Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké

Log

Tato pub­li­ka­ce se sklá­dá ze 4 her­ních plán­ků k upev­ně­ní hlá­sek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře bude­te potře­bo­vat barev­né figur­ky a kost­ku na háze­ní. Hra je urče­na pro 2 – 4 hrá­če. Najdete zde např. hru Výlet do lesa, při kte­ré pro­cvi­ču­je­me hlás­ku L. Vypravíte se na dale­kou ces­tu za zví­řát­ky do ZOO, zazpí­vat si pís­nič­ky, najde­te růz­né rýmy, či napo­do­bí­te čer­tí­ka. 

Na dru­hém her­ní plán­ku navští­ví­te pouť. Budete pro­cvi­čo­vat hlás­ky CSZ, ČŠŽ pomo­cí hle­dá­ní růz­ných povo­lá­ní, zopa­ku­je­te říkan­ky, utí­ká­te před deš­těm a poje­de­te auto­bu­sem a v cíli se dosta­ne­te na pra­vou pouť.

Na před­po­sled­ním her­ním plán­ku si upev­ní­te hlás­ku R na ces­tě za pokla­dem. Projdete dob­ro­druž­nou ces­tu plnou zají­ma­vých úko­lů a her. V cíli skli­dí­te ovo­ce a zele­ni­nu v zámec­ké zahra­dě.

Na posled­ním her­ním plán­ku si pro­cvi­čí­te hlás­ku Ř při ces­tě na maš­kar­ní bál. Znáte všech­ny dny v týd­nu? Chcete se svézt par­ní­kem? Tak hurá na kar­ne­val.

Tuto pub­li­ka­ci bych dopo­ru­či­la pro rodi­če dětí před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, spe­ci­ál­ní peda­go­gy a pro všech­ny rodi­če a pra­ro­di­če, kte­ří mají rádi des­ko­vé hry.

S dět­mi jsme si udě­la­li pří­jem­né odpo­led­ne, poba­vi­li se a pořád­ně nasmá­li.

Logopedické des­ko­vé hry bych dopo­ru­či­la do kaž­dé rodi­ny. Nejen těm, co mají potí­že s výslov­nos­tí, ale všem, co si chtě­jí s dět­mi zahrát a spo­leč­ně strá­vit vol­ný čas. Při těch­to akti­vi­tách se děti učí základ­ním mate­ma­tic­kým úko­nům, roz­ví­jí paměť, myš­le­ní, slu­cho­vé, zra­ko­vé vní­má­ní, slov­ní záso­bu a cel­ko­vý slov­ní pro­jev. Tím, že je tře­ba čaro­děj Abraka dab­ra pošle o pár polí­ček zpět, učí se i pro­hrá­vat, což mno­ha dětem sou­čas­né gene­ra­ce činí potí­že.

Autor: Ivana Novotná

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti

Vydáno: 2012 , Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-266-0115-9

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci2. srpna 2018 Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci V dnešní době je mnoho dětí s logopedickými vadami. Je třeba tomuto tématu věnovat mnoho pozornosti. Procvičovat, zpívat, vytleskávat. K tomu vám zajisté pomůže novinka vydavatelství […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […]
  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […]
  • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […]
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *