Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké

Tato pub­li­ka­ce se sklá­dá ze 4 her­ních plán­ků k upev­ně­ní hlá­sek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře bude­te potře­bo­vat barev­né figur­ky a kost­ku na háze­ní. Hra je urče­na pro 2 – 4 hrá­če. Najdete zde např. hru Výlet do lesa, při kte­ré pro­cvi­ču­je­me hlás­ku L. Vypravíte se na dale­kou ces­tu za zví­řát­ky do ZOO, zazpí­vat si pís­nič­ky, najde­te růz­né rýmy, či napo­do­bí­te čer­tí­ka. 

Na dru­hém her­ní plán­ku navští­ví­te pouť. Budete pro­cvi­čo­vat hlás­ky CSZ, ČŠŽ pomo­cí hle­dá­ní růz­ných povo­lá­ní, zopa­ku­je­te říkan­ky, utí­ká­te před deš­těm a poje­de­te auto­bu­sem a v cíli se dosta­ne­te na pra­vou pouť.

Na před­po­sled­ním her­ním plán­ku si upev­ní­te hlás­ku R na ces­tě za pokla­dem. Projdete dob­ro­druž­nou ces­tu plnou zají­ma­vých úko­lů a her. V cíli skli­dí­te ovo­ce a zele­ni­nu v zámec­ké zahra­dě.

Na posled­ním her­ním plán­ku si pro­cvi­čí­te hlás­ku Ř při ces­tě na maš­kar­ní bál. Znáte všech­ny dny v týd­nu? Chcete se svézt par­ní­kem? Tak hurá na kar­ne­val.

Tuto pub­li­ka­ci bych dopo­ru­či­la pro rodi­če dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, spe­ci­ál­ní peda­go­gy a pro všech­ny rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří mají rádi des­ko­vé hry.

S dět­mi jsme si udě­la­li pří­jem­né odpo­led­ne, poba­vi­li se a pořád­ně nasmá­li.

Logopedické des­ko­vé hry bych dopo­ru­či­la do kaž­dé rodi­ny. Nejen těm, co mají potí­že s výslov­nos­tí, ale všem, co si chtě­jí s dět­mi zahrát a spo­leč­ně strá­vit vol­ný čas. Při těch­to akti­vi­tách se děti učí základ­ním mate­ma­tic­kým úko­nům, roz­ví­jí paměť, myš­le­ní, slu­cho­vé, zra­ko­vé vní­má­ní, slov­ní záso­bu a cel­ko­vý slov­ní pro­jev. Tím, že je tře­ba čaro­děj Abraka dab­ra pošle o pár polí­ček zpět, učí se i pro­hrá­vat, což mno­ha dětem sou­čas­né gene­ra­ce činí potí­že.

Autor: Ivana Novotná

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Vydáno: 2012 , Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-266-0115-9

Související příspěvky:

  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci2. srpna 2018 Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci V dnešní době je mnoho dětí s logopedickými vadami. Je třeba tomuto tématu věnovat mnoho pozornosti. Procvičovat, zpívat, vytleskávat. K tomu vám zajisté pomůže novinka vydavatelství […]
  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *