LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Lagon

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks.

Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní té pra­vé „život­ní“ rov­no­váhy, kte­rá je pro kaž­dé­ho člo­vě­ka ta správ­ná a optimální.Toto slo­vo se dá zkrát­ka pou­žít v téměř jakém­ko­li kon­tex­tu, neboť  je to oprav­du fas­ci­nu­jí­cí výraz (např. voda může být lagom tep­lá, kalho­ty vám mohou lagom pad­nout aj.).

Nebylo by úžas­né, kdy­bychom v dneš­ním svě­tě, kde jsme per­ma­nent­ně při­po­je­ni k sítím a máme toho na hřbe­tě tolik, doká­za­li všich­ni tro­chu zpo­ma­lit, méně se stre­so­vat a mít víc času na věci, kte­ré máme sku­teč­ně moc rádi?

Ostatně když vědo­mě usi­lu­je­te o zvlád­nu­tel­něj­ší, poho­dl­něj­ší a vyrov­na­něj­ší způ­sob živo­ta (a nachá­zí­te doko­na­lost prá­vě v nedo­ko­na­los­ti), nezba­vu­je­te se napě­tí jen vy sami, ale stres sní­má­te i z ostat­ních, a díky tomu zís­ká­vá­te mno­hem víc, to jest tolik dra­ho­cen­ný čas.

Tento prů­vod­ce na ces­tě za šťast­něj­ším a spo­ko­je­něj­ším živo­tem vás pro­ve­de vše­mi oblast­mi živo­ta, od osob­ní­ho, po život v rodi­ně a vzta­zích, v prá­ci a v nepo­sled­ní řadě i v šir­ším kon­tex­tu, což zahr­nu­je všech­ny ostat­ní oblas­ti živo­ta (okol­ní pří­ro­da, rados­ti ze živo­ta a mno­ho dal­ší­ho)

1) LAGOM v osob­ním živo­tě

Štěstí začí­ná doma, neboť domov je konec­kon­ců mís­tem, kde náš den začí­ná a kde opět kon­čí. A jest­li Švédové v něčem vyni­ka­jí, tak je to prá­vě jejich domov, jeho okol­ní pro­stře­dí jež ovliv­ňu­je a zmír­ňu­je míru stre­su a napo­má­há lep­ší fyzic­ké kon­di­ci.

Typický skan­di­náv­ský domov je pro­to samot­nou esen­cí prin­ci­pu lagom. Není ani pří­liš skrom­ný, ani pří­liš luxus­ní, ani mini­ma­lis­tic­ký, ani pře­hna­ný. Je pros­tě v rov­no­vá­ze po všech strán­kách. Chceme-li dosáh­nout jed­no­du­ché­ho, vyrov­na­né­ho, lagom způ­so­bu živo­ta, musí­me se nej­pr­ve zba­vit vše­ho, o co doma zby­teč­ně zako­pá­vá­me, a co je tam takří­ka­jíc navíc.

Podle věd­ců pat­ří k nega­tiv­ním dopa­dům hro­ma­dě­ní věcí poci­ty zmat­ku, úzkos­ti, viny, trap­nos­ti a frustra­ce, navíc nepo­řá­dek kro­mě toho kom­pli­ku­je i odpo­či­nek a potla­ču­je naši kre­a­ti­vi­tu. Zbavit se haram­pá­dí je urči­tě zkouš­ka síly vůle a sebe­o­vlá­dá­ní, ale urči­tě se do dá zvlád­nout a domov se tak může stát malou oázou, úto­čiš­těm oddě­le­ným od ven­kov­ní­ho, ruš­né­ho svě­ta.

A aby vám to šlo hez­ky od ruky, při­da­la autor­ka i „Desatero jed­no­du­chých způ­sobů, jak se zba­vit zby­teč­nos­tí; šest tipů, jak kupo­vat věci z dru­hé ruky.“ A jakmi­le si pomo­cí této kni­hy udě­lá­te pořá­dek nejen doma, ale i ve své duši, vel­mi rych­le vám naor­di­nu­je „poma­lý způ­sob živo­ta“ jakož­to pro­ti­lát­ku na dneš­ní uspě­cha­ný život­ní styl. Tzv. tera­pie „učit se šít, vařit, pra­co­vat se dře­vem“.

Duši nao­pak mile potě­ší svět­lo ze sví­ček. Dozvíte se o samot­ném prin­ci­pu lagom svět­la sví­ček, při­pra­ví skvě­le mysl na spá­nek; pro­zra­dí pět způ­sobů, jak spát jako pra­vý švéd; podě­lí se o pět způ­sobů, jak si užít krás­nou pří­ro­du; a povzbu­dí vás dělat bláz­ni­vé věci jako je napří­klad sběr les­ních plo­dů, tábo­ře­ní, ran­ní kou­pel v pří­ro­dě, sau­na a mno­ho jiné­ho.

Sama autor­ka moc dob­ře ví, že se člo­věk nemů­že věno­vat jen své duši, ale i své­mu tělu, a pro­to vás nau­čí jíst s mírou, dopo­ru­čí cvi­če­ní dle lagom, změ­nu úče­su, zvo­le­ní si správ­né obu­vi,  poskyt­ne rady ohled­ně vhod­né­ho oblé­ká­ní....

A ptá­te se, zda by nemě­la autor­ka v ruká­vě i něja­ký ten Lagom recept na úspěch? Ale samo­zřej­mě, že ANO! Stačí se jen začíst a násle­do­vat LAGOM Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta. Věřte, že ono štěs­tí a spo­ko­je­nost se scho­vá­vá úpl­ně někde jin­de, a jest­li se domní­vá­te, že dosáh­ne­te štěs­tí s vět­ším bohat­stvím, vel­mi se mýlí­te, tím­to způ­so­bem totiž nebu­de­te mít nikdy dost..,.

Když se ale v živo­tě obe­jde­te bez množ­ství mate­ri­ál­ních věcí, bude­te cítit men­ší tlak a stres, a obje­ví­te svo­bo­du sou­stře­dit se na mno­hem důle­ži­těj­ší věci, jako je spo­leč­ný čas s rodi­nou a přá­te­li, věno­vá­ní se tomu, co máte sku­teč­ně rádi.

Kromě zába­vy ale nelze zapo­mí­nat i na prá­ci, ale i na sklou­be­ní prá­ce a osob­ní­ho živo­ta. Můžete se pro­to těšit i na roz­ve­de­ní násle­du­jí­cích témat: Proč být ran­ní ptá­če - jak se v něj pro­mě­nit? Dejte si pau­zu, odde­cho­vý čas! Jste to, co jíte aneb výběr jídel. Pět skvě­lých tipů na poled­ní pře­stáv­ku. Tipy, jak si oži­vit své pra­co­viš­tě. Lagom návod, jak vypnout a nabít se ener­gií. Uvědomělé naku­po­vá­ní, ale i umě­ní šet­řit.

2) LAGOM v rodi­ně a vzta­zích

Lagom prů­vod­ce přá­tel­stvím vás nau­čí upřím­nos­ti, dochvil­nos­ti a umě­ní naslou­chat. Zároveň vám odha­lí (ale­spoň pro mě dopo­sud nezná­mé) umě­ní Fiky. Fika je posvát­ný švéd­ský spo­le­čen­ský ritu­ál spo­čí­va­jí­cí v tom, že si udě­lá­te pře­stáv­ku na kávu, a pochut­ná­te si na něja­ké malé drob­nos­ti.

To ale není všech­no, zna­me­ná to dale­ko více. Je to chví­le urče­ná pro odpo­či­nek a setká­ní s rodi­nou ane­bo přá­te­li, bez stre­su a pro­blé­mů kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Představí vám jed­not­li­vé švéd­ské slad­kos­ti a pošimrá vaše chu­ťo­vé pohár­ky; a záro­veň uká­že čty­ři způ­so­by, jak nej­lé­pe trá­vit čas se svý­mi přá­te­li.

Potřebujete návod na roz­ví­je­ní „part­ner­ské­ho“ vzta­hu nebo na rodi­čov­ství? I na to auto­ra neza­po­mně­la a před­klá­dá podrob­né návo­dy, jak si navzá­jem uží­vat spo­leč­ně strá­ve­né chví­le, budo­vat si spo­leč­né vzpo­mín­ky a žít svůj život napl­no, upev­ňo­vat pev­né zákla­dy jak mezi part­ne­ry, tak i v rodi­ně, pro­to­že tako­vé vzta­hy jsou nejen lec­kdy vel­mi slo­ži­té, ale zalo­že­ny hlav­ně na lás­ce, las­ka­vos­ti, respek­tu a spo­lu­prá­ci ve všech oblas­tech.

3) LAGOM v šir­ším kon­tex­tu

Lidé mezi s sebou pro­je­vu­jí málo las­ka­vos­ti, lec­kdy více mys­lí na sebe než na ostat­ní, a pro­to vás tato posled­ní kapi­to­la nasmě­ru­je k tomu, jak se nau­čit pomá­hat lidem nejen v nou­zi, ale i drob­ný­mi kaž­do­den­ní­mi malič­kost­mi. Navíc autor­ka při­klá­dá i  drob­né návo­dy a prak­tic­ké rady pro „život v šir­ším kon­tex­tu“ tj. Lagom návod, jak ctít pří­ro­du. Lagom návod jak doma šet­řit elektři­nu. Lagom návod jak neplýtvat jíd­lem. Lagom návod na kaž­do­den­ní eko­lo­gic­ké cho­vá­ní.

Lagom nezna­me­ná odpí­rat si rados­ti živo­ta, jde o to si jich uží­vat s mírou, zdra­vě a vyvá­že­ně. Experimentování s prin­ci­pem lagom a drob­né změ­ny v navyk­lém ste­re­o­ty­pu vám nepři­ne­sou jen život­ní rov­no­váhu, ale i pocit vět­ší­ho kli­du, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti.

LAGOM: Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta

Napsala: Niki Brantmarková (tvůr­ky­ně webu My Scandinavian Home)

Překlad: Tomáš Piňos

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 286


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou21. května 2019 Intuitivní život - nalaďte se na svoje pocity a buďte sami sebou Samotná kniha Intuitivní život vás krůček po krůčku navede na cestu, jak se správně naladit na svoje vlastní pocity a konečně být jen a jen sami sebou, změnit svůj život k lepšímu a […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE25. srpna 2019 JAK SE STÁT DIKTÁTOREM. NEKOREKTNÍ PRŮVODCE Chcete-li poznat úskalí, ale i výhody, které se pojí s tímto nekorektním průvodcem, anebo dokonce se i sami stát diktátorem, a to doslova, je tahle příručka dělaná a stvořená právě pro […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • 107278 350 0 fit10. června 2018 Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker Už máte dost těch škarohlídů kolem vás, kteří vám jen vysávají energii, nebo jste zjistili, že vy sami vidíte svět hlavně v černých barvách a hlavně to už tak nechcete? Pak přesně pro vás […]
  • Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát.27. ledna 2019 Cesta mimořádné ženy. I vy se můžete narodit dvakrát. Průvodce na cestě ke svému šťastnějšímu já od populární koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé. Tahle kniha je doslova báječný a ověřený manuál pro všechny ženy, které […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]