LAGOM tajemství spokojeného života od Niki Brantmarkové

Lagon

Pokud chce­te obje­vit tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta, zce­la urči­tě bys­te si nemě­li nechat ujít kni­hu „LAGOM tajem­ství spo­ko­je­né­ho živo­ta“ od Niki Brantmarkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství BizBooks.

Výraz lagom je širo­ký pojem, hlu­bo­ce zako­ře­ně­ný ve švéd­ské duši. Často se vol­ně pře­klá­dá jako „vše­ho s mírou“, pří­pad­ně „ani moc, ani málo“, a týká se nale­ze­ní té pra­vé „život­ní“ rov­no­váhy, kte­rá je pro kaž­dé­ho člo­vě­ka ta správ­ná a optimální.Toto slo­vo se dá zkrát­ka pou­žít v téměř jakém­ko­li kon­tex­tu, neboť  je to oprav­du fas­ci­nu­jí­cí výraz (např. voda může být lagom tep­lá, kalho­ty vám mohou lagom pad­nout aj.).

Nebylo by úžas­né, kdy­bychom v dneš­ním svě­tě, kde jsme per­ma­nent­ně při­po­je­ni k sítím a máme toho na hřbe­tě tolik, doká­za­li všich­ni tro­chu zpo­ma­lit, méně se stre­so­vat a mít víc času na věci, kte­ré máme sku­teč­ně moc rádi?

Ostatně když vědo­mě usi­lu­je­te o zvlád­nu­tel­něj­ší, poho­dl­něj­ší a vyrov­na­něj­ší způ­sob živo­ta (a nachá­zí­te doko­na­lost prá­vě v nedo­ko­na­los­ti), nezba­vu­je­te se napě­tí jen vy sami, ale stres sní­má­te i z ostat­ních, a díky tomu zís­ká­vá­te mno­hem víc, to jest tolik dra­ho­cen­ný čas.

Tento prů­vod­ce na ces­tě za šťast­něj­ším a spo­ko­je­něj­ším živo­tem vás pro­ve­de vše­mi oblast­mi živo­ta, od osob­ní­ho, po život v rodi­ně a vzta­zích, v prá­ci a v nepo­sled­ní řadě i v šir­ším kon­tex­tu, což zahr­nu­je všech­ny ostat­ní oblas­ti živo­ta (okol­ní pří­ro­da, rados­ti ze živo­ta a mno­ho dal­ší­ho)

1) LAGOM v osob­ním živo­tě

Štěstí začí­ná doma, neboť domov je konec­kon­ců mís­tem, kde náš den začí­ná a kde opět kon­čí. A jest­li Švédové v něčem vyni­ka­jí, tak je to prá­vě jejich domov, jeho okol­ní pro­stře­dí jež ovliv­ňu­je a zmír­ňu­je míru stre­su a napo­má­há lep­ší fyzic­ké kon­di­ci.

Typický skan­di­náv­ský domov je pro­to samot­nou esen­cí prin­ci­pu lagom. Není ani pří­liš skrom­ný, ani pří­liš luxus­ní, ani mini­ma­lis­tic­ký, ani pře­hna­ný. Je pros­tě v rov­no­vá­ze po všech strán­kách. Chceme-li dosáh­nout jed­no­du­ché­ho, vyrov­na­né­ho, lagom způ­so­bu živo­ta, musí­me se nej­pr­ve zba­vit vše­ho, o co doma zby­teč­ně zako­pá­vá­me, a co je tam takří­ka­jíc navíc.

Podle věd­ců pat­ří k nega­tiv­ním dopa­dům hro­ma­dě­ní věcí poci­ty zmat­ku, úzkos­ti, viny, trap­nos­ti a frustra­ce, navíc nepo­řá­dek kro­mě toho kom­pli­ku­je i odpo­či­nek a potla­ču­je naši kre­a­ti­vi­tu. Zbavit se haram­pá­dí je urči­tě zkouš­ka síly vůle a sebe­o­vlá­dá­ní, ale urči­tě se do dá zvlád­nout a domov se tak může stát malou oázou, úto­čiš­těm oddě­le­ným od ven­kov­ní­ho, ruš­né­ho svě­ta.

Více na Kritiky.cz
Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých ...
Evil Dead (1981) - 100% kultovní masakr nejen motorovou pilou Pokud jste si někdy mysleli, že už jste viděli opravdu pořádný horor, pak vám samozřejmě v...
Teorie všeho - Jonathan Producentka Lisa Bruce poznamenává, že „tento film je skutečně dospělým milostným příbě...
SPA - VAX 4:0 Blahopřejeme pražskému týmu HC Sparta k postupu do finále Champions Hockey League!...
Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween...

A aby vám to šlo hez­ky od ruky, při­da­la autor­ka i „Desatero jed­no­du­chých způ­sobů, jak se zba­vit zby­teč­nos­tí; šest tipů, jak kupo­vat věci z dru­hé ruky.“ A jakmi­le si pomo­cí této kni­hy udě­lá­te pořá­dek nejen doma, ale i ve své duši, vel­mi rych­le vám naor­di­nu­je „poma­lý způ­sob živo­ta“ jakož­to pro­ti­lát­ku na dneš­ní uspě­cha­ný život­ní styl. Tzv. tera­pie „učit se šít, vařit, pra­co­vat se dře­vem“.

Duši nao­pak mile potě­ší svět­lo ze sví­ček. Dozvíte se o samot­ném prin­ci­pu lagom svět­la sví­ček, při­pra­ví skvě­le mysl na spá­nek; pro­zra­dí pět způ­sobů, jak spát jako pra­vý švéd; podě­lí se o pět způ­sobů, jak si užít krás­nou pří­ro­du; a povzbu­dí vás dělat bláz­ni­vé věci jako je napří­klad sběr les­ních plo­dů, tábo­ře­ní, ran­ní kou­pel v pří­ro­dě, sau­na a mno­ho jiné­ho.

Sama autor­ka moc dob­ře ví, že se člo­věk nemů­že věno­vat jen své duši, ale i své­mu tělu, a pro­to vás nau­čí jíst s mírou, dopo­ru­čí cvi­če­ní dle lagom, změ­nu úče­su, zvo­le­ní si správ­né obu­vi,  poskyt­ne rady ohled­ně vhod­né­ho oblé­ká­ní....

Více na Kritiky.cz
Připravované projekty na ČT SERIÁLY, MINISÉRIE, FILMY Marie Terezie Válku o habsburské dědictví prohrává. Prohrává...
Temný rytíř - O Temném rytíři jste prostě slyšet museli, básní o něm kritici... ... (a ti jen tak o něčem nepějí chvalozpěvy), básní o něm diváci, básní o něm každý, ...
Aprílový čtvrtečník Tento týden je opravdu nabitý kvalitními novinkami, jako by se ditributoři chtěli na apríla uk...
KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V...
Kateřina Závadová (ed.): Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání Nejkrásnější pohádky k usínání vybrala a uspořádala Kateřina Závadová v nové knížc...

A ptá­te se, zda by nemě­la autor­ka v ruká­vě i něja­ký ten Lagom recept na úspěch? Ale samo­zřej­mě, že ANO! Stačí se jen začíst a násle­do­vat LAGOM Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta. Věřte, že ono štěs­tí a spo­ko­je­nost se scho­vá­vá úpl­ně někde jin­de, a jest­li se domní­vá­te, že dosáh­ne­te štěs­tí s vět­ším bohat­stvím, vel­mi se mýlí­te, tím­to způ­so­bem totiž nebu­de­te mít nikdy dost..,.

Když se ale v živo­tě obe­jde­te bez množ­ství mate­ri­ál­ních věcí, bude­te cítit men­ší tlak a stres, a obje­ví­te svo­bo­du sou­stře­dit se na mno­hem důle­ži­těj­ší věci, jako je spo­leč­ný čas s rodi­nou a přá­te­li, věno­vá­ní se tomu, co máte sku­teč­ně rádi.

Kromě zába­vy ale nelze zapo­mí­nat i na prá­ci, ale i na sklou­be­ní prá­ce a osob­ní­ho živo­ta. Můžete se pro­to těšit i na roz­ve­de­ní násle­du­jí­cích témat: Proč být ran­ní ptá­če - jak se v něj pro­mě­nit? Dejte si pau­zu, odde­cho­vý čas! Jste to, co jíte aneb výběr jídel. Pět skvě­lých tipů na poled­ní pře­stáv­ku. Tipy, jak si oži­vit své pra­co­viš­tě. Lagom návod, jak vypnout a nabít se ener­gií. Uvědomělé naku­po­vá­ní, ale i umě­ní šet­řit.

Více na Kritiky.cz
nová česká komedie - PANIC JE NANIC aneb návod, jak si konečně dosyta užít ......
„Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle ...
Jiří Menzel poděkuje Táboru promítáním pod širým nebem Natáčení nového filmu Jiřího Menzela Sukničkáři se chýlí ke konci. Tvůrci filmu chtějí...
Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016....
Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému ...

2) LAGOM v rodi­ně a vzta­zích

Lagom prů­vod­ce přá­tel­stvím vás nau­čí upřím­nos­ti, dochvil­nos­ti a umě­ní naslou­chat. Zároveň vám odha­lí (ale­spoň pro mě dopo­sud nezná­mé) umě­ní Fiky. Fika je posvát­ný švéd­ský spo­le­čen­ský ritu­ál spo­čí­va­jí­cí v tom, že si udě­lá­te pře­stáv­ku na kávu, a pochut­ná­te si na něja­ké malé drob­nos­ti.

To ale není všech­no, zna­me­ná to dale­ko více. Je to chví­le urče­ná pro odpo­či­nek a setká­ní s rodi­nou ane­bo přá­te­li, bez stre­su a pro­blé­mů kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Představí vám jed­not­li­vé švéd­ské slad­kos­ti a pošimrá vaše chu­ťo­vé pohár­ky; a záro­veň uká­že čty­ři způ­so­by, jak nej­lé­pe trá­vit čas se svý­mi přá­te­li.

Více na Kritiky.cz
Ceny Český lev 2019 - Výsledky Letošní ročník Českých lvů byl zdaleka nejvydařenější za posledních mnoho let. Předáv...
Recenze Princezna - 67 % Do psychiatrické kliniky v Kellokoski (Finsko) přiváží řidič novou pacientku, bývalou kabar...
Gearbox potvrdili, že Borderlands 3 budou jejich další hrou Vývojářské studio Gearbox oficiálně potvrdilo přípravy třetích Borderlands. Jejich vývoj ...
Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila ša...
ANDREW GARFIELD ANDREW GARFIELD (Peter Parker / Spider-man) je držitelem ceny BAFTA. Za snímek The Social Network ...

Potřebujete návod na roz­ví­je­ní „part­ner­ské­ho“ vzta­hu nebo na rodi­čov­ství? I na to auto­ra neza­po­mně­la a před­klá­dá podrob­né návo­dy, jak si navzá­jem uží­vat spo­leč­ně strá­ve­né chví­le, budo­vat si spo­leč­né vzpo­mín­ky a žít svůj život napl­no, upev­ňo­vat pev­né zákla­dy jak mezi part­ne­ry, tak i v rodi­ně, pro­to­že tako­vé vzta­hy jsou nejen lec­kdy vel­mi slo­ži­té, ale zalo­že­ny hlav­ně na lás­ce, las­ka­vos­ti, respek­tu a spo­lu­prá­ci ve všech oblas­tech.

3) LAGOM v šir­ším kon­tex­tu

Lidé mezi s sebou pro­je­vu­jí málo las­ka­vos­ti, lec­kdy více mys­lí na sebe než na ostat­ní, a pro­to vás tato posled­ní kapi­to­la nasmě­ru­je k tomu, jak se nau­čit pomá­hat lidem nejen v nou­zi, ale i drob­ný­mi kaž­do­den­ní­mi malič­kost­mi. Navíc autor­ka při­klá­dá i  drob­né návo­dy a prak­tic­ké rady pro „život v šir­ším kon­tex­tu“ tj. Lagom návod, jak ctít pří­ro­du. Lagom návod jak doma šet­řit elektři­nu. Lagom návod jak neplýtvat jíd­lem. Lagom návod na kaž­do­den­ní eko­lo­gic­ké cho­vá­ní.

Více na Kritiky.cz
Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistick...
ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmie...
Rozhovor s Filipem Antoniem Jak se ti spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali? S panem režis...
Westworld - S02E03: Virtù e Fortuna - 70 % Zase po týdnu a dál udržuje kvalitu, jak by asi seriál měl. Ale momentálně je třetí díl tr...
Historie novely: Padesát odstínů začíná To, co začalo šuškandou v létě 2011, se brzy stalo fenoménem, který zásadně zasáhl souča...

Lagom nezna­me­ná odpí­rat si rados­ti živo­ta, jde o to si jich uží­vat s mírou, zdra­vě a vyvá­že­ně. Experimentování s prin­ci­pem lagom a drob­né změ­ny v navyk­lém ste­re­o­ty­pu vám nepři­ne­sou jen život­ní rov­no­váhu, ale i pocit vět­ší­ho kli­du, štěs­tí a spo­ko­je­nos­ti.

LAGOM: Tajemství spo­ko­je­né­ho živo­ta

Napsala: Niki Brantmarková (tvůr­ky­ně webu My Scandinavian Home)

Překlad: Tomáš Piňos

Obálka: Petr Gremlica

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 286

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *