Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková: Říkanky ze školky pro kluky a pro holky

Rikanky

V nakla­da­tel­ství Edika vyšla skvě­lá inspi­ra­tiv­ní kníž­ka nejen pro uči­tel­ky z mateř­ských škol, ale i pro vedou­cí dět­ských sku­pin, rodin­ných cen­ter a klubí­ků pro nejmen­ší. Radost udě­lá také hra­vým mamin­kám. Jde o sou­bor říka­nek, mnoh­dy zhu­deb­ně­ných, kte­ré sice ješ­tě vět­ši­nou nezná­te, ale urči­tě si je zami­lu­je­te.

Více jak pade­sát říka­nek vychá­zí z dět­ské­ho svě­ta a vší­má si věcí, jevů a zví­řat kolem nás. Jsou zvuč­né, tak­že se dob­ře pama­tu­jí a svým obsa­hem vybí­ze­jí k pohy­bo­vým úko­nům.  Jak napsa­ly v úvo­du autor­ky: „Děti v před­škol­ním věku se cho­va­jí vel­mi bez­pro­střed­ně. Jsou při­ro­ze­ně zví­da­vé a plné ener­gie – běha­jí, zkou­ma­jí svět kolem sebe, když usly­ší pís­nič­ku, tan­čí, a když je zaujme něja­ká říkan­ka, mohou ji opa­ko­vat stá­le doko­la, jeli­kož z ní mají radost. Proto se akti­vi­ty, kte­ré dětem navr­hu­je­me, sna­ží­me maxi­mál­ně při­způ­so­bit tomu, co je pro ně při­ro­ze­né – hře, tvo­ře­ní a pře­de­vším pohy­bu.“

Právě roz­voj pohy­bo­vých doved­nos­tí je pro děti ve věku 3 až 6 let klí­čo­vý. Podporuje totiž správ­ný růst, ale i roz­voj psy­chi­ky, řečo­vých schop­nos­tí nebo před­sta­vi­vos­ti.

Mezi pohy­bo­vý­mi bás­nič­ka­mi nechy­bí noto­ric­ky zná­mé Kolo, kolo mlýn­ský, Travička zele­ná nebo Zlatá brá­na. Většina jich je nových. Lze je vyu­žít při běž­ných den­ních čin­nos­tech, napří­klad říkan­ku Po ránu pro ran­ní roz­cvič­ku, říkan­ku Prší jako uvol­ně­ní prs­tí­ků a ruky před malo­vá­ním, Uklízecí pís­nič­ku na uklí­ze­ní po hře. Některé říkan­ky skvě­le uve­dou nový blok čin­nos­tí, stří­da­jí­cích se napří­klad při změ­ně roč­ních obdo­bí. Třeba Zima, Zimní a Vločka odka­zu­jí k nej­stu­de­něj­ší­mu roč­ní­mu obdo­bí. „Spadla mi na ruku sně­ho­vá vločka, je krás­ně bílá, jak naše kočka. Než se pak roz­pus­tí, tro­šič­ku zebe. A naše kočič­ka? Ta jenom pře­de,“ zní říkan­ka Vločka, kte­rou dopro­vá­zí vese­lá tema­tic­ká barev­ná ilu­stra­ce. Na pro­tistra­ně říkan­ky najde­te vždy dopo­ru­če­nou akti­vi­tu, někdy i noto­vý zápis. V pří­pa­dě Vločky jde o ve čtyřech kro­cích popsa­né pro­ta­že­ní jako­by chyt­nu­tím sně­ho­vé vloč­ky, pro­táh­nu­tím zad jako kočka, tře­ní dla­ní o sebe a schou­le­ní se do koči­čí­ho klubíč­ka. Tyto kro­ky zná­zor­ňu­je v jed­not­li­vých úko­nech nakres­le­ná posta­vič­ka dítě­te.

Některé říkan­ky se zamě­řu­jí na pro­ta­že­ní celé­ho těla, jiné na jeho část či čás­ti. V pří­pa­dě někte­rých lze vyu­žít kolek­tiv, u jiných jde o samo­stat­nou čin­nost.

Knížka je veli­ce pěk­ně ilu­stro­va­ná a má lát­ko­vou zálož­ku, tak­že hra­vě najde­te strán­ku, na kte­ré jste skon­či­li posled­ně.


 • Říkanky ze škol­ky pro klu­ky a pro hol­ky
 • Autor: Klára Černá – Hana Hrdličková – Pavlína Janíčková
 • Ilustrace: Miroslav Růžek
 • Počet stran: 96
 • Nakladatelství: Edika, Brno
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
 • Hodnocení: 100 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]