Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět

Bukvajova

Kniha Jen malý kou­sek nebe od Šárky Bukvajové zachy­cu­je všed­ní rea­li­tu oči­ma člo­vě­ka (začí­na­jí­cí mla­dé malíř­ky, jež se dopo­sud nikde umě­lec­ky nepro­sa­di­la), kte­rý ze dne na den při­jde o zrak. Autorka zce­la rea­lis­tic­ky a s jis­tou dáv­kou humo­ru popi­su­je běž­né situ­a­ce oči­ma něko­ho, kdo nevi­dí. Sledujeme tak, jak se hlav­ní hrdin­ka potý­ká s napros­tý­mi (pro vět­ši­nu z nás) bana­li­ta­mi jako je nemož­nost zavo­lat si pomoc z doty­ko­vé­ho tele­fo­nu, zasu­nout klíč do zám­ku nebo se podí­vat na jízd­ní řád auto­bu­su. Na dru­hou stra­nu se autor­ka neza­sta­vu­je ani před váž­ný­mi téma­ty, jako je napří­klad zou­fa­lá sna­ha hlav­ní posta­vy vypo­řá­dat se s napros­tou ztrá­tou soběstač­nos­ti a nezá­vis­los­ti nebo odmí­tá­ní při­je­tí rea­li­ty a neo­cho­ta při­pus­tit si, že už by nikdy nemu­se­la opět vidět.

Novela Jen malý kou­sek nebe je men­ší­ho roz­sa­hu, což ovšem kni­ze neu­bí­rá na hloub­ce. Ba nao­pak. Na krát­kém pro­sto­ru je kon­cen­t­ro­ván vel­mi sil­ný pří­běh bez zby­teč­ných odbo­ček. To nej­pod­stat­něj­ší jako kdy­by se dalo vždy vyjá­d­řit jen jed­nou krát­kou větou nebo poci­tem. Samozřejmě si umím před­sta­vit i ver­zi romá­nu o čtyřech stech stra­nách, kde by se roz­ví­je­ly i živo­ty nej­bliž­ší rodi­ny hlav­ní hrdin­ky, ale nejsem si jis­tá, zda by pak už samot­né vyzně­ní neby­lo doce­la jiné. Navíc for­ma, kte­rou Bukvajová pro svou kni­hu zvo­li­la, tedy vyprá­vě­ní v prv­ní oso­bě oči­ma nevi­do­mé­ho, pří­mo vybí­zí k žán­ru nove­ly. Zejména pro­střed­nic­tvím úvah a vnitř­ních mono­lo­gů hlav­ní hrdin­ky se tak dostá­vá­me až k samot­né pod­sta­tě toho, co má pří­běh zřej­mě sdě­lit, a sice že kaž­dá život­ní zku­še­nost – ať je sebe­hor­ší, nás má posu­nout o krok dál, a že někte­ří lidé začnou sku­teč­ně vidět až po tom, co při­jdou o zrak.

Žánr:
Romány, Literatura česká
Vydáno:2017, Kava - Pech
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu:2017
Počet stran:120
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-87169-83-4

Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]