Jak zachránit stránky světa?

kniha krve kai meyer stránky světa

Svět bib­li­o­man­tů je ohro­žen novým nebez­pe­čím. Stránkami svě­ta se šíří děsi­vé myš­len­ky, kte­ré pohl­cu­jí jed­no refu­gi­um za dru­hým a vyma­zá­va­jí je z povrchu svě­ta - i s lid­mi a exlib­ri, kte­ré v nich žijí. Akademie, sna­ží­cí se zachrá­nit bib­li­o­man­ti­ku za kaž­dou cenu, se roz­hod­la pře­su­nout se do nor­mál­ní­ho svě­ta a refu­gia pone­chat své­mu osu­du. Mezitím se Furia pro­bou­zí v podiv­ném mezi­svě­tě, kde potká­vá sta­ré zná­mé a dozví­dá se, že je jedi­nou oso­bou, kte­rá doká­že zasta­vit šíře­ní myš­le­nek. Otázkou zůstá­vá, jak.

V rezi­den­ci se povstal­ci zatím sna­ží zabrá­nit plá­nům Akademie a zasta­vit peče­tě­ní refu­gii. Uvědomují si, že jejich šan­ce uspět je mini­mál­ní, no nevzdá­vá­jí se. Netuší však, že Knihy stvo­ře­ní, kte­ré Furia ukry­la v knihov­ně, láka­jí nepřá­te­le, kte­rým se oby­va­te­lé rezi­den­ce nemo­hou rov­nat.

V sérií Stránky svě­ta stvo­řil němec­ký spi­so­va­tel Kai Meyer ori­gi­nál­ní svět, kte­rý urči­tě nadchne kaž­dé­ho milov­ní­ka knih. Knihy, pomo­cí kte­rých se dá kouz­lit, mlu­ví­cí kni­hy nebo kni­hy, pomo­cí kte­rých se dá změ­nit minu­lost, a s ní i pŕí­tom­nost a budouc­nost, hra­jí v pří­bě­hu důle­ži­tou roli. Z kaž­dé strán­ky tex­tu je cítit auto­ro­va lás­ka ke kni­hám a k pří­bě­hům, a tuhle svou lás­ku se mu daří sprostřed­ko­vat i čte­ná­řům.

Příběh posled­ní čás­ti tri­lo­gie je vyprá­věn z více­ro úhlů pohle­du. Furia vás sezná­mi s Nočními země­mi, Cat a Finnian se svou sna­hou zabez­pe­čit vítěz­ství odbo­je, Rachele Nebeská uka­zu­je, jakým sta­ros­tem čelí coby nová vedou­cí Akademie, Jim Hawkins, exlib­ro z Furiiny oblí­be­né kni­hy, popi­su­je běž­ný život v rezi­den­ci a Duncan a Isis vyprá­ví o dob­ro­druž­né výpra­vě, kte­rá má za cíl zachrá­nit Furii ze zaje­tí myš­le­nek.

Nechybí něko­lik zají­ma­vých dějo­vých zvra­tů a pře­kva­pi­vý původ niči­vých myš­le­nek, stej­ně jako vysvět­le­ní, proč je doká­že zasta­vit jenom Furia, a pro­to­že konec pří­bě­hu je - navzdo­ry tomu, že všech­ny pod­stat­né otáz­ky byly zod­po­vě­ze­ny - ote­vře­ný, je mož­né, že se jed­nou dočká­me dal­ších dob­ro­druž­ství ode­hrá­va­jí­cích se mezi strán­ka­mi svě­ta.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Stránky svě­ta: Kniha krve

Autor: Kai Meyer

Originální název: Blutbuch

Vydáno: CooBoo, 2018

Počet stran: 360

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka11. srpna 2018 Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní hrdinka - mladá holka, rozhovoří o tom, jaká je její starostlivost o mazlíčky, kamarády, drahou […]
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]