Jak zachránit stránky světa?

kniha krve kai meyer stránky světa

Svět bib­li­o­man­tů je ohro­žen novým nebez­pe­čím. Stránkami svě­ta se šíří děsi­vé myš­len­ky, kte­ré pohl­cu­jí jed­no refu­gi­um za dru­hým a vyma­zá­va­jí je z povrchu svě­ta - i s lid­mi a exlib­ri, kte­ré v nich žijí. Akademie, sna­ží­cí se zachrá­nit bib­li­o­man­ti­ku za kaž­dou cenu, se roz­hod­la pře­su­nout se do nor­mál­ní­ho svě­ta a refu­gia pone­chat své­mu osu­du. Mezitím se Furia pro­bou­zí v podiv­ném mezi­svě­tě, kde potká­vá sta­ré zná­mé a dozví­dá se, že je jedi­nou oso­bou, kte­rá doká­že zasta­vit šíře­ní myš­le­nek. Otázkou zůstá­vá, jak.

V rezi­den­ci se povstal­ci zatím sna­ží zabrá­nit plá­nům Akademie a zasta­vit peče­tě­ní refu­gii. Uvědomují si, že jejich šan­ce uspět je mini­mál­ní, no nevzdá­vá­jí se. Netuší však, že Knihy stvo­ře­ní, kte­ré Furia ukry­la v knihov­ně, láka­jí nepřá­te­le, kte­rým se oby­va­te­lé rezi­den­ce nemo­hou rov­nat.

V sérií Stránky svě­ta stvo­řil němec­ký spi­so­va­tel Kai Meyer ori­gi­nál­ní svět, kte­rý urči­tě nadchne kaž­dé­ho milov­ní­ka knih. Knihy, pomo­cí kte­rých se dá kouz­lit, mlu­ví­cí kni­hy nebo kni­hy, pomo­cí kte­rých se dá změ­nit minu­lost, a s ní i pŕí­tom­nost a budouc­nost, hra­jí v pří­bě­hu důle­ži­tou roli. Z kaž­dé strán­ky tex­tu je cítit auto­ro­va lás­ka ke kni­hám a k pří­bě­hům, a tuhle svou lás­ku se mu daří sprostřed­ko­vat i čte­ná­řům.

Příběh posled­ní čás­ti tri­lo­gie je vyprá­věn z více­ro úhlů pohle­du. Furia vás sezná­mi s Nočními země­mi, Cat a Finnian se svou sna­hou zabez­pe­čit vítěz­ství odbo­je, Rachele Nebeská uka­zu­je, jakým sta­ros­tem čelí coby nová vedou­cí Akademie, Jim Hawkins, exlib­ro z Furiiny oblí­be­né kni­hy, popi­su­je běž­ný život v rezi­den­ci a Duncan a Isis vyprá­ví o dob­ro­druž­né výpra­vě, kte­rá má za cíl zachrá­nit Furii ze zaje­tí myš­le­nek.

Nechybí něko­lik zají­ma­vých dějo­vých zvra­tů a pře­kva­pi­vý původ niči­vých myš­le­nek, stej­ně jako vysvět­le­ní, proč je doká­že zasta­vit jenom Furia, a pro­to­že konec pří­bě­hu je - navzdo­ry tomu, že všech­ny pod­stat­né otáz­ky byly zod­po­vě­ze­ny - ote­vře­ný, je mož­né, že se jed­nou dočká­me dal­ších dob­ro­druž­ství ode­hrá­va­jí­cích se mezi strán­ka­mi svě­ta.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Stránky svě­ta: Kniha krve

Autor: Kai Meyer

Originální název: Blutbuch

Vydáno: CooBoo, 2018

Počet stran: 360

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit.Z […]
  • Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka11. srpna 2018 Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní hrdinka - mladá holka, rozhovoří o tom, jaká je její starostlivost o mazlíčky, kamarády, drahou […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *