Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí

919 madona z hor 2d 1

Životní pří­běh Marii Vittorii začí­ná ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí v ital­ských horách, kde život lidí utvá­ří tvr­dá prá­ce a neo­chvěj­ná víra. Maria se bojí, že se nepro­vdá a zůsta­ne sta­ru pan­nou, ale když jí je pět­a­dva­cet, při­ve­de jí otec ženi­cha. Po svad­bě se s man­že­lem odstě­hu­jí do ves­ni­ce v pod­hůří a ote­vřou si obchod.

Maria se sta­rá o pět dětí a pra­cu­je i v obcho­dě, tak­že má pořád co dělat. Nástup faši­zmu a vál­ky ale její život změ­ní. Uživit rodi­nu je těž­ké, jíd­la je málo a je nároč­né pře­čkat drs­né váleč­né zimy. Nikomu se nedá věřit, Mariin bra­tra­nec se dal k fašis­tům a zne­u­ží­vá nově naby­tou moc, ve dvě­řích obcho­du se stří­da­jí nacis­ti s par­ti­zá­ny a všich­ni chtě­jí jíd­lo, kte­ré je čoraz těž­ší sehnat i na čer­ném trhu.

Aby ochrá­ni­la svou rodi­nu, dělá Maria věci, kte­ré jsou pro­ti její pova­ze i víře a sna­ží se pře­čkat obdo­bí, kdy dětem nemů­že dát k jídlu nic jiné­ho než ješ­těr­ky. Když se její man­žel dozví, co udě­la­la, zlo­bí se na ni, i když to všech­no bylo pro dob­ro rodi­ny. Mariin život sa začí­ná roz­pa­dat na kous­ky, ona je však odhod­lá­na udr­žet ho pohro­ma­dě a spo­leč­ně se svou milo­va­nou rodi­nou pře­čkat zlé časy.

Všechno teď děsí. Zvuky, záko­ny, zprá­vy, zdra­ví, poča­sí, dnešek, zít­řek... Maria se bojí pořád, jako by nosi­la v bři­še kámen, jako by se jí držel stín a nechtěl ji pus­tit, jak­ko­li se od něj sna­ží odsko­čit. Lidé mají hlad. A hlad posil­ňu­je strach. Hubený pes se tře­se, pro­to­že mu chlad pro­ni­ká pří­mo do kos­tí. Hubený pes se tře­se, když jeho pán vytáh­ne hůl. Je to stej­né, hube­ný pes se pros­tě tře­se. 

Důvěrná přítelkyně i rádkyně Madona

Během celé­ho pří­bě­hu se Maria obra­cí na soš­ku Madony, kte­rou žádá o rady i odpo­vě­di. V kni­ze jsou i čás­ti, kde jí Madona odpo­ví­dá, ale mys­lím, že to jsou spíš Mariiny myš­len­ky, poci­ty a roz­hod­nu­tí, kte­rá chce udě­lat, ale ona věří, že k ní pro­mlou­vá samot­ná Madona.  Maria se sna­ží být dobrou křes­ťan­kou, ale někdy nedo­ká­že pře­stat s před­sud­ky. Když se její dce­ra vze­pře její vůli a sama si vybe­re, jak chce žít, Maria s ní pře­ru­ší veš­ke­rý kon­takt. Jak ply­ne čas, učí se Maria chá­pat, nesou­dit a hlav­ně - odpouš­tět a bez­d­pod­mí­neč­ně milo­vat. Z mla­dé dív­ky pod­ří­ze­né nejdřív otci a poz­dě­ji man­že­lo­vi se sta­ne samo­stat­ně uva­žu­jí­cí žena, kte­rá se roz­ho­du­je sama.

Elise Valmorbida nalez­la inspi­ra­ci k napsá­ní Madony z hor ve vyprá­vě­ní svých ital­ských rodin­ných pří­sluš­ní­ků. Vytvořila pří­běh, ve kte­rém nejen uka­zu­je, jak se v prů­bě­hu času měni­la spo­le­čen­ská situ­a­ce v Itálií, ale i to, jak na jed­not­li­vé změ­ny rea­go­va­li oby­čej­ní lidé. Věnuje se sice vyprá­vě­ní pří­bě­hu z pohle­du Marie, ale dozví­dá­me se i o osu­dech jejích rodin­ných pří­sluš­ní­ků a dal­ších oby­va­tel měs­teč­ka.

Vydržet hladovět je důležité...

Autorka pěč­li­vě popi­su­je pří­ro­du, míst­ní zvy­ky i spo­le­čen­skou situ­a­ci. Je vidět, že si důklad­ně nastu­do­va­la his­to­ric­ké reá­lie, kte­ré násled­ně do pří­bě­hu vplet­la tak, že ho krás­ně dopl­ňu­jí a roz­ví­je­jí, for­mu­jí a mění její hrdi­ny a urču­jí jejich roz­hod­nu­tí a činy. Ať se však sta­ne coko­liv, rodi­na zůstá­vá jed­not­ná a drží při sobě. Jak říká Maria, vydr­žet hla­do­vět je stej­ně důle­ži­té jako umět uva­řit noky. A její rodi­na toho vydr­že­la omno­ho víc a pře­ci všech­no zvlád­li a zůsta­li pohro­ma­dě. Dokonce i po tom, co udě­la­la dce­ra Amelia. Její závě­reč­né setká­ní s mat­kou je jed­ním z nej­sil­nej­ších čás­tí pří­bě­hu a sym­bo­lic­kým zakon­če­ním Mariiny vnitř­ní pro­mě­ny.

Elise Valmorbida nesou­dí a nepod­sou­vá svůj vlast­ní názor. Nechává na čte­ná­řech, aby se sami roz­hod­li, zda jsou jed­not­li­vé posta­vy klad­né nebo zápor­ní a aby sami zhod­no­ti­li jejich činy. Zároveň nutí k zamyš­le­ní. Jak bychom se zacho­va­li my na mís­tě Marie nebo koho­ko­liv jiné­ho z pří­bě­hu?   Zvládli bychom pře­žít a ochrá­nit své blíz­ké v době, ve kte­ré lidé ztrá­ce­li lid­skost?

 

Hodnocení: 95%

 

MADONA Z HOR

Autorka: Elise Valmorbida

Originální název: The Madonna of the Mountains

Překlad: Dana Chodilová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 400

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nala­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit napří­klad zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]