Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B

Knihratky obe

Pracujete v mateř­ské ško­le? Máte rádi pohád­ky o námoř­ní­cích? Hledáte zají­ma­vé námě­ty pro svou prá­ci? Knihrátky s Námořnickou pohád­kou se vám roz­hod­ně budou líbit. 

Námořnická pohád­ka od Ljuby Štíplové nás pro­vá­zí obě­ma pub­li­ka­ce­mi, jak čás­tí A, tak i B.

Tato kni­ha obsa­hu­je 50 čin­nos­tí vyzkou­še­ných v pra­xi. Součástí je přes­ný popis čin­nos­tí, pomůc­ky, časo­vá nároč­nost, sou­čás­tí čin­nos­tí je sebe­re­flexe, kte­rá je nesmír­ně důle­ži­tá. Pracovní lis­ty i před­lo­hy ke kopí­ro­vá­ní může­te dětem namno­žit a dále s nimi pra­co­vat.

Celá kni­ha je posta­ve­na na roz­vo­ji všech dru­hů inte­li­gen­cí pod­le dr. Howarda Gardnera u kaž­dé­ho je roz­ví­je­no osm dru­hů inte­li­gen­cí. Projekt je zná­zor­něn v myš­len­ko­vé mapě, jed­not­li­vé inte­li­gen­ce, kte­ré kore­spon­du­jí s oblast­mi Rámcově vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.

Více na Kritiky.cz
Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus Film Cukrář režiséra Ofira Raula Graizera je zařazený v Hlavní soutěži a získává si př...
Champion Jockey (Kinect ready) ...
Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem hav...
Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlast...
Margot Robbie Margot Robbie, rodným jménem Margot Elise Robbie (* 2. července 1990) je australská herečka. Pr...

Pomocí akti­vit u dětí roz­ví­jí­me předčte­nář­ské, komu­ni­kač­ní doved­nos­ti, schop­nost vyja­d­řo­vat se, spo­lu­prá­ci ve sku­pi­ně, koo­pe­ra­tiv­ní čin­nos­ti, logic­ké uva­žo­vá­ní, smys­lo­vé vní­má­ní, pozor­nost, paměť, fan­ta­zii a před­sta­vi­vost. Podílíme se na roz­vo­ji hrubé a jem­né moto­ri­ky, never­bál­ní komu­ni­ka­ci, vytvá­ře­ní a dodr­žo­vá­ní pra­vi­del spo­leč­né­ho sou­ži­tí, tole­ran­ci a respekt.

Mezi zají­ma­vé akti­vi­ty bych zařa­di­la logo­chvil­ky, Jak by ses zachoval/a – posi­lu­je schop­nost vyja­d­řo­vat svo­je poci­ty, svůj názor. Aktivita Moje babič­ka posi­lu­je pro­so­ci­ál­ní cho­vá­ní. Dále výro­ba ost­ro­va v Severním moři za pou­ži­tí pří­rod­nin a mno­ho dal­ších.

Publikace se mě moc líbi­la. Pracuji v mateř­ské ško­le. Proto je pro mě vel­kým pří­no­sem. Nápadů na růz­né čin­nos­ti není nikdy dost. Doporučila bych ji začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­ným, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi. Velice se mě líbi­la pohád­ka, kte­rá mě pro­vá­ze­la jak čás­tí A, tak i B. Všechny její akti­vi­ty se odví­je­ly od ní. Proto je dob­ré dětem pohád­ku nejen před­sta­vit, ale i něko­li­krát pře­číst, vysvět­lit nezná­má slo­va a spo­leč­ně se o pří­bě­hu popo­ví­dat. Jen tak doká­ží pohád­ku dob­ře pocho­pit.

Více na Kritiky.cz
Je to officiálne:John Carter je mega prepadák! [gallery][gallery]Film založený na klasickom sci-fi románe od Edgara Rice Burroughse,vypráva pr...
Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování sv...
Nulová šance aneb Jednoduché, nikoli primitivní základy „Tvůj úkol, Jime, jestli se rozhodneš ho přijmout.“ Využití jména nebo počátek legendy...
Sentiment O filmu Adept se vydal za filmovým režisérem na penzi, jehož dílo jsme měli v úctě...
Spider-Man: Homecoming Trailer na Spider-Mana 2017....

Ať vás tato plav­ba poba­ví a obo­ha­tí tak jako mě.


Autor: Mgr. Lenka Špirochová, Mgr. Hana H. Vatalová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky mateř­ských škol

Vydáno: 2018 , nakla­da­tel­ství Dr. Josef Raabe, Praha

Počet stran: 82

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-7496-379-7

Ediční řada Předčtenářská gra­mot­nost roz­ví­jí u dětí předčte­nář­ské doved­nos­ti, zna­los­ti a zku­še­nos­ti, kte­ré jsou pro děti zdro­jem dal­ší­ho pozná­vá­ní. Díky akti­vi­tám spo­je­ným se základ­ním pří­bě­hem se děti zdo­ko­na­lí v pamě­ťo­vých, řečo­vých i komu­ni­kač­ních doved­nos­tech, kte­ré jim poz­dě­ji pomo­hou při uče­ní čte­ní a psa­ní.

Lenka Špirochová, Hana H. Vatalová – jsou uči­tel­ky v mateř­ské ško­le. Obě rodač­ky z Děčína, vystu­do­va­ly magis­ter­ský obor Pedagogika před­škol­ní­ho věku se spe­ci­a­li­za­cí spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka na uni­ver­zi­tě Karlově v Praze. Nyní spo­leč­ně půso­bí v Mateřské ško­le Thunská, kde se vzdě­lá­va­jí také děti se spe­ci­ál­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi potře­ba­mi.

Více na Kritiky.cz
11. 01. 18 Dnes má premiéru: Nejtemnější hodina - Darkest Hour Distributor: Cinemart Dabing/Titulky:...
Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní němec...
Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničen...
Katarína Macurová: Kde je ten pravý balon? - 100 % Oceňovaná slovenská výtvarnice Katarína Macurová vytvořila po loňské, úspěšné knize Zaj...
Throne of the Forest | Quest #ForTheThrone (HBO) - Dusk ...

Knihrátky s Námořnickou pohádkou ČÁST A, ČÁST B
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *