Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové

Klidný Buddha na dobrou noc. S hla­sem Nadi Konvalinkové
Ohodnoťte člá­nek

Na dobrou noc je tře­ba klid­ná, něž­ná pohád­ka. Ať už hla­sem mamin­či­ným, nebo hla­sem Nadi Konvalinkové, kte­rá namlu­vi­la do kni­hy při­lo­že­né CD. Tam už ale hro­zí, že budou usí­nat i rodi­če, a… no a co vlast­ně!

Ráda jsem u pohá­dek usí­na­la. Je jich tu cel­kem osm­náct, ale mys­let si, že vám vysta­čí na osm­náct veče­rů je troš­ku naiv­ní. Rozhodně na víc, pro­to­že pár pohá­dek jsme muse­li dát na něko­li­krát. Tak jsou uklid­ňu­jí­cí, milé a hla­di­vé. Vychází z budd­his­tic­kých pří­bě­hů, kte­ré jsou pře­vy­prá­vě­ny tak, aby dětem byly sro­zu­mi­tel­něj­ší, aby byly akč­ní a záro­veň zábav­né, plné sou­ci­tu a závě­reč­né­ho pou­če­ní. Odnášíte si z nich pocit, že všech­no na svě­tě má své řeše­ní.

Že se vypla­tí zůstat svě­tu ote­vře­ný… Vnímat a

Třeba pří­běh vrab­čá­ka, kte­rý závi­děl kanár­ko­vi krás­né peří a nád­her­ný hlas. Co on, se svým peřím v bar­vě blá­ta a s hla­sem podob­ným žabí­mu skře­ho­tá­ní…

„Cože? Ty závi­díš mě?“ Apollo potřá­sl hla­vou. „Mně není co závi­dět, pří­te­li! Peří a hlas nic nezna­me­na­jí. To spíš já bych měl závi­dět tobě.“

Mack nevě­říc­ně zači­ři­kal: „Copak mám něco, o co ty bys mohl stát?“

„Máš nej­vět­ší dar ze všech,“ pro­ne­sl Apollo. „Svobodu.“ Kanárek roz­tá­hl zla­ta­vá kří­d­la a vzlé­tl z bidýl­ka, jen­že sotva dva­krát mávl kří­d­ly, už ho cosi strh­lo zpět.

„No teda! Ty jsi tu při­vá­za­ný,“ vyde­chl Mack. Teprve teď si vši­ml stří­br­né­ho řetíz­ku, kte­rý byl při­pev­ně­ný k Apollově noze. Druhý konec byl pev­ně při­vá­za­ný k bidél­ku.

„Nemůžu se roz­le­tět ven,“ vysvět­lo­val kaná­rek. „Nikdy na svém peří neu­cí­tím vítr. Nikdy nebu­du zpí­vat pod mod­rou oblo­hou.“

A tak se vra­bec a kaná­rek sta­li přá­te­li, pro­to­že pře­ce jen, i ve svých těž­kých chví­lích a myš­len­kách si moh­li být opo­rou a spo­leč­ně si zazpí­vat. Knížka učí děti pře­mýš­let a uva­žo­vat s ohle­dem na dru­hé, učí vyja­d­řo­vat své i nega­tiv­ní emo­ce. Vyjadřovat strach, stej­ně tak ale i radost a nad­še­ní. To vše se totiž na dru­hé stra­ně, je-li tam také sou­cit­ný člo­věk, setká s ode­zvou, kte­rá je pro nás tím nej­lep­ším a nej­víc na míru v tu kte­rou chví­li. A kdy­by tako­vý byl celý svět….

A pro­to je tako­vý svět ale­spoň v pohád­kách a ve večer­ních cestách do postýl­ky. Plný pocho­pe­ní, moud­ros­ti. Svět, kde strach se poma­lu roz­pouš­tí a při­chá­zí­me mu na kloub. Kde radost léčí a oba­vy vždy na dru­hé stra­ně toho sva­zu­jí­cí­ho pro­váz­ku pot­ka­jí něko­ho, kdo je umí roz­mo­tat. Pohádky nema­jí kon­ku­ren­ci nejen ve sty­lu vyprá­vě­ní, kte­rý pod­tr­hu­je Naďa Konvalinková, ale i v jem­nos­ti, drob­ných názna­cích pro prá­ci s dechem a cíle­né uvol­ně­ní, což zmno­ho­ná­so­bu­je rela­xač­ní úči­nek tako­vé­ho posle­chu.

Děti si Klidného Buddhu na dobrou noc zami­lu­jí.

V ZÁVĚRU SE NAUČÍTE I MEDITOVAT: Nejsladší teč­ka vás ovšem čeká na kon­ci kni­hy, v krás­ných malých medi­ta­cích, kte­ré budí obra­zo­tvor­nost a uvol­ňu­jí. Dostáváte do jiné­ho svě­ta kli­du a vtě­le­ní se do situ­a­cí, jež jsou tak zvlášt­ní a pohád­ko­vé...

O auto­ro­vi: Dharmachari Nagaraja je více než dva­cet let prak­ti­ku­jí­cím budd­his­tou, vedl cen­t­rum v Londýně a nyní v Glasgow, kde pra­cu­je také jako psy­cho­te­ra­peut. Je auto­rem mno­ha knih a obje­vil se nejen v rádi­o­vých pořa­dech, ale také v pořa­du Nebe a země na BB1.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2018, www.synergiepublishing.com

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […]
  • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
  • Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky15. března 2018 Zuzana Pospíšilová - Kočičí pohádky Máte rádi moderní pohádky? A máte rádi taky kočky? Jestli jste na obě otázky odpověděli ano, určitě vás zaujme nová kniha Zuzany Pospíšilové s názvem Kočičí pohádky, která je plná nejen […]
  • Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství20. listopadu 2018 Nedáš, dostaneš! - i sportovní potřeby mají svoje pohádky a dobrodružství O rozepři sportovních rukavic - to se takhle jednou sešlo několik párů sportovních rukavic a začaly se mezi sebou dohadovat, které z nich jsou nejlepší a největší hvězdy. Fotbalové […]
  • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti17. listopadu 2017 PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti PROČ JSOU BANÁNY ZAHNUTÉ? Pohádky pro zvědavé děti Čas od času nás překvapí některé z otázek našich dětí na věci, na které sami neznáme odpověď. A ať se snažíme sebevíc, odpovědět […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *