MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ

magická zvířata

Miluje-li vaše dítě milé a las­ka­vé pří­běhy o zví­řát­kách, zce­la urči­tě si nenech­te ujít kni­hu „Magická zví­řa­ta - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s..  

„Magická zví­řa­ta - Kočičí čáry“ je kni­ha, jež malé čte­ná­ře upou­tá nejen svo­jí krás­ně zele­nou a hře­ji­vou obál­kou, ale i upřím­ným pohle­dem roz­to­mi­lé kočič­ky, kte­rá vás mož­ná i tak tro­chu oča­ru­je a nepus­tí, dokud tuto kni­hu nedo­čte­te až na její posled­ní strán­ky.

Kniha je malé­ho for­má­tu, tak ako­rát do dět­ské ruky, a hlav­ně s vět­ší­mi pís­men­ky a krát­ký­mi kapi­to­la­mi, což oce­ní zejmé­na ti čte­ná­ři, kte­ří prá­vě začí­na­jí se svým prv­ním, samo­stat­ným čte­ním.

Hlavní hrdin­kou této kni­hy je malá Lotka, kte­rá žila sama se svo­jí mamin­kou, neboť tatí­nek již dáv­no zemřel. Byla to těž­ká doba nejen pro Lotku, ale hlav­ně její mamin­ku, kte­rá se je sna­ži­la sama uži­vit. Aby nepři­šla o svo­jí prá­ci úpl­ně, muse­la při­jmout novou, a to v dale­ké Paříži.

To chtě nechtě zna­me­na­lo dlou­ho­do­bé odlou­če­ní od své milo­va­né dce­ry Lotky, a i když by byla mili­on­krát radě­ji s ní, nešlo to! A jejich vzá­jem­né ces­ty se muse­ly chtě nechtě na něko­lik týd­nů, měsí­ců roz­dě­lit.

Jelikož Lotka byla pří­liš malá na to, aby moh­la zůstat sama doma, muse­la odjet na léto ke své­mu strýč­ko­vi Josefovi a Danovi, jež byl sko­ro stej­ně sta­rý jako ona.

Zpočátku se zdá­lo, že jí čeka­jí nud­né prázd­ni­ny, že to bude jed­na vel­ká otra­va tj. být sama a opuš­tě­ná v cizím měs­tě, sama bez přá­tel a bez toho vše­ho, co by jinak pod­ni­ka­la se svý­mi kama­rád­ka­mi u sebe doma.

A co strý­ček a jeho obchů­dek s cho­va­tel­ský­mi potře­ba­mi plný zví­řá­tek? Vše se zdá­lo tak oby­čej­né, nud­né, ale záro­veň i láka­vé! A Lotka? Ta v něm tak tro­chu nachá­zí své úto­čiš­tě nejen před okol­ním , ale hlav­ně před zlo­my­sl­nou  Zarou a k ruce má malou jezevči­ci Sofii, jež se tak tro­chu sta­ne její neroz­luč­nou kama­rád­kou.

Po jed­nom tako­vém střet­nu­tí se zlou Zarou se stáh­ne prá­vě do strýč­ko­va obchůd­ku, kde zjis­tí, že všech­ny zví­řát­ka v něm nejsou jen tak oby­čej­ní tvo­ro­vé, ale tak tro­chu magič­tí. Sama od sebe si s nimi začne poví­dat a svě­řo­vat jim svá tajem­ství a trá­pe­ní. A hle, co se jed­no­ho dne nesta­ne?

Zvířátka ji nejen rozu­mí, ale začnou ji i sami odpo­ví­dat, a někte­rá z nich i poz­dě­ji koman­do­vat. Ovšem mlu­ve­ní není jen jejich jedi­ná „kou­zel­ná - magic­ká“ vlast­nost, kte­rou napl­no ovlá­da­jí, doká­ží mno­hem víc, než by se moh­lo na prv­ní pohled zdát.

A když se jed­no­ho dne v obchůd­ku z niče­ho nic obje­ví strýč­ko­va pří­tel­ky­ně Ariadna se svý­mi kocou­rem Stínem „sko­ro v důcho­du“, vše najed­nou začí­ná dávat smy­sl a roz­luš­tě­ní vel­ké­ho tajem­ství a zod­po­vě­ze­ní nevy­řče­ných otá­zek, co dopo­sud vise­ly ve vzdu­chu, se blí­ží k odha­le­ní.

A Lotka již brzy svůj názor o „nud­ných prázd­ni­nách“ pře­hod­no­tí, a co se zpr­vu zdá­lo nud­né a neza­jí­ma­vé, dostá­vá nyní jiný úhel pohle­du plný vel­ké­ho dob­ro­druž­ství, kou­zel a čaro­vá­ní. Proto se v kli­du usaď­te a začtě­te se do toho­to neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu o jed­né sta­teč­né dív­ce, o jed­nom vel­kém a podiv­ném přá­tel­ství drob­né dív­ky a jezevči­ce, o jed­nom malém koči­čím nale­zen­ci, o vel­kém tajem­ství, jež nesmí opus­tit dve­ře obcho­du a samo­zřej­mě tu nesmí chy­bět i něja­ké drob­né čáry....

Knížka se mým dcer­kám moc líbi­la a nemoh­ly se od ní odtrh­nou, jak moc byly zabrá­ny do děje kni­hy a tou­ži­ly co nejdří­ve odkrýt skry­tá tajem­ství, a dostat odpo­vě­di na vyřče­né otáz­ky.

Magická zví­řa­ta: Kočičí čáry

Napsala: Holly Webbová

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Vydání prv­ní, 2008

Počet stran: 119


MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […]
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]