Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!

big to mi zaplatis BOs 365467 1

Všechno zača­lo jako pou­hý žert. Skupina mla­dých lidí děla­la vedou­cí na křes­ťan­ském tábo­ře Podkova a jed­na z vedou­cích, Monica O’Nealová, lez­la celou dobu všem na ner­vy. Proto se ostat­ní roz­hod­li, že ji tro­chu vystra­ší. Nic se jí nesta­ne, jen se pořád­ně vyle­ká. Vždyť co by se moh­lo ska­zit? Bohužel všech­no. V ten osud­ný týden nezmi­ze­la jenom Monica, ale i dal­ší dív­ka, a ostat­ní vedou­cí dosta­ly strach. Co když někdo zjis­tí, jaký mají na tom všem podíl? Proto daly dohro­ma­dy his­tor­ku, kte­rou o osud­ných udá­los­tech vyprá­vě­ly nejen poli­cii, ale i kaž­dé­mu, kdo se ptal.

Zdálo se, že pří­pad zůsta­ne nevy­ře­še­ný. Po dva­ce­ti letech se ale neda­le­ko tábo­ra Podkova najde mrt­vo­la. Do vyšet­řo­vá­ní se pus­tí Lucas Dalton, syn kně­ze, kte­rý tábor vedl. Onoho nešťast­né­ho léta tam Lucas pra­co­val jako vedou­cí. Ví, že by měl pří­pad s tako­vou mírou osob­ní zain­te­re­so­va­nos­ti odmít­nout. Ale mož­ná nastal čas, aby koneč­ně někdo odha­lil, jak to teh­dy všech­no bylo. Do mís­ta koná­ní tábo­ra při­jíž­dě­jí i dal­ší býva­lé vedou­cí, aby se domlu­vi­ly, jak budou ten­to­krát vypo­ví­dat. Každá z nich něco ví. A někdo zná prav­du a chce se pomstít. Všem dív­kám při­jde vzkaz s jed­no­du­chým výhrůž­ným sdě­le­ním: To mi zapla­tíš. A pak se začne zno­vu vraž­dit.

Lisa Jackson je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá píše mra­zi­vé thrille­ry pro ženy. Na lite­ra­tu­ru se dala na radu své sest­ry, spi­so­va­tel­ky Nancy Bushové, a svou prv­ní kni­hu – har­lekýn­ku – vyda­la roku 1983. Od té doby napsa­la přes 70 roman­tic­kých knih, ze začát­ku i se spo­lu­pra­cí Nancy. Pak se ale jejich ces­ty a sty­ly roz­dě­li­ly, Lisa totiž zača­la tíh­nout víc k napě­tí a k tem­něj­ším pří­bě­hům. Dnes s obli­bou nechá­vá napí­nat své čte­ná­ře na skři­pec napě­tí a hrů­zy, kru­tě vraž­dí nebo­hé obě­ti a při­vá­dí na lite­rár­ní scé­nu ty nej­hor­ší a nej­bru­tál­něj­ší séri­o­vé vra­hy. Ale čte­ná­řům to, zdá se, vůbec neva­dí a už roky jsou její thrille­ry na před­ních mís­tech žeb­říč­ků nej­pro­dá­va­něj­ších knih roku.

Děj kni­hy To mi zapla­tíš autor­ka umíst­ni­la do čte­nář­sky atrak­tiv­ní­ho pro­stře­dí cír­kev­ní­ho let­ní­ho tábo­ra, kde i sebe­men­ší poru­še­ní přís­ných pra­vi­del zna­me­ná trest. Dospívající vedou­cí však mají své tou­hy a city, kte­ré nemo­hou (ane­bo nechtě­jí) potla­čo­vat, tak­že není divu, že je tábor plný nejen tajem­ství, lás­ky a váš­ně, ale i intrik, závis­ti a nená­vis­ti. Každý z mla­dých lidí má co skrý­vat. A nejen oni. Svá tem­ná tajem­ství mají i kněz, kte­rý tábor vlast­ní, jeho man­žel­ka a děti. A je jen otáz­kou času, kdy tenhle kotel plný uta­jo­va­ných sku­teč­nos­tí vybouch­ne. Jelikož je kni­ha psa­ná ve dvou časo­vých rovi­nách, teh­dy a teď, čte­nář je dob­ře infor­mo­va­ný, co se děje v sou­čas­nos­ti. Záhady minu­los­ti mu ale autor­ka pro­zra­zu­je postup­ně, a navíc pokaž­dé nazna­čí dal­ší sou­vi­se­jí­cí infor­ma­ce, čímž udr­žu­je atmo­sfé­ru napě­tí.

Ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí téměř všich­ni býva­lí vedou­cí, a to jak v pří­tom­ném, tak v minu­lém čase. Někomu se to může líbit, pro­to­že díky tomu uvi­dí všech­no, co se sta­lo, kom­plex­ně­ji. Další čte­ná­ře zas může tak vel­ký počet vypra­vě­čů a navíc dvě časo­vé rovi­ny mást a je doce­la mož­né, že se v pří­bě­hu stra­tí.  I když je pří­běh napí­na­vý, jeho atmo­sfé­ru občas kazí roz­ta­ha­né popi­sy růz­ných situ­a­cí a myš­len­ko­vých pocho­dů, kte­ré děj nikam nepo­sou­va­jí. To však vyva­žu­jí šoku­jí­cí odha­le­ní, výbor­ně pro­pra­co­va­ná psy­cho­lo­gie postav a fakt, že na kon­ci dosta­ne­te odpo­vě­di na všech­ny otáz­ky, kte­ré jste si poklá­da­li během čte­ní. Ano, rozuz­le­ní je tro­chu pře­kom­bi­no­va­né, ale dáva smy­sl a pří­běh se hez­ky uza­vře, tak­že je jen na vás, zda to bude­te pova­žo­vat za nega­ti­vum nebo pozi­ti­vum kni­hy. Pokud však máte rádi str­hu­jí­cí thrille­ry a neva­dí vám občas­né nata­ho­vá­ní děje, řeše­ní mezi­lid­ských vzta­hů a vět­ší počet vypra­vě­čů, mohu vám tuhle kni­hu od Lisy Jackson s klid­ným svě­do­mím dopo­ru­čit.

 

Hodnocení: 75%

 

To mi zapla­tíš

Autorka: Lisa Jackson

Originální název: You Will Pay

Překlad: Marie Čermáková - Frydrychová

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 488

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […]
  • Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete8. července 2018 Dokonalé stopy – thriller, který dá i nahlédnout do myšlenek psychopata, neodložíte jej, dokud nedočtete Milujete kriminálky, kde se tým vyšetřovatelů snaží dopadnout pachatele, skládá jednotlivé stopy, které je navádí ať již blíže nebo dále od vyřešení otázek, a zároveň máte možnost […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]