Je ve Veselí veselo?

Vesel

Radka Třeštíková pat­ří mezi autor­ky, o kte­rých je posled­ní dobou hod­ně sly­šet a kaž­dá nová kni­ha je netr­pě­li­vě oče­ká­vá­na. Nejinak tomu bylo u aktu­ál­ní novin­ky Veselí, kte­rá se od pře­cho­zích odli­šu­je výbě­rem zpra­co­vá­va­né­ho téma­tu. I ten­to­krát jsou v popře­dí vzta­hy, ale více než part­ner­ským vzta­hům se autor­ka věnu­je vzta­hům rodi­čů a dětí. Spíše dospě­lých dětí a jejich rodi­čům, kte­ří vždyc­ky před­sta­vo­va­li  bez­peč­ný pří­stav, do kte­ré­ho se dalo z roz­bou­ře­né­ho svě­ta vra­cet.

Třiatřicetiletá Eliška se po letech pro­ži­tých v Praze, po letech zkla­má­ní ze vzta­hů a neú­spěš­né kari­é­ry, roz­hod­ne vrá­tit natr­va­lo. Do Veselí na již­ní Moravě, odkud pochá­zí. A postu­pem času zjiš­ťu­je, co se změ­ni­lo a co nao­pak zůsta­lo navzdo­ry uply­nu­lým rokům kon­stant­ní. K zásad­ní pro­mě­ně bohu­žel pat­ří zjiš­tě­ní, že rodi­če sice žijí v jed­nom domě, nicmé­ně kaž­dý sám za sebe. Krach zdán­li­vě sta­bil­ní­ho man­žel­ství se dotkne kaž­dé­ho dítě­te bez ohle­du na věk. Rozdílné je vní­má­ní dese­ti­le­té­ho dítě­te nebo dospě­lé ženy, ale osten zra­dy bod­ne kaž­dé­ho.

Hlavní hrdin­ka se i přes­to roz­hod­ne zůstat a začít nový život na malo­měs­tě, kte­rým před něko­li­ka lety pohr­da­la. Ale útě­kem z hlav­ní­ho měs­ta se nic nezmě­ni­lo. Dále na sebe vrst­ví nepo­ve­de­né vzta­hy a neú­spě­chy v zaměst­ná­ní, či spí­še pod­ni­ká­ní, o kte­rém nic neví. Kromě naiv­ní před­sta­vy, že blíz­kost řeky Moravy urči­tě bude přát pro­de­ji potřeb pro rybá­ře.

Všechno se vzá­pě­tí uká­že jako nepod­stat­ná malič­kost, když se Eliška musí vyrov­nat s poma­lou smr­tí otce a násled­nou reak­cí mat­ky. A Eliška zůsta­ne na všech­no sama. Na nezda­ry, na lás­ku, na život,…

I přes­to, že Radka Třeštíková pra­cu­je s tak váž­ným téma­tem, najdou se v kni­ze humor­né prv­ky, kte­ré odleh­ču­jí pohnu­tý pří­běh. Civilní vyprá­vě­ní je před­nos­tí autor­ky a zůsta­la mu věr­ná i v tom­to titu­lu. Stejně jako všech­ny před­cho­zí kni­hy se jed­ná o mimo­řád­ně čti­vý a uvě­ři­tel­ný pří­běh, kte­rý se stej­ně tak může stát vám nebo něko­mu z vašich přá­tel. Autentičnost, humor a nad­hled jsou vel­ký­mi před­nost­mi Radky Třeštíkové a ve Veselí to opět doká­za­la.


 • Název kni­hy:     Veselí
 • Autorka:              Radka Třeštíková
 • Rok vydá­ní:        2018
 • Nakladatelství: Motto (Albatros Media)

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Radka Třeštíková: Osm11. července 2017 Radka Třeštíková: Osm Román se zdánlivě kriminální zápletkou, který se ale spíš než na vyšetřování trestného činu zaměřuje na osobní život a vztahy jednotlivých postav. Tato kniha vypráví příběh mladé dívky […]
 • Bábovky2. srpna 2017 Bábovky Radka Třeštíková je nejčtenější autorka ženských románů současnosti. Její knihu Bábovky přečetla nejen spousta žen, ale i mužů. Kniha Bábovky vypráví příběhy dvanácti žen, které jsou […]
 • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […]
 • Po čem muži touží - Mají to ženy snazší?25. září 2018 Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem jednodušší.“ Mají to opravdu ženy v životě snazší? Zeptali jsme se herců. Evelyna Steimarová vidí  […]
 • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […]
 • Po čem muži touží - Ze zákulisí25. září 2018 Po čem muži touží - Ze zákulisí Natáčelo se v Praze, ale na závěr natáčení se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kterému patří Pohádková vesnička.  Zde vznikaly scény výletu na kolech. V průběhu natáčení si museli herci […]
 • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]
 • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […]
 • Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení?25. září 2018 Po čem muži touží - A co na to mužská část hereckého obsazení? „Rozhodně ne,“ odporuje názoru svého hrdiny Jiří Langmajer. „Já si myslím, že ženský to mají těžší než chlapi. Mají toho víc na bedrech a víc toho snesou, to je vlastně dokázané, že […]
 • Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly?25. září 2018 Po čem muži touží - Myslíte si, že pro vás jako pro muže byla nějaká situace nad vaše síly? „No, možná by nad moje síly byl právě ten mužský svět,“ tvrdí Andrea Hoffmanová. „Myslím si, že jsou situace, kdy si muž může dovolit rozčílit se, a ženě se vždycky řekne: „Nebuď […]