Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

IMG 1100

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su se věnu­je málo zná­mé východ­ní víře zoro­astris­mu, kte­rá uctí­vá boha Ahuru Mazdu a je v mno­hém podob­ná křes­ťan­ství. Kapitola pro­zra­zu­je, že toto byla víra, v níž byl Freddie Mercury (pra­vým jmé­nem Farrokh Bulsara) vycho­ván a kte­rou vyzná­val po celý život. Slibně zně­jí­cí začá­tek ovšem začne postup­ně nabí­rat na čím dál divo­čej­ším spá­du. Autorka nejdří­ve upo­zor­ňu­je na hrubé chy­by v mno­ha živo­to­pi­sech o Mercurym a na kon­krét­ních pří­kla­dech upo­zor­ňu­je na odpo­ru­jí­cí si infor­ma­ce (pře­de­vším data) u růz­ných auto­rů. Při pre­zen­to­vá­ní správ­ných úda­jů někdy zařa­zu­je tyto infor­ma­ce do tex­tu tak zma­teč­ně, že je těž­ké roz­li­šit, zda se jed­ná o tu prav­di­vou ver­zi nebo je pořád cito­vá­na chy­ba z jiné kni­hy.

Dále kni­ha roze­bí­rá čas­to spo­jo­va­ná téma­ta s lea­de­rem sku­pi­ny Queen: závis­lost na koka­i­nu a homose­xu­a­li­tu / bis­e­xu­a­li­tu. Ahundová se sna­ží doká­zat, že Freddie Mercury nebyl závis­lý na dro­gách a v této čás­ti se jí ješ­tě jakž­takž daří. Zmiňuje, že ačko­liv pod­le živo­to­pis­ců Freddie uží­val dro­gy v klu­bech či ve svém domě všem na očích, nikdy neby­la poří­ze­na žád­ná fot­ka – ačko­liv tyto akce byly údaj­ně veřej­ně pří­stup­né a Freddie Mercury byl jako popu­lár­ní zpě­vák věč­ně pro­ná­sle­do­ván tis­kem.

Ve vyvra­ce­ní Mercuryho homose­xu­a­li­ty už ale znač­ně pokul­há­vá. Na stra­ně jed­né upo­zor­ňu­je na výmys­ly v jiných bio­gra­fi­ích, jež nespráv­ně líčí Freddieho smyš­le­né eska­pá­dy ve všech gay barech svě­ta, zatím­co ve sku­teč­nos­ti se vět­ši­nou nachá­zel ve stu­diu s kape­lou.

„Zdá se, že gay klu­by pro­ná­sle­du­jí Freddieho po celém svě­tě. Ve měs­tě i na ves­ni­ci, na zemi i na moři – kam­ko­liv Freddie vstou­pil, tam se pod­le živo­to­pis­ců nachá­ze­lo „mno­ho pod­ni­ků pro homose­xu­á­ly“. Našli by gay klub i na vrcho­lu úte­su nebo na ote­vře­ném moři, na dně jeze­ra nebo ve vesmí­ru, kdy­by tam byl Freddie. […] Věc se má tak, že nema­jí žád­ný důkaz, a když si to uvě­do­mí, při­vá­dí je to k šílen­ství, nutí­cí­mu nahra­dit fak­ta domněn­ka­mi.“                                                                                                                                                                                                                                            (str. 32)

Více na Kritiky.cz
Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojov...
Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopu...
Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“ Tajný deník či diář by zcela určitě měla vlastnit každá dospívající dívka, aby si ta...
Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která...
POD MASKOU i ten nejserióznější a nejváženější občan může být zločincem Toužíte-li si přečíst napínavý příběh s krásně vymyšlenou a dokonale propracovanou záp...

Bohužel, sama autor­ka před­klá­dá vět­ši­nou také pou­hé teo­rie a Freddieho „novi­ná­ři vymyš­le­nou“ homose­xu­a­li­tu doka­zu­je napří­klad tím, že nee­xis­tu­jí žád­né kom­pro­mi­tu­jí­cí foto­gra­fie ani ofi­ci­ál­ní pro­hlá­še­ní Mercuryho na toto téma. Je sice prav­da, že deník The Sun otis­kl faleš­ný roz­ho­vor s Freddiem na toto téma a že řada roz­ho­vo­rů Queen vskut­ku byla pozmě­ně­na, ale nee­xis­ten­ce mate­ri­á­lu, jenž by teo­re­tic­ky mohl nazna­čo­vat Mercuryho sexu­ál­ní ori­en­ta­ci také není úpl­ně prav­di­vá. Stačí se podí­vat tře­ba na násle­du­jí­cí video: Freddie Mercury and Jim Hutton in bathro­om. Záznam sice nic nedo­ka­zu­je, záro­veň ale roz­pra­šu­je (jako i jiné mate­ri­á­ly) autor­či­no tvr­ze­ní tře­ba o tom, že pomoc­ník v Mercuryho domu, Jim Hutton, neměl ke své­mu páno­vi nijak blíz­ko – co s ním potom tedy dělá v kou­pel­ně?

Navíc autor­či­ně obha­jo­bě nijak nepři­dá­vá oči­vid­ně nega­tiv­ní postoj k homose­xu­á­lům, jejichž vztah popi­su­je jako chlad­ný a neplod­ný, neschop­ný při­vést do svě­ta dal­ší život.

Kniha má ale i své plus, tře­ba autor­čin smy­sl pro humor:

(vysvět­le­ní půvo­du Mercuryho umě­lec­ké­ho jmé­na)

„Intelekt živo­to­pis­ců jako obvykle září. Říkají, že Merkur se sho­du­je s ast­ro­lo­gic­kým zna­me­ním Panny, v němž se Freddie naro­dil. Jiní zašli ješ­tě dále a tvr­dí, že Mercury zna­me­ná „rtuť“ – pro­to­že byl veli­ce rych­lý a hbi­tý. Freddie Rtuťovitý – skvě­lý pseu­do­nym pro hudeb­ní­ka! A proč ne Freddie Kyselinosírový?“                                                                                                                                                                                                                                          (str. 276)

Výklad sym­bo­lů a tex­tů v sou­vis­los­ti s nábo­žen­skou vírou, což hud­ba Queen nepo­chyb­ně obsa­hu­je, je dal­ší před­nos­tí kni­hy.

Celkově však čet­ba kni­hy sto­jí za zvá­že­ní – pokud se rádi poba­ví­te a máte v obli­bě kon­spi­rač­ní teo­rie, je to jas­ná vol­ba. Pokud ovšem tou­ží­te po nezpo­chyb­ni­tel­ných fak­tech na toto téma, dopo­ru­ču­ji maxi­mál­ně pro­lis­to­vat strán­ky týka­jí­cí se Freddieho víry a gest ve video­kli­pech s tím spo­je­ných.

K dostá­ní od 218 Kč.

Hodnocení: 40%

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život
Hodnocení: 3.8 - ‎6 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních3. května 2017 Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních Pokud vám někdy vrtalo hlavou, jestli má balada o postřelené Delii nějaký reálný základ nebo jestli slavný dům U Vycházejícího slunce opravdu existoval a co se za jeho zdmi vlastně […]
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine.   O tom, co by se stalo, kdyby se […]
  • V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %15. února 2014 V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvadž jejich snímky jsou tak obsáhlé, že si v nich můžeme najít spoustu odboček a názorů. Opak je […]
  • Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%17. března 2014 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70% Film, který nese v originále název Only lovers left Alive by mohl neinformovaný divák očekávat krásné romantické melodrama, které by se odehrávalo u nějakého nádherně azurového jezera, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Bohemian Rhapsody4. listopadu 2018 Bohemian Rhapsody Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film Bohemian Rhapsody, který promítají od čtvrtka všechny tuzemská kina. Kapela Queen a jejich frontman […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]