Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

big to mi zaplatis BOs 365467 1

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný týden nezmi­ze­la jenom Monica, ale i dal­ší dív­ka, a ostat­ní vedou­cí dosta­ly strach. Co když někdo zjis­tí, jaký mají na tom všem podíl? Proto daly dohro­ma­dy his­tor­ku, kte­rou o osud­ných udá­los­tech vyprá­vě­ly nejen poli­cii, ale i kaž­dé­mu, kdo se ptal.

Zdálo se, že pří­pad zůsta­ne nevy­ře­še­ný. Po dva­ce­ti letech se ale neda­le­ko tábo­ra Podkova najde mrt­vo­la. Do vyšet­řo­vá­ní se pus­tí Lucas Dalton, syn kně­ze, kte­rý tábor vedl. Onoho nešťast­né­ho léta tam Lucas pra­co­val jako vedou­cí. Ví, že by měl pří­pad s tako­vou mírou osob­ní zain­te­re­so­va­nos­ti odmít­nout. Ale mož­ná nastal čas, aby koneč­ně někdo odha­lil, jak to teh­dy všech­no bylo. Do mís­ta koná­ní tábo­ra při­jíž­dě­jí i dal­ší býva­lé vedou­cí, aby se domlu­vi­ly, jak budou ten­to­krát vypo­ví­dat. Každá z nich něco ví. A někdo zná prav­du a chce se pomstít. Všem dív­kám při­jde vzkaz s jed­no­du­chým výhrůž­ným sdě­le­ním: To mi zapla­tíš. A pak se začne zno­vu vraž­dit.

Lisa Jackson je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše mra­zi­vé thrille­ry pro ženy. Na lite­ra­tu­ru se dala na radu své sest­ry, spi­so­va­tel­ky Nancy Bushové, a svou prv­ní kni­hu – har­lekýn­ku – vyda­la roku 1983. Od té doby napsa­la přes 70 roman­tic­kých knih, ze začát­ku i se spo­lu­pra­cí Nancy. Pak se ale jejich ces­ty a sty­ly roz­dě­li­ly, Lisa totiž zača­la tíh­nout víc k napě­tí a k tem­něj­ším pří­bě­hům. Dnes s obli­bou nechá­vá napí­nat své čte­ná­ře na skři­pec napě­tí a hrů­zy, kru­tě vraž­dí nebo­hé obě­ti a při­vá­dí na lite­rár­ní scé­nu ty nej­hor­ší a nej­bru­tál­něj­ší séri­o­vé vra­hy. Ale čte­ná­řům to, zdá se, vůbec neva­dí a už roky jsou její thrille­ry na před­ních mís­tech žeb­říč­ků nej­pro­dá­va­něj­ších knih roku.

Děj kni­hy To mi zapla­tíš autor­ka umíst­ni­la do čte­nář­sky atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí cír­kev­ní­ho let­ní­ho tábo­ra, kde i sebe­men­ší poru­še­ní přís­ných pra­vi­del zna­me­ná trest. Dospívající vedou­cí však mají své tou­hy a city, kte­ré nemo­hou (ane­bo nechtě­jí) potla­čo­vat, tak­že není divu, že je tábor plný nejen tajem­ství, lás­ky a váš­ně, ale i intrik, závis­ti a nená­vis­ti. Každý z mla­dých lidí má co skrý­vat. A nejen oni. Svá tem­ná tajem­ství mají i kněz, kte­rý tábor vlast­ní, jeho man­žel­ka a děti. A je jen otáz­kou času, kdy tenhle kotel plný uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí vybouch­ne. Jelikož je kni­ha psa­ná ve dvou časo­vých rovi­nách, teh­dy a teď, čte­nář je dob­ře infor­mo­va­ný, co se děje v sou­čas­nos­ti. Záhady minu­los­ti mu ale autor­ka pro­zra­zu­je postup­ně, a navíc pokaž­dé nazna­čí dal­ší sou­vi­se­jí­cí infor­ma­ce, čímž udr­žu­je atmo­sfé­ru napě­tí.

Ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí téměř všich­ni býva­lí vedou­cí, a to jak v pří­tom­ném, tak v minu­lém čase. Někomu se to může líbit, pro­to­že díky tomu uvi­dí všech­no, co se sta­lo, kom­plex­ně­ji. Další čte­ná­ře zas může tak vel­ký počet vypra­vě­čů a navíc dvě časo­vé rovi­ny mást a je doce­la mož­né, že se v pří­bě­hu stra­tí.  I když je pří­běh napí­na­vý, jeho atmo­sfé­ru občas kazí roz­ta­ha­né popi­sy růz­ných situ­a­cí a myš­len­ko­vých pocho­dů, kte­ré děj nikam nepo­sou­va­jí. To však vyva­žu­jí šoku­jí­cí odha­le­ní, výbor­ně pro­pra­co­va­ná psy­cho­lo­gie postav a fakt, že na kon­ci dosta­ne­te odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré jste si poklá­da­li během čte­ní. Ano, rozuz­le­ní je tro­chu pře­kom­bi­no­va­né, ale dáva smy­sl a pří­běh se hez­ky uza­vře, tak­že je jen na vás, zda to bude­te pova­žo­vat za nega­ti­vum nebo pozi­ti­vum kni­hy. Pokud však máte rádi str­hu­jí­cí thrille­ry a neva­dí vám občas­né nata­ho­vá­ní děje, řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů a vět­ší počet vypra­vě­čů, mohu vám tuhle kni­hu od Lisy Jackson s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

 

Hodnocení: 75%

 

To mi zapla­tíš

Autorka: Lisa Jackson

Originální název: You Will Pay

Překlad: Marie Čermáková - Frydrychová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 488

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *