Malované pranostiky

Chtěli bys­te, aby vaše děti vyrůs­ta­ly s pově­do­mím o tom, jak žili jejich před­ko­vé v sou­la­du s pří­ro­dou? Slýchají vaše děti od babi­ček sem tam něja­kou pra­nos­ti­ku a mají pro­blém s jejím poro­zu­mě­ním? Určitě pomů­že kníž­ka Dany Votavové Malované pra­nos­ti­ky. Spojuje hra­vé oma­lo­ván­ky, kte­ré si děti mohou vyma­lo­vat niko­li pod­le před­lo­hy, ale pod­le vlast­ní fan­ta­zie, s nauč­nou slož­kou – kaž­dý obrá­zek se vzta­hu­je k něja­ké pra­nos­ti­ce. Její význam navíc autor­ka vždy vysvět­lí tak, aby byla sro­zu­mi­tel­ná i před­ško­lá­kům. Právě pro ně a děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku je bro­žo­va­ná pub­li­ka­ce urče­ná.

„I v dneš­ní moder­ní době, kdy vyu­ží­vá­me dlou­ho­do­bé před­po­vě­di poča­sí, si ale­spoň může­me před­sta­vit, jaké to bylo dří­ve, před mno­ha lety, kdy byli lidé odká­zá­ni jen na pozo­ro­vá­ní pří­ro­dy a sle­do­vá­ní změn v ní,“ uvá­dí Dana Votavová a vysvět­lu­je: „V kaž­dém pří­pa­dě si pra­nos­ti­ky zaslou­ží oprášit a při­po­me­nout. Tato kníž­ka vám o nich hod­ně pro­zra­dí. Poznáte jak ty zná­mé, tak ty opo­mí­je­né nebo mož­ná i zapo­me­nu­té. Všechny ale roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní“.

Omalovánky s pra­nos­ti­ka­mi jsou v kníž­ce roz­dě­le­ny pod­le roč­ních obdo­bí, logic­ky se začí­ná jarem.  Na začát­ku kaž­dé­ho roč­ní­ho obdo­bí autor­ka zařa­di­la pra­nos­ti­ky „vše­o­bec­né“, váží­cí se k celé­mu obdo­bí nebo jed­not­li­vým měsí­cům, poté pra­nos­ti­ky řadí pod­le data.
Jedna z prv­ních jar­ních pra­nos­tik, se kte­rou se děti set­ka­jí, je: „Teplý bře­zen roze­hře­je vče­lám srd­ce.“ Autorka ji vysvět­lu­je tak­to: „V břez­nu se poma­lu otep­lu­je a prv­ní drob­né kvít­ky sně­že­nek, ble­du­lí či kro­ku­sů si pro­rá­že­jí udusa­nou půdou ces­tu ke slu­neč­ním paprs­kům. Na výslu­ní kolem cest žlu­tě sví­tí léči­vý pod­běl, na vět­vích jívy vyku­ku­jí kočič­ky a láka­jí pil­né včel­ky k jar­ní hos­ti­ně.
Hezkou srp­no­vou, pro mě nezná­mou pra­nos­ti­ku „Ať si kdo chce, co chce říká, v srpnu ješ­tě do ryb­ní­ka,“ vysvět­lu­je Dana Votavová: „V srpnu už voda na kou­pá­ní bývá chlad­něj­ší, pro­to­že s pří­cho­dem svát­ku sva­té Anny (26. čer­ven­ce) se říka­lo, že rána už jsou chlad­ná. Pokud jsou dny ješ­tě tep­lé a tep­lo­ta pří­jem­ná, mohou se lidé kou­pat celý srpen.“
Další opět pro mě nezná­má pra­nos­ti­ka „Přichází zajíc již v pro­sin­ci do zahra­dy, nasta­ne tuhá zima vša­dy,“ je vysvět­le­na tak­to: „Lesní zví­řa­ta hle­da­jí­cí potra­vu – srny, zají­ci a ostat­ní – při­chá­ze­jí čas­to až k lid­ským obyd­lím. Podle pra­nos­ti­ky to zna­me­ná blí­ží­cí se tuhou zimu.“

Sympatické je, že autor­ka pra­nos­ti­kám podří­di­la i pro­ve­de­ní obráz­ků – zachy­cu­jí pří­ro­du, čes­ké zvy­ky, zví­řa­ta, jsou jed­no­du­ché, a při­tom v dět­ských očích láka­vé k vybar­ve­ní. Některé jsou z čás­ti vyma­lo­va­né, což vůbec neva­dí, nao­pak to pro­bou­zí fan­ta­zii.

V tom­to pří­pa­dě je znát, že autor­kou je peda­gož­ka, kte­rá s dět­mi pra­cu­je jak při škol­ní, tak vol­no­ča­so­vé peda­go­gi­ce.

„Koloběh živo­ta se neu­stá­le opa­ku­je, ale záro­veň s sebou při­ná­ší vždy něco nové­ho. Stejně jako před­cho­zí gene­ra­ce i my obdi­vu­je­me roz­ma­ni­tost pří­ro­dy, její jedi­neč­nost a krá­su, čer­pá­me z ní zku­še­nos­ti, pou­če­ní a inspi­ra­ci. A díky tomu také vznik­ly Malované pra­nos­ti­ky,“ říká autor­ka v závě­ru kni­hy.

Doporučuji vyma­lo­vá­vat pas­tel­ka­mi, fixy by se moh­ly pro­pí­jet.


 • Malované pra­nos­ti­ky
 • Autor: Dana Votavová
 • Vydal: Bambook, Grada Publishing a.s.
 • Počet stran: 76
 • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 151 Kč.

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Můj prázdninový deník26. května 2017 Můj prázdninový deník „Toto je deník na ty nejlepší, nejúžasnější, nejdobrodružnější prázdniny v roce…“, hlásá úvodní list brožované knížky z tvorby Silke Schmidtové. Takřka pětačtyřicetiletá německá autorka je […]

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *