Kletba vítězů aneb tenká hranice mezi otroctvím a svobodou

img 567238 orig

Kniha čte­ná­ře zavá­dí do tro­chu smyš­le­né minu­los­ti, kdy Valoriáni vyhrá­li vál­ku a pod­ma­ni­li si Herrnaskou zemi, zabra­li domo­vy lidem, kte­ří se sta­li jejich otro­ky.

17 letá Kestrel, dce­ra slav­né­ho gene­rá­la, se musí roz­hod­nout, zda se sta­ne bojov­ni­cí a naru­ku­je do armá­dy, jak by si přál její otec, nebo se vdá. Nechce se jí ani do jed­no­ho. Jednoho dne se však při­ple­te na mís­to, kde se dra­ží otro­ci a upou­tá ji mla­dík, kte­rý vzdo­ru­je své­mu osu­du. Impulsivně se zapo­jí do draž­by a vyhra­je. Poté musí zapla­tit cenu, kte­rá je vyso­ká.

Postupně se s otro­kem sblí­ží, což je spo­leč­nos­ti trnem v oku. Ovšem najed­nou se kar­ta obrá­tí a otro­ci se bou­ří. S napě­tím pak čte­nář sle­du­je, jak vše dopad­ne. Dosáhnou otro­ci svo­bo­dy a otro­ká­ři se sta­nou otro­ky, aby zase oku­si­ly život z dru­hé stra­ny?

Kniha je urče­na mla­dým dospě­lým, nicmé­ně si ji urči­tě se zájmem pře­čtou i star­ší čte­ná­ři. Děj je sviž­ný, bez zby­teč­ných zdlou­ha­vých popi­sů a odbo­ček, tak­že mě děj rych­le pohl­til a občas bylo těž­ké kni­hu odlo­žit. Nechybí ani napě­tí, prv­ky fan­ta­sy ten­to­krát nehle­dej­te, jde spí­še o his­to­ric­ký pří­běh, byť upra­ve­ný.

Kniha se samo­zřej­mě neo­be­jde bez roman­tic­ké lin­ky, kdy se Kestrel začne sbli­žo­vat s otro­kem, kte­ré­ho vydra­ži­la, ale to zase tolik neva­dí, jádrem kni­hy je něco jiné­ho – pře­vlá­dá stra­te­gie, plá­ny boje. Objevují se i psy­cho­lo­gic­ké prv­ky pro­ží­vá­ní postav, pře­de­vším jejich vlast­ní situ­a­ce. Ale posta­vy se nene­chá­va­jí ovlá­dat jen city, ale vždy spí­še vítě­zí rozum a stra­te­gie jejich hry.

Oceňuji, že kni­ha ote­ví­rá cit­li­vé téma otroc­tví a uka­zu­je, jak ten­ká hra­ni­ce může být mezi tím být pánem a otro­kem. Sympatická mi byla i hlav­ní hrdin­ka, kte­rá sice žije v pře­py­chu jako gene­rá­lo­va dce­ra, není to zdat­ná bojov­ni­ce, jak by mohl člo­věk spí­še oče­ká­vat, ale zato je výbor­ný stra­tég. S nastou­pe­ním k armá­dě váha kvů­li své lás­ce k hud­bě, pro niž je ochot­ná obě­to­vat hod­ně věcí. Její lás­ka k otro­ko­vi se dala doce­la oče­ká­vat, ale není to hlav­ní náplň kni­hy, pořád Kestrel hra­je svou hru až do kon­ce a city děj jen dopl­ňu­jí.

Za mě roz­hod­ně pěk­ná kni­ha, u kte­ré si člo­věk odpo­či­ne, bude vta­žen do děje, při­tom mu budou ale před­lo­že­ny téma­ta k pří­pad­né­mu zamyš­le­ní. Těším se na dal­ší díl. Napadá mě něko­lik mož­nos­tí pokra­čo­vá­ní, tak uvi­dí­me, jakým smě­rem autor­ka bude dal­ší díl smě­řo­vat.


Autor: Marie Rutkoski

Žánr: young adult, dob­ro­druž­ství

Nakladatelství: Fragment

Počet stran: 352

Hodnocení: 90 %

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků13. ledna 2019 Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků Nová kniha Dračí strážce vás zavede do světa draků, magie a nezapomenutelných dobrodružství. Alespoň tak láká obálka.Draci, vznešená a mocná stvoření jsou na úpadku, ale nyní se má […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší.Kniha vás […]
  • Srdce Aporveru – David Šenk18. února 2018 Srdce Aporveru – David Šenk Na knižním trhu se objevila nová knížka z říše fantasy pro mladé čtenáře zhruba od 12 let. Děj je zasazen do země Aporver, kterým se po době míru šíří temnota a nepokoj.Na Werfallu se […]
  • Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů30. května 2017 Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů Autorka knihy Amanda Hockingová je americká spisovatelka fantasy romantiky pro mladé. Na začátku své kariéry, co by spisovatelky, si knihy vydávala na své na vlastní náklady, což je […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […]
  • Láska ze školního autobusu19. března 2017 Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první velmi letmý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střední […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *