Kdo zachránil Mussoliniho? Pravda o utajované operaci s krycím názvem Dub.

Osbovodte

O dru­hé svě­to­vé vál­ce bylo napsá­no nespo­čet knih a zdá se, že žád­né téma neby­lo zapo­me­nu­to. Ale čas od času se najde autor, kte­rý při­jde se zce­la nový­mi sku­teč­nost­mi, kte­ré pře­vra­cí naru­by původ­ní infor­ma­ce, kte­ré jsme měli za neo­chvěj­né a jas­ně dané. Svojí kni­hou Osvoboďte Duceho se mezi ně řadí i ital­ský his­to­rik Marco Patricelli.

Ve svém bádá­ní se zamě­řil na okol­nos­ti úno­su a pře­de­vším osvo­bo­ze­ní ital­ské­ho dik­tá­to­ra Benita Mussoliniho, kte­rý byl zajat a inter­no­ván na nepří­stup­ném mís­tě v ital­ském hor­ském masi­vu Gran Sasso. Tato epi­zo­da je díky své­mu neotře­lé­mu pro­ve­de­ní pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­dob­ro­druž­něj­ších ope­ra­cí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Osvoboditelé doko­na­le vyu­ži­li momen­tu pře­kva­pe­ní a akce měla neče­ka­ně hlad­ký prů­běh. Marco Patricelli stu­di­em his­to­ric­kých pra­me­nů zkou­má, jest­li se vše ode­hrá­lo tak, jak se celé roky tra­du­je nebo nao­pak bylo všech­no úpl­ně jinak a jed­ná se o mis­tr­nou prá­ci říš­ské­ho minis­ter­stva pro­pa­gan­dy. Odpověď je nasna­dě. Duce beze­spo­ru osvo­bo­zen byl, ale kdo byl hlav­ní posta­vou a moz­kem celé akce? Dlouhé roky se před­po­klá­da­lo, že se celé akce ujal Otto Skorzeny, Hitlerův spe­ci­a­lis­ta na zvlášt­ní úko­ly, ale jakou úlo­hu pak zastá­val major Harald Mors?

Marco Patricelli po podrob­ném stu­diu his­to­ric­kých pra­me­nů došel k závě­ru, že prá­vě Mors byl strůj­cem celé této ope­ra­ce s kry­cím názvem Dub, ale neho­dil se do obra­zu při­pra­ve­né­ho nacis­tic­kou pro­pa­gan­dou a tak se celé roky na vojen­ském výslu­ní hřál prá­vě Skorzeny. Autor vyvra­cí všech­ny legen­dy a desin­for­ma­ce, kte­ré byly s tou­to ope­ra­cí dlou­hé roky spo­jo­vá­ny, a in memo­ri­am  při­pi­su­je opráv­ně­né záslu­hy tomu, kdo si je zaslou­ží.

Jedná se o lite­ra­tu­ru fak­tu, tak­že kni­ha je plná jmen, hod­nos­tí, cita­cí a infor­ma­cí. Čímž ji autor pasu­je do díla pro zasvě­ce­né, kte­ří už ví. My ostat­ní, kte­ří jsme někdy sly­še­li o úno­su a osvo­bo­ze­ní Duceho, bude­me mís­ty ztra­ce­ni v zápla­vě ital­ských jmen. Není snad­né se při čet­bě rych­le zori­en­to­vat, kdo byl kdo. Škoda, pro méně infor­mo­va­né čte­ná­ře, že v kni­ze není zařa­ze­na kapi­to­la, kte­rá by se více věno­va­la úvo­du do cel­ko­vé situ­a­ce, kte­rá teh­dy na Apeninském polo­ostro­vě pano­va­la. Usnadnilo by to dal­ší čet­bu. Stejně jako map­ka v úvo­du se zakres­le­ním nej­dů­le­ži­těj­ších míst. Jména hlav­ních zúčast­ně­ných jsou naštěs­tí snad­no zapa­ma­to­va­tel­ná a tak čte­nář dlou­hé minu­ty netá­pe.

Více na Kritiky.cz
Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. ...
Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vod...
Podle jakých funkcí vybírat 3D televizi? Kdo si myslí, že zajde do obchodu s elektronikou a koupí si 3D televizi bez ohledu na to, co...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 2. dvojice Zootropolis: Město zvířat Jak básníci čekají na zázrak Odkaz na anketu na facebook...
Farma SK – 9. série – 5. díl https://www.youtube.com/watch?v=ACtBkdUuvLo...

Zhuštěná for­ma, typic­ká pro lite­ra­tu­ru fak­tu a zápla­va jmen, činí z kni­hy s atrak­tiv­ním námě­tem dílo pro zku­še­né his­to­ri­ky. Bohužel. Únos Mussoliniho by si jis­tě zaslou­žil i belet­ris­tic­ké zpra­co­vá­ní, kde by se plně moh­ly roz­vi­nout cha­rak­te­ry dvo­ji­ce hlav­ních hrdi­nů a na úkor toho by uby­lo jmen a mís­to­pis­ných názvů.

Hodně zají­ma­vé by bylo znát Mussoliniho poci­ty, kte­ré se mu během jeho úno­su honi­ly hla­vou. Protože dostat se do rukou Hitlerovi, byť jako jeho pří­tel, asi nemu­se­lo být zrov­na pří­jem­né a Duce by snad mož­ná rád pro­dlé­val do kon­ce vál­ky v poho­dl­ném a klid­ném hote­lu kde­si v ital­ských horách. Ale to už je pří­běh, kte­rý musí napsat někdo jiný.

Osvoboďte Duceho! je skvě­lou vol­bou pro znal­ce his­to­rie dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­ří oce­ní, že autor odkryl nové sku­teč­nos­ti vrha­jí­cí zce­la jiné svět­lo na zná­mou udá­lost. Čtenář, kte­rý se s pro­ble­ma­ti­kou tepr­ve sezna­mu­je se ale snad­no dosta­ne do situ­a­ce, kdy bude tápat a dojde na mís­ta, kde mu bude chy­bět zna­lost his­to­ric­ké­ho kon­tex­tu a uni­kat sou­vis­los­ti.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Osvoboďte duceho! Patricelli Marco15. srpna 2018 Osvoboďte duceho! Patricelli Marco Únos italského diktátora Benita Mussoliniho, který byl po svém sesazení internován v hoteluCampo Imperatore na nepřístupném horském masivu Gran Sasso v nadmořské výšce 2200 metrů nad […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa24. října 2018 Hříchy z mládí vyplouvají na povrch v nové detektivce Potopa Boom severské krimi na českém knižním trhu trvá nepřetržitě už několik let. Za začátku jakoby tato disciplína byla hlavně doménou mužů, ale feminizace zasáhla i do této oblasti a poslední […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]