Les

Malé děti jsou vel­mi zví­da­vé a jejich zvě­da­vost není čas­to mož­né uko­jit jed­no­du­chou odpo­vě­dí. Pro rodi­če, kte­ří si rádi vez­mou pomoc­ní­ka v podo­bě kni­hy, je zde novin­ka Angely Weinholdové Les. Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v roce 2017. Jedná se o kni­hu z řady Junior urče­nou pro nejmen­ší čte­ná­ře ve věko­vém roz­me­zí 2 – 4 roky. V této řadě dále vyšlo Jak a kde žijí mlá­ďa­ta, Lodě, Auta a nákla­ďá­ky,…

Protože se jed­ná o kni­hu pro nejmen­ší, je zde logic­ky drti­vá vět­ši­na pro­sto­ru věno­vá­na ilu­stra­cím a text je zastou­pen jen mini­mál­ně spí­še jako dopl­něk. Na kaž­dé stra­ně navíc děti najdou dal­ší prvek v podo­bě odklá­pě­cí kapsy, kte­rá odha­lu­je dal­ší infor­ma­ce ze živo­ta lesa. Prostřednictvím těch­to oké­nek mohou děti nahléd­nout ke koře­nům stro­mu, do útrob mra­ve­niš­tě nebo do korun vzrost­lých stro­mů.  Jedná se o pří­jem­né pře­kva­pe­ní, kte­ré děti urči­tě zaujme, a lépe pomů­že k zapa­ma­to­vá­ní sdě­lo­va­né­ho, pro­to­že se kro­mě očí a uší zapo­jí i dal­ší smy­sl – hmat.

Kniha je pře­hled­ně roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol. Malí čte­ná­ři zde najdou odpo­vě­di na základ­ní otáz­ky ze živo­ta lesa:

Co je les?

Co je to strom?

Jak ros­tou stro­my?

Kde v lese žijí zví­řa­ta?

Co se děje v lese v noci?

Kdo žije pod zemí?

Kdo tady ukli­dil?

Co se sbí­rá v lese?

V malých dětech je tře­ba pod­po­ro­vat lač­nost po nových infor­ma­cích, dokud o ně jeví zájem a tato kníž­ka se může stát víta­ným doplň­kem pro rodi­če malých zvě­dav­ců. A pro mno­hé mož­ná i moti­va­cí pro to, aby s dět­mi navští­vi­li sku­teč­ný les a obje­vo­va­li jeho skry­tá tajem­ství.

Ukázka z kni­hy:

Srom k živo­tu a růstu potře­bu­je svět­lo, vzduch, vodu a živi­ny z půdy. Živiny vstře­bá­vá svý­mi koře­ny. Světlo zachy­cu­je lis­ty či jeh­li­čím. V lese, kde má kaž­dý strom jen vel­mi málo mís­ta, stro­my závo­dí, kdo rych­le­ji vyros­te. Z toho­to důvo­du jsou stro­my v lese tak rov­né a vyso­ké. Stojí-li strom o samo­tě, může vět­ve roz­táh­nout na všech­ny stra­ny.

Knihu lze zakou­pit se sle­vou na Albatros Media.

Související příspěvky:

  • Recenze: České klenoty UNESCO13. června 2018 Recenze: České klenoty UNESCO Kdo z nás přesně ví, co znamená zkratka UNESCO? A ještě méně z nás dokáže vyjmenovat všechny české památky, které se na tomto prestižním seznamu ocitly. A možná vás překvapí, že se nutně […]
  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem29. června 2018 Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem Také máte problém naučit své dítě poznávat barvy?  Do dneška si neustále plete zelenou s modrou a oranžovou se žlutou? Pro všechny rodiče, ale především zvídavé děti  od tří let je určena […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Ztracený letec22. února 2018 Ztracený letec Příběhy s motivem války – lhostejno jaké – se těší stále velké oblibě napříč čtenářskou obcí. Novým trendem v oblasti tohoto žánru, který se začal prosazovat během několika minulých let, […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *