠ.
Michal Černý ve cvi­čeb­ni­ci vychá­zí z teo­rie myš­len­ko­vých map, kte­rou v 70. letech 20. sto­le­tí vyvi­nul brit­ský psy­cho­log a spi­so­va­tel Tony Buzan. Dlouholetým stu­di­em způ­sobů, jaký­mi si lidé zazna­me­ná­va­jí infor­ma­ce, zjis­til, že kla­sic­ké poznám­ky nejsou efek­tiv­ní. Věnoval se sys­té­mu zapa­ma­to­vá­ní si nových poznat­ků u géniů a zjis­til, že věd­cům nebo uměl­cům jako byli Charles Darwin, Albert Einstein či Leonardo da Vinci byl spo­leč­ný zvlášt­ní způ­sob vytvá­ře­ní pozná­mek na plo­chách papí­ru. Poznámky byly spo­je­ny šip­ka­mi a sym­bo­ly. Tak se zro­di­la teo­rie myš­len­ko­vých map, kte­rá vyu­ží­vá prá­ce s pojmy a obra­zy k pro­po­je­ní růz­ných cen­ter v moz­ku, což usnad­ňu­je pocho­pe­ní a zapa­ma­to­vá­ní si.
Výhodou pou­ží­vá­ní myš­len­ko­vých map je zvý­še­ní kre­a­ti­vi­ty, výkon­nos­ti a efek­ti­vi­ty prá­ce – infor­ma­ce totiž zpra­co­vá­va­jí obě hemi­sfé­ry moz­ku najed­nou. Cvičebnice Michala Černého vás o tom může pře­svěd­čit.
V úvo­du bro­žu­ry vám autor vysvět­lí osm jed­no­du­chých pra­vi­del k tvo­ře­ní myš­len­ko­vých map. Zvláště osmý bod: „Kreslit umí kaž­dý“ je spe­ci­ál­ně důle­ži­tý: „Kreslit myš­len­ko­vou mapu je snad­né. Možná nebu­de vypa­dat jako pro­fe­si­o­nál­ní umě­lec­ké dílo, ale pomů­že ti vidět věci v sou­vis­los­tech, nebo nachá­zet nové nápa­dy. A o to pře­ci jde.“ První myš­len­ko­vou mapou, kte­rou si děti vyzkou­ší je načrt­nu­tí vlast­ní budouc­nos­ti. A to pří­mo do kníž­ky na strán­ku k tomu urče­nou. V dal­ších kapi­to­lách autor pora­dí, jak za pomo­ci myš­len­ko­vých map psát krás­né pří­běhy, kali­gra­my, jak se stát dadais­tic­kým bás­ní­kem, jak paro­do­vat něja­ké lite­rár­ní dílo, jak se nau­čit psát v tem­pu nebo jak shr­nout obsah do něko­li­ka slov (jak vytvo­řit dob­rý hash­tag) nebo jak popsat foto­gra­fii. Všechny tyhle doved­nos­ti žáci zúro­čí nejen při hodi­nách čes­ké­ho jazy­ka. Myšlenkové mapy jsou vhod­nou meto­dou k uče­ní se cizí­ho jazy­ka, tře­ba ang­lič­ti­ny, ale také ve škol­ních před­mě­tech jako jsou děje­pis nebo občan­ská výcho­va. V závě­reč­ných kapi­to­lách autor pora­dí, jak si zapa­ma­to­vat jmé­na nebo jak zlep­šit poro­zu­mě­ní čte­né­mu tex­tu.
Brožovaná cvi­čeb­ni­ce Trénink moz­ku při­ná­ší mož­nos­ti, kte­ré mohou dětem, ale i dospě­lým sku­teč­ně pomo­ci se zapa­ma­to­vá­ním si či vyja­d­řo­vá­ním se a uče­ním. Pro nás dospě­lé asi bude poně­kud slo­ži­těj­ší opus­tit zaběh­lé tra­dič­ní způ­so­by, ale proč ne? Návod máme skvě­lý.


Trénink moz­ku pro 2. stu­peň ZŠ
Autor: Michal Černý
Ilustrace: Olga Tesařová
Počet stran: 42
Nakladatelství: BizBooks v Brně
Rok: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media
Hodnocení: 100 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Atlas lidského těla pro děti2. ledna 2019 Atlas lidského těla pro děti Zdá se vám fungování lidského těla natolik složité, že je pro vás nepředstavitelné ho vysvětlit malým dětem? Lidské tělo funguje jako perfektně seřízený stroj a jeho fungování – když je […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!14. března 2019 Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje! Další v češtině vydanou publikací ze série Animalium. Račte vstoupit do muzea je Kniha plakátů. Populární britská knižní řada sází na obrazovou složku – ilustrace zástupců zvířecí říše od […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]