Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli

experimenty

Tato „Kniha plná expe­ri­men­tů“ od Anastazie Zanoncelli, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, obo­ha­tí zna­los­ti nejen malých vědá­to­rů, ale hlav­ně uleh­čí život jejich rodi­čům při hle­dá­ní odpo­vě­dí na nej­růz­něj­ší, dych­ti­vé otáz­ky.

Čas od času se totiž stá­vá, že na někte­ré zví­da­vé otáz­ky svých dětí jen těž­ko hle­dá­me ade­kvát­ní a hlav­ně ne pří­liš slo­ži­té vysvět­le­ní na jimi polo­že­né otáz­ky. Věřte, že se tahle kni­ha sta­ne vaším vděč­ným pomoc­ní­kem na ces­tě nejen za pozná­ním, ale hlav­ně vám uká­že, jak lze poměr­ně snad­no a jed­no­du­še vysvět­lit jed­not­li­vé fyzi­kál­ní jevy a úka­zy.

Kniha je vel­mi krás­ně zpra­co­va­ná, dopl­ně­ná nejen o spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, kte­ré se děti běž­ně učí ve ško­le v hodi­nách fyzi­ky, che­mie nebo v pří­ro­do­pi­su, ale setká­va­jí se s nimi i v běž­ném živo­tě.

Kromě toho je kni­ha boha­tě dopl­ně­ná o barev­né a pou­ta­vé ilu­stra­ce s podrob­ný­mi a názor­ný­mi postu­py jed­not­li­vých expe­ri­men­tů. Samozřejmě u kaž­dé­ho tak­to pro­vá­dě­né­ho poku­su nesmí chy­bět i vysvět­le­ní proč, a jakým způ­so­bem se daný jev u poku­su děje, proč se ode­hrá­vá.

„Řekni mi, já to zapo­me­nu. Ukaž mi, mož­ná si zapa­ma­tu­ji.

Nech mě zku­sit si to a já to pocho­pím.“

(Konfucius)

Ostatně, co nej­ví­ce děti na poku­sech zají­má, je pře­de­vším to „Co se sta­ne a Proč k tomu dochá­zí?“ No  a prá­vě na tyto otáz­ky kni­ha vždy odpo­ví­dá vel­mi uspo­ko­ji­vý­mi a hlav­ně sro­zu­mi­tel­ný­mi odpo­věď­mi - na své si sku­teč­ně při­jdou nejen děti, ale i dospě­lí.

Svým způ­so­bem to není jen oby­čej­ná kni­ha plná expe­ri­men­tů, ale i tako­vý drob­ný „ency­klo­pe­dic­ký výcuc“, kde pře­hled­ně nalez­ne­te vysvět­le­ní základ­ních poj­mů spo­je­ných s che­mií, fyzi­kou nebo smys­lo­vý­mi pro­žit­ky.

Děti se tak rych­le nau­čí např. slo­že­ní vzdu­chu, vody, země, ohně, co je to mlha, koloběh vody, jed­not­li­vé sku­pen­ství, co je to sop­ka, vše o ohni a hoře­ní, che­mic­ké reak­ce, oxi­da­ce, kyse­lost a   zása­di­tost, co je síla, vol­ný pád, jed­not­li­vé dru­hy síly, roz­díl mezi nimi, ener­gie a mno­ho dal­ší­ho.

Ať už chce­me či nechce­me, poku­sy jsou zákla­dem lid­ské­ho pozná­ní, bez toho by neby­lo nic pozná­no, obje­ve­no a pro­zkou­má­no, a zce­la urči­tě bychom nemě­li tako­vé zna­los­ti jako dnes. Někdy se na někte­ré sku­teč­nos­ti, jevy a děje při­jde for­mou meto­dy pokus - omyl, jin­dy pomo­cí náho­dy.

V kni­ze plné expe­ri­men­tů se mohou děti těšit na to, že se dozví, jak fun­gu­je jejich tělo pro­střed­nic­tvím pěti základ­ních lid­ských smys­lů, dále pod­sta­tu samot­né­ho svě­ta, jeho záko­nů a prin­ci­pů, díky nimž se svět řídí a na jejichž zákla­dě fun­gu­je.

To vše - za pomo­ci toho­to malé­ho prů­vod­ce - snad­no pocho­pí a dosta­ne se jim  i jed­no­du­ché­ho vysvět­le­ní a popi­su, vše si vyzkou­ší pro­střed­nic­tvím „vhod­ných“ poku­sů takří­ka­jíc na vlast­ní kůži.

Všechny zve­řej­ně­né expe­ri­men­ty jsou vel­mi jed­no­du­ché, na suro­vi­ny a potře­by nená­roč­né, ostat­ně vše lze nalézt v kaž­dé domác­nos­ti; sesta­ve­né a kon­ci­po­va­né tak, aby byly hlav­ně tak bez­peč­né a jed­no­du­ché, aby je doká­za­ly děti zvlád­nout i bez dohle­du dospě­lé oso­by.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na na tyto kapi­to­ly:

  1. Pět smys­lů a svět, kte­rý vás obklo­pu­je: expe­ri­men­ty se zamě­řu­jí do oblas­tí, kde je může­me vní­mat pro­střed­nic­tvím svých pěti smys­lů jako je zrak, sluch, hmat, chuť, čich.
  2. Zkoumáme pří­rod­ní živly - pro­střed­nic­tvím jejich stu­dia zblíz­ka (tj. ohně, vody, země, vzdu­chu) se děti poku­sí pocho­pit, jakým způ­so­bem svět kolem nich fun­gu­je. Uvědomí si, že vše, co je v živo­tě obklo­pu­je, má svo­ji vel­mi důle­ži­tou a neza­mě­ni­tel­nou funk­ci.
  3.  Zkoumáme hmo­tu aneb tro­chu che­mie: Díky této kapi­to­le se sezná­mí s tím, z čeho se může sklá­dat jed­not­li­vá hmo­ta a v jakých podo­bách se může vysky­to­vat.
  4. Trochu síly a ener­gie, aneb co je to fyzi­ka? Tato kapi­to­la odha­lí prin­ci­py a zákla­dy, kte­rý­mi se řídí vesmír; nau­čí a názor­ně uká­že, jak lze jed­no­du­še pro­zkou­mat nej­růz­něj­ší jevy.

Kniha plná expe­ri­men­tů odpo­ví­dá na spous­tu někdy i nevy­řče­ných otá­zek pomo­cí zají­ma­vých, a o to víc smysl­pl­ný­mi odpo­věď­mi. Zahrnuje teo­re­tic­ké vědo­mos­ti, jež uplat­ňu­je v pra­xi pomo­cí vel­mi jed­no­du­chých expe­ri­men­tů. Dozvíte se spous­tu infor­ma­cí, jež jsou v kni­ze vel­mi pře­hled­ně uspo­řá­dá­ny. POZOR! I věda může být oprav­du hra­vá a zábav­ná a ne nud­ná a nezá­živ­ná!!! S touhle kni­hou roz­hod­ně NE!

KNIHA PLNÁ EXPERIMENTŮ

Napsala: Anastazia Zanoncelli

Překlad: Andrea Jacková

Ilustrace: Mario Stoppele a archiv nakla­da­tel­ství Edizioni del Baldo

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 156

 

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: