Jak se pracuje lidem na nejnižších pozicích kariérního žebříčku?

HrdonovePrace

I přes­to, že se momen­tál­ně nachá­zí­me v obdo­bí eko­no­mic­ké kon­junk­tu­ry (Jak dlou­ho ješ­tě?) a všu­de čte­me o tom, že zaměst­na­nec je král, kte­rý si na trhu prá­ce dik­tu­je pod­mín­ky, exis­tu­je sku­pi­na zaměst­nan­ců na nej­niž­ších pozi­cích, kte­ří do krá­lov­ských pod­mí­nek mají v prá­ci dale­ko. Novinářka Saša Uhlová se necha­la po dobu sed­mi měsí­ců zaměst­nat na pozi­cích, o kte­rých může­me říct, že se nachá­ze­jí na žeb­říč­ku kari­ér­ních snů nejní­že.  Svoje poznatky prů­běž­ně zpra­co­vá­va­la a vyda­la pod názvem Hrdinové kapi­ta­lis­tic­ké prá­ce.

První věc, kte­rá na kni­ze zaujme na prv­ní pohled je zpra­co­vá­ní obál­ky, ať se jed­ná o zpra­co­vá­ní gra­fic­ké nebo pou­ži­tý mate­ri­ál. Nečekejte žád­nou pře­vrat­nou novin­ku, ale zase jen sta­rý dob­rý papír, ovšem ori­gi­nál­ně pou­ži­tý. Pokud pat­ří­te ke star­ší gene­ra­ci, kte­rá byla zvyk­lá o kni­hy pečo­vat a balit je do novi­no­vé­ho nebo vos­ko­va­né­ho papí­ru, vrá­tí vás obál­ka Hrdinů kapi­ta­lis­tic­ké prá­ce do dět­ství. Po sou­čas­ných tren­dy lesk­lých obál­kách s vystouplým názvem kni­hy, dosta­ne­te do ruky kni­hu, kte­rá je zaba­le­na v oby­čej­ném papí­ru vzbu­zu­jí­cím dojem, že v tis­kár­ně pros­tě zbyl z důvo­du špat­né­ho tis­ku a je tře­ba ho ješ­tě někde vyu­žít. První dojem je roz­pa­či­tý, ale násled­ně oce­ní­te ori­gi­na­li­tu. Ta se nedá upřít celé kni­ze.

Autorka pra­co­va­la v růz­ně dlou­hých obdo­bích vždy v řádu něko­li­ka týd­nů v zaměst­ná­ních, o kte­rých se dá říci, že pat­ří k těm hor­ším způ­sobům, jak si legál­ně vydě­lat pení­ze na živo­by­tí.  Postupně se necha­la zaměst­nat v prá­del­ně nej­vět­ší praž­ské nemoc­ni­ce Motol, násled­ně v závo­dě na zpra­co­vá­ní drů­be­ží­ho masa,  jako pro­da­vač­ka v super­mar­ke­tu,  pod agen­tu­rou v něko­li­ka fir­mách na seve­ru Čech a svou pouť zakon­či­la v Ostravě v tří­dír­ně odpa­du. Autentické poznatky z kaž­dé­ho půso­biš­tě zpro­střed­ko­vá­vá čte­ná­řům dení­ko­vou for­mou bez příkras a zby­teč­né omáč­ky.  Že se jed­ná o prá­ci těž­kou a mono­tón­ní asi není tře­ba zdů­raz­ňo­vat. Ale že se ve 21. sto­le­tí běž­ně poru­šu­je záko­ník prá­ce i ve vel­kých kor­po­rá­tech, je nemi­lým pře­kva­pe­ním.

Z tex­tu na čte­ná­ře postup­ně vystu­pu­je úna­va autor­ky, bez­na­děj a mír­ná depre­se způ­so­be­ná zjiš­tě­ním v jakých pod­mín­kách běž­ně kaž­dý den pra­cu­jí dese­ti­ti­sí­ce lidí bez vidi­ny lep­ší­ho zítř­ku. Najdete zde i odpo­věď na otáz­ku, proč si tedy nezku­sí najít jinou lep­ší prá­ci. Odpověď je logic­ká a dává smy­sl, na kte­rý ovšem nepři­jde­te, pokud sami na těch­to pozi­cích nepra­cu­je­te. Saša Uhlová postup­ně neod­ha­lu­je jen pra­cov­ní pod­mín­ky, ale dává nahléd­nout i do cel­ko­vé život­ní situ­a­ce lidí, kte­ří vyko­ná­va­jí prá­ce, na kte­ré vět­ši­na nahlí­ží jako na pod­řad­né. Protože půso­bí i mimo Prahu, je nuce­na byd­let na uby­tov­nách, kde se dostá­vá do inter­ak­ce s ostat­ní­mi spo­lubyd­lí­cí­mi a vyslech­ne jejich život­ní pří­běhy.  Happy end zde neče­kej­te.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 30 ...
Znělka 50. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...
Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko - hudební činnosti v logopedické prevenci V dnešní době je mnoho dětí s logopedickými vadami. Je třeba tomuto tématu věnovat mnoho ...
Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a pro...
S02E04: The Riddle of the Sphinx Titulky k 4. epizodě 2. sezóny seriálu Westword. ...

Překvapivě se jed­ná o čte­ní, kte­ré vás vtáh­ne „do děje“ a bude­te chtít pozná­vat dal­ší fir­my a pro­stře­dí se vše­mi zálud­nost­mi, kte­ré prá­ci pro­vá­ze­jí.  Kniha čte­ná­ře roz­dě­lí do dvou sku­pin. Ty, kte­ří mají s pra­cí na nej­niž­ší pozi­ci aspoň mini­mál­ní zku­še­nost a jen si potvr­dí, že se téměř nic nezmě­ni­lo a na ty, kte­ří pro­pad­nou zdě­še­ní, že i tak­to se dá žít a vydě­lá­vat.  Saša Uhlová se svou kni­hou sna­ži­la pře­de­vším vyvo­lat dis­ku­zi vedou­cí ke změ­ně pod­mí­nek a zvý­še­ní mini­mál­ní mzdy, což je jí ve finá­le poved­lo, ale zůstá­vá otáz­kou, jest­li za pět, deset nebo dva­cet let dojde ke změ­ně nebo lidé na nej­niž­ších pozi­cích pra­cov­ní­ho žeb­říč­ku budou dál pře­ží­vat na hra­ni­ci chu­do­by jako dnes.


Název kni­hy: Hrdinové kapi­ta­lis­tic­ké prá­ce
Autor: Saša Uhlová
Žánr:
Literatura faktuLiteratura česká
Vydáno:2018Grada
Počet stran:256
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:978-80-271-0714-8

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb "BEGBIE je zpět!"23. října 2018 UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb "BEGBIE je zpět!" Jim Francis, dříve nazývaný jako Francise Begbie známý jako skotský kriminálník, nyní vede velmi spokojený a poklidný život. V současné době je úspěšným malířem a sochařem, jež žije se […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Cheryl Strayedová: Divočina10. března 2017 Cheryl Strayedová: Divočina V životě každého člověka jednou nastane chvíle, kdy neví, jak dál. Kdy se ze světa stane jen prázdné místo a všechno je jinak, než jste si vysnili a přáli. O tom vypráví i autobiografická […]
  • Jorgen Brekke: Říše milosti19. prosince 2016 Jorgen Brekke: Říše milosti Tato kniha je jedna z těch, kterou nechcete odložit, dokud se nedozvíte víc, a tak čtete, dokud nejste na úplném konci. Jedná se o propracovaný kriminální román plný mnoha záhad, který je […]
  • Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata?15. ledna 2019 Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata? Je to tak, autor sáhl každému milovníkovi zvířat skutečně do svědomí. Máme se od zvířat skutečně co učit. Mají co  nabídnout. Duši...  Učit se můžeme jejich trpělivosti, klidu a moudrosti. […]