Léčivé dotyky a (nejen) čtyři léčivé terapie od Josefa Schröttera

IMG 20171114 130037

Josef Schrötter je jako autor zná­mý tím, že jeho kni­hy jsou jas­né, struč­né a s ency­klo­pe­dic­kou přes­nos­tí uká­ží, jak fun­gu­je lid­ské tělo na fyzic­ké i ener­ge­tic­ké úrov­ni. Snadno a rych­le vyhle­dá­te prá­vě to, co potře­bu­je­te. Nemoc, pro­blém, nerov­no­vá­ha, nebo léč­ba, kámen, aro­ma­te­ra­pe­u­tic­ký ole­jí­ček, jíd­lo, obrá­zek. V kaž­dém řeše­ní hle­dá­te rov­no­váhu, napo­je­ní a logi­ku. Díky nemo­ci zná­me hod­no­tu zdra­ví, díky úna­vě zná­me hod­no­tu odpo­čin­ku – i to je jeden z pří­tom­ných citá­tů, kte­rý sto­jí za zapa­ma­to­vá­ní. Autor zmi­ňu­je také ast­ro­lo­gii a sou­vis­lost se zdra­vím, nebo afir­ma­ce.

A jak správ­ně autor říká, tohle je kni­ha zákla­du. Od té se může­te odra­zit dál, k dal­ším titu­lům spe­ci­a­li­zo­va­ným napří­klad na kame­ny nebo aku­punk­tu­ru, aro­ma­te­ra­pii nebo čín­skou medi­cí­nu. Základní učeb­ni­ce zdra­ví! To je to správ­né slo­vo, kte­ré jsem celou dobu hle­da­la… A nej­ví­ce mi z celé kni­hy vystu­po­va­la reflex­ní tera­pie, pro­to jsem se prá­vě na ni potom v roz­ho­vo­ru auto­ra zepta­la. Čím to, že si zís­ka­la snad jako prv­ní ze všech alter­na­tiv­ních metod nej­vět­ší důvě­ru? „Velký kus prá­ce v oblas­ti reflex­ní tera­pie u nás udě­lal Ing. Jiří Janča. On jako prv­ní dělal semi­ná­ře v Koutech nad Desnou, kde nás to učil. Byl to on, kdo vydal prv­ní kni­hy v nakla­da­tel­ství Eminent o reflex­ní tera­pii. A samo­zřej­mě, že tomu také napo­mohl hod­ně časo­pis Regenerace, kde vychá­ze­ly člán­ky Jiřího Jančí a byly tam obráz­ky, kde co a jak zmáčk­nout. Já spíš s lid­mi dělám korej­skou meto­du SU-JOK. V Eminentu vyšla o tom moje kni­ha „SU JOK zdra­ví na ruce“. Reflexní tera­pie je na cho­di­dlech nohou a to se samot­né­mu člo­vě­ku špat­ně pro­vá­dí. Na rukou si to může dělat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.“

A to je prav­da. Nakonec prá­vě na rukou máme také nepře­ber­né množ­ství bodů ke stla­čo­vá­ní a masí­ro­vá­ní, jež doká­ží ule­vit od nejed­no­ho zdra­vot­ní­ho pro­blé­mu. Tady k tomu dosta­ne­te základ­ní návod.

A pak už si musí­te vybí­rat pod­le své­ho. Mne nej­ví­ce zau­ja­ly vůně, kame­ny a prá­ce s vní­ma­nou ener­gií, kte­rou si vizu­a­li­zu­je­te do rukou a pra­cu­je­te s ní jako s hmo­tou, „vatou“, nebo pro­lé­va­jí­cí se živou vodou. Ostatně, když už jsme u té vody, i ta posky­tu­je dob­rý ener­ge­tic­ký základ pro léče­ní na té ener­ge­tic­ké úrov­ni.

Pro koho bych tuto kni­hu dopo­ru­či­la?

Pro kaž­dé­ho, kdo už něja­ké zákla­dy alter­na­tiv­ní medi­cí­ny zná a kdo je ocho­ten k bylin­ko­vé­mu čaji při­dat ješ­tě něco ryze rela­xač­ní­ho, méně hmot­né­ho, ale neu­vě­ři­tel­ně účin­né­ho. Kdo je ocho­ten naslou­chat své­mu tělu, pro­to­že roz­ho­vor s ním, a s nemo­cí, je tím nej­ú­čin­něj­ším lékem.

A pak kaž­dé­mu, kdo se s něčím tako­vým potká­vá popr­vé, pro­to­že tohle je v tom pří­pa­dě obsáh­lá ency­klo­pe­die základ­ních prin­ci­pů, kte­ré je dob­ré znát, abychom své tělo pocho­pi­li.

O auto­ro­vi: Ing. Josef Schrötter se v oblas­ti alter­na­tiv­ní medi­cí­ny a léči­tel­ství pohy­bu­je desít­ky let. Patří mezi před­ní čes­ké psy­cho­t­ro­ni­ky a zamě­řu­je se pře­de­vším na ener­ge­tic­kou tera­pii a loka­li­za­ci pato­gen­ních ener­gií. Provedl řadu expe­ri­men­tů s pro­ká­za­ný­mi výsled­ky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v měsíč­ní­ku Regenerace, s nímž pra­vi­del­ně spo­lu­pra­cu­je. Napsal kni­hy Cesta do tře­tí­ho roz­mě­ru s léči­vý­mi obráz­ky, Studánka zdra­ví a léči­vé 3D man­da­ly, Praktický Su-Jok – Zdraví na ruce a Ozdravení těla i ducha – Rady a recep­ty.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka5. srpna 2017 VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA od Lubomíra Kupčíka VELKÁ INDIÁNSKÁ KNIHA (50 NÁVODŮ k výrobě indiánských předmětů) Nejen pro děti, ale i dospělé, táborníky a prostě pro všechny, které zajímá kultura severoamerických indiánů, tak pro […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli27. ledna 2019 Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli Lidský život je naprostý zázrak. Víte, že naše lidské tělo obsahuje 206 kostí? Zajímá vás, jak funguje Golgiho aparát? Chcete se dozvědět, které jsou v těle nejdelší buňky? Víte, že […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě8. července 2018 Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v harmonii. Autorem je Margit Slimáková, známá dietoložka, propagátorka zdravé stravy, publicistka i […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Koně - Příběhy z celého světa - kniha28. května 2018 Koně - Příběhy z celého světa - kniha Tato kniha začíná úvodem, který čítá pár stran o tom, odkud se koně vlastně vzali, prostě jejich původ, a už ten je zajímavý. Pak se přechází k jednotlivým plemenům. Jako první je zde […]