Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha

Orion a Destiny, dva okříd­le­ní koně, dvoj­ča­ta, se spo­lu za měsíč­ní­ho svi­tu honi­li po oblo­ze. Destiny vyhrá­va­la a ješ­tě si Oriona kvů­li tomu dobí­ra­la, ale tak jem­ně sester­sky. Orion si vši­ml, že jeho sestře se na krku hou­pe duho­vý řetí­zek, na čemž by neby­lo nic až tak zvlášt­ní­ho, ale jed­na­lo se o Kámen síly. Orion jenom zala­pal po dechu. Tento dra­ho­kam chrá­nil celé Bouřlivé stá­do, ke kte­ré­mu Orion a Destiny pat­ři­li, při­čemž zahá­něl čer­né koně, kte­ří se sna­ži­li magii Bouřlivého stá­da ukrást. Orion a Destiny byd­le­li na Ostrově duho­vé mlhy a byl přís­ný zákaz odná­šet Kámen síly z toho­to mís­ta.

Orion při­ka­zo­val Destiny, aby se vrá­ti­la, ale ta se jen smá­la kde­si z dál­ky. Orion tedy při­dal na rych­los­ti a pro­le­těl mra­ky, až byla Destiny pří­mo před ním. Destiny zastří­ha­la uši­ma a vrh­la se střemhlav dolů. Najednou se ozva­lo cink­nu­tí a Orion stej­ně jako Destiny byli zdě­še­ní. Uslyšeli jenom šplouch­nu­tí, z čehož se dalo sou­dit, že Kámen síly spa­dl do jeze­ra pod nimi. Destiny bědo­va­la a letě­la za Orionem, aby ho našli. Vůbec to však nešlo, pro­to­že voda v jeze­ře byla jed­nak čer­ná a také ledo­vá. Orion to chtěl vzdát, ale uvi­děl, že se na dně něco zablýsklo. Z posled­ních sil se pono­řil dolů a vylo­vil tuto cen­nost.

Když se vyno­řil, tak tam jeho sest­ra neby­la. Najednou se obje­vil Blesk, veli­tel Bouřlivého stá­da - krás­ný a stat­ný star­ší kůň. Ten Oriona pochvá­lil, ale neo­po­mněl dodat, že Destiny si počí­na­la nero­zum­ně. Blesk věděl, kam se Destiny podě­la. Prozradil Orionovi, že se bála, že je Kámen síly navždy ztra­ce­ný, zpa­ni­ka­ři­la a utek­la. Oba dva zača­li zkou­mat, kam se vlast­ně Destiny dosta­la. V dra­ho­ka­mu se obje­vil obraz Destiny, kte­rá dosed­la kopy­ty do lesa v něja­kém cizím svě­tě. Orion z toho byl smut­ný, pro­to­že mu bylo sest­ry líto. Rozhodl se ji najít, a to za kaž­dou cenu.

Mezitím se dělo v lid­ském svě­tě, kam se dosta­la Destiny něco úpl­ně jiné­ho. Jistou Eleanor Galeovou vez­li rodi­če k mamin­či­ně sestře, aby tam strá­vi­la něja­ký čas, pro­to­že šli pra­co­vat a Eleanor by muse­li nechá­vat na hote­lu, což by ji urči­tě nudi­lo. Teta Pippa měla navíc poní­ky, na což se Eleanor vel­mi těši­la. Rodiče po krát­kém roz­ho­vo­ru s Pippou se roz­lou­či­li a odje­li. Eleanor se hned roz­hlí­že­la, kde jsou stá­je a krme­ní, ale nic nevi­dě­la, což jí při­šlo div­né. Eleanor už to nevy­dr­že­la a zasy­pa­la tetu plno otáz­ka­mi o poní­cích. Ta nevě­dě­la, na kte­rou odpo­vě­dět dřív. Musela však Eleanor ujas­nit jed­nu věc.

Eleanor si mys­le­la, že poní­ci pat­ří tetě, ale neby­lo to pří­mo tak - teta byla les­ní správ­ce a poní­ci pat­ři­li k vol­ně žijí­cí sku­pi­ně, a to se Eleanor vůbec nelí­bi­lo. Teta Pippa nemě­la na svou neteř momen­tál­ně moc času, pro­to­že se jí do toho při­plet­ly pra­cov­ní povin­nos­ti, tudíž se Eleanor tro­chu nudi­la, ale to se mělo v příš­tích oka­mži­cích změ­nit. Jak tak jed­no­ho dne sedě­la ven­ku, tak se zni­če­ho­nic před ní vyno­řil poník. Nejprve si mys­le­la, že jde o jed­no­ho z teti­na reví­ru, ale to ji pře­šlo hned, když vidě­la, že se doká­zal pro­mě­nit - byl to totiž Orion.

Půvabná pohád­ka pro děti, kte­rým se tohle vyprá­vě­ní bude urči­tě zamlou­vat. Jedná se o prv­ní díl ze série. Ilustrací je sice pomá­lu, ale to vůbec neva­dí. V kni­ze jsou čer­no­bí­le vyve­de­né. Obálka je však barev­ně úchvat­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 128 stran.

 

Knihu může­te zakou­pit za 127 Kč zde.

 • Autor: Sue Bentleyová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:03. 05. 2018

 

Související příspěvky:

 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *