Malý Mikuláš - Původní komiks

  •  
DSC 0239 1

Malý Mikuláš je kluk k neza­pla­ce­ní. Nejen že je zví­da­vý a aktiv­ní, ale doká­že kolem sebe vytvo­řit akč­ní atmo­sfé­ru plnou humo­ru a ješ­tě svým duchov­ním otcům doká­že zajis­tit slá­vu i pení­ze. Když se v roce 1955 obje­vil prv­ní komik­so­vý pří­běh malé­ho klu­ka se jmé­nem Mikuláš, netu­šil kari­ka­tu­ris­ta Jean-Jacques Sempé a spi­so­va­tel a scé­náris­ta René Goscinny, že je ten­to malý nepo­sed­ný chla­pec pro­sla­ví po celém svě­tě. Komiksové pří­běhy Mikuláše, kte­ré se ode­hrá­va­ly na plo­še dva­nác­ti obráz­ků, vychá­ze­ly nejdří­ve v týde­ní­ku Le Moustique a poz­dě­ji v neděl­ní­ku Sud-Ouest Dimanche ve for­mě krát­kých tex­tů psa­ných Goscinnym s ilu­stra­ce­mi od Sempého. První pří­běh v této podo­bě vyšel 29. břez­na 1959. Následovaly dal­ší pří­běhy v kniž­ní ver­zi. Mikuláš měl a má stá­le u malých i vel­kých čte­ná­řů úspěch, pro­to­že pří­běhy vychá­ze­jí z běž­né­ho živo­ta, zachy­cu­jí lid­ské vzta­hy a lehce kari­ku­jí lid­ské nešva­ry. Jsou čti­vě napsa­né a pře­de­vším jsou plné las­ka­vé­ho humo­ru v tex­tu i v kresbě.  Oba auto­ři své řemes­lo doko­na­le ovlá­da­jí a spo­leč­ně vdech­li život dět­ské­mu hrdi­no­vi, kte­rý se sna­ží vyznat ve slo­ži­tém svě­tě.

Knížka Malý Mikuláš původ­ní komiks obsa­hu­je 28 komik­so­vých pří­bě­hů tak, jak za sebou postup­ně vychá­ze­ly. Doplňují je dva krát­ké pří­běhy s čer­no­bí­lý­mi ilu­stra­ce­mi Sempého. I když se jed­ná o počá­tek dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce, má hlav­ní hrdi­na již svůj výraz, pří­běhy jsou hra­vé a mají poin­tu. Výrazným pro­ti­hrá­čem Mikuláše je nej­čas­tě­ji jeho sna­ži­vý otec, kte­rý  při svém vycho­va­tel­ském půso­be­ní  a při řeše­ní banál­ních život­ních pro­blé­mů doká­že před Mikulášem ztra­tit část ze své důle­ži­tos­ti dospě­lé­ho men­to­ra a cho­vá se sám jako malé dítě. Mikuláš se však nesta­ví do role posmě­váč­ka, ale hle­dá vlast­ní ces­tu a pona­u­če­ní do živo­ta. Autoři se sice malič­ko stre­fu­jí do výchov­ných metod dospě­lých vycho­va­te­lů, ať už jsou to rodi­če, sou­sed či před­sta­vi­te­lů růz­ných povo­lá­ní, ale v pod­sta­tě je to humor las­ka­vý. Mikuláš komen­tu­je nebo pozo­ru­je situ­a­ci z pohle­du malé­ho dítě­te s nai­vi­tou i jis­tým pocho­pe­ním pro sla­bos­ti a nedo­ko­na­los­ti dospě­lých.

Kouzlo komik­su i psa­ných tex­tů obou auto­rů je v tom, že se v nich pro­po­ju­jí zku­še­nos­ti skvě­lých pozo­ro­va­te­lů běž­né­ho živo­ta se schop­nost­mi tyto zku­še­nos­ti zpra­co­vat do komik­su nebo tex­tu s ilu­stra­ce­mi tak, že vznik­nou pří­běhy sro­zu­mi­tel­né a vtip­né pro čte­ná­ře jaké­ho­ko­liv věku.

Kniha je dopl­ně­na o vel­mi struč­ný živo­to­pis obou auto­rů a jejich bib­li­o­gra­fii, kte­rá jen doka­zu­je šíři jejich talen­tu. Knihu z fran­couz­ské­ho ori­gi­ná­lu vyda­né­ho v roce 2017 pře­lo­ži­la Kristýna Brunclíková. Příběh „Kolo“ a „Na plá­ži je to sen­zač­ní“ jsou v pře­kla­du Tamary Sýkorové.

Využití zob­ra­ze­ní vel­ké­ho množ­ství drob­ných posta­vi­ček Mikuláše a jeho kama­rá­du na před­sád­kách kni­hy pova­žu­ji za výbor­ný nápad. Jsou pro­ve­de­né netra­dič­ně v čer­ve­né bar­vě, kte­rá je v odstí­nu lehce tlu­me­ném, přes­to jsou drob­né posta­vič­ky čitel­né i v detai­lech a při­ta­hu­jí na sebe pozor­nost. A to je také jed­na z vlast­nos­tí, pro jsou kres­by Sempého i po mno­ha letech stá­le obdi­vu­hod­né.

Hodnotím 80 %


Originální název:

Le Petit Nicolas (1959)

Žánr:
Literatura světová, Komiksy, Pro děti a mládež
Vydáno:2018, Albatros
Počet stran:48
Ilustrace/foto:Jean-Jacques Sempé
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-00-05097-3


Malý Mikuláš - Původní komiks
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest30. srpna 2019 Hrdinové zámořských objevů - Ilustrované dějiny objevitelských cest Co vede nás, obyvatele západní civilizace, k nesčetným cestám a objevování jiných kontinentů a kultur? Snad každému z nás v oběhu koluje kapka krve s geny dávných objevitelů, kteří ve […]
  • Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 %6. června 2017 Dobrodružství Jeronýma Moucherota - 95 % Tak se k nám dostanou i zajímavé komiksy. Nejen z americké produkce, ale i z evropské. Evropskou, spíše francouzskou, školu zastupuje Dobrodružství Jeronýma Moucherota. Je to unikátní […]
  • Hilda a kamenný les - 90 %17. listopadu 2017 Hilda a kamenný les - 90 % Nakladatelství Paseka už vydalo první čtyři díly série, a to v knihách "Hilda" a "Hilda se vrací", kdy každá kniha obsahovala dva příběhy. Tentokrát dostáváme jen jeden, ale zase se jedná […]