Jak jsem šel pro mléko a vrátil se s kolem – co se skrývá za našimi rozhodnutími?

jak jsem šel pro mléko

Dnes a den­ně se roz­ho­du­je­me. Chceme, někdy ale musí­me. Co sto­jí za naši­mi roz­hod­nu­tí­mi? Rozhodujeme se vždy stej­ně? Co muži a ženy, je jejich roz­ho­do­vá­ní oprav­du roz­díl­né? Tato pub­li­ka­ce je zamě­ře­na na to, co sto­jí za naši­mi roz­hod­nu­tí­mi, jak ten­to pro­ces vlast­ně pro­bí­há. Jochen Mai je eko­no­mic­ký novi­nář a sou­kro­mý porad­ce v oblas­ti soci­ál­ních médií a mar­ke­tingu. Je řeč­ní­kem a účast­ní­kem dis­ku­sí, vydal řadu úspěš­ných knih. Kniha Jak jsem šel pro mlé­ko a vrá­til se s kolem je veli­ce prak­tic­ká a zábav­ná kni­ha. 

Kniha je veli­ce inspi­ra­tiv­ní. Poskytuje mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí, kte­ré mohou všem pomoct zkva­lit­nit jejich roz­ho­do­vá­ní a lépe poznat mecha­nismy, kte­ré se v nás ode­hrá­va­jí. Náš život je plný roz­hod­nu­tí. Vědci spo­čí­ta­li, že den­ně jich udě­lá­me až dva­cet tisíc . Každé z nich bychom měli činit vědo­mě a s roz­va­hou. Většina z nich pro­bí­há bles­ko­vě. Týká se kaž­dé­ho z nás. Limbický sys­tém v moz­ku tvo­ří funkč­ní jed­not­ku zalo­že­nou na emo­cích, pudech a uče­ní. Těm, kte­rým to jde snáz jsou pře­ci jen muži. Umí lépe vylu­čo­vat alter­na­ti­vy. Ženy si dopřá­va­jí více času na vše.  Ženy dospí­va­jí ke kva­lit­něj­ším roz­hod­nu­tím, dají do toho více ener­gie. Ráno moud­řej­ší veče­ra urči­tě pla­tí a toho se musí­me držet. Chyby a omy­ly fun­gu­jí jako jeden z nej­vět­ších zdro­jů pozná­ní. Důležité je také správ­né nača­so­vá­ní. Velice zají­ma­vá byla stu­die o tom, jak se při naku­po­vá­ní cho­va­jí ženy a jak muži. U mužů je pro­ces naku­po­vá­ní brán jako pro­stře­dek zvy­šo­vá­ní sebe­vě­do­mí.  Výběr part­ne­ra, vzta­hy a lás­ka jsou důle­ži­tým mez­ní­kem v živo­tě kaž­dé­ho člo­vě­ka. Proč se vlast­ně zami­lo­va­ní roz­ho­du­jí ira­ci­o­nál­ně?

V kni­ze nalez­ne­te řadu zají­ma­vých stu­dií, kte­ré byly v rám­ci této pro­ble­ma­ti­ky usku­teč­ně­ny. Např. tech­ni­ky, jak se správ­ně roz­hod­nout, jaké jsou cíle po nej­dů­le­ži­těj­ší oblas­ti v živo­tě – rodi­na, pení­ze, zdra­ví, kari­é­ra, vol­ný čas. Generalizace, pauša­li­za­ce a zby­teč­né ška­tul­ko­vá­ní v nás vyvo­lá­va­jí před­sud­ky a čas­to činí­me unáh­le­né kro­ky. Brýlatý člo­věk v nás vyvo­lá aso­ci­a­ci vzdě­la­né­ho a inte­li­gent­ní­ho člo­vě­ka, ačko­li to nemu­sí být prav­da. A co dělat, když se roz­hod­ne­me špat­ně? I to se zde dozví­te.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Nedala mě spát a muse­la jsem pře­mýš­let, jak to vlast­ně s naku­po­vá­ním, výbě­rem své­ho part­ne­ra či vol­bou povo­lá­ní mám já. Jedno vím jis­tě, urči­tě není jed­no­du­ché na řadu otá­zek odpo­věď ihned, ale nechat si odde­cho­vý čas a vše si pro­mys­let. Knihu bych dopo­ru­či­la všem. Stojí za to si ji pře­číst a zamys­let se nad svým živo­tem. Co může­me změ­nit, ba pří­mo dělat jinak. Věřte že to oprav­du jde.

Více na Kritiky.cz
Blade Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona. V hlavní roli Stephen...
Texaský masakr motorovou pilou Motorovou pilu jsem nikdy neměl moc rád. Jako dítě jsem se bál, že bych si s ní mohl uřezat ...
Kabinet doktora Caligariho (Das Cabinet des dr. Caligari) Tak zase začal projekt 100. V rámci tohoto projektu se tentokrát chystám navštívit 5 filmů. P...
Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybra...
Farmář slyšel podivné zvuky pod zemí, když se podíval blíž zůstal v šoku! Španělský farmář na své zahradě uslyšel podivné zvuky, když se odhodlal k tomu podívat se...

Autor: Jochen Mai

Žánr: popu­lár­ně – nauč­ná pub­li­ka­ce

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 278

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-1379-6.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda12. ledna 2018 Domácí nápoje pro zdraví od Radmily Zrůstkové jsou čisté jako křišťálová voda Skvělý nápad: vzít čistou studenou vodu a ovoce, zeleninu, bylinky a květiny….Vodu s vyluhovanými snítky máty zná snad každý, ale tady se celý nápad rozvíjí do nádherné křišťálové čistoty. […]
  • Gramatika v obrázcích: Němčina9. října 2016 Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, protože si vzpomenete na hodiny drilování, kdy jste si do hlavy pokoušeli vtlouct různá pravidla, kdy se […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu1. srpna 2018 Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu Také máte občas pocit, že se nevyznáte sami v sobě? Náš život formují více než bychom chtěly komunikační stereotypy, navyklé vzorce myšlení, psychické bloky a také uzavřené třinácté […]
  • Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo22. března 2018 Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo Autor tvrdí, že u těchto jeho karet je nejdůležitější nalézt si vlastní metodu, kterou k vám budou kartičky promlouvat, jak vás budou inspirovat. Sama jsem s nich nalezla několik […]