Jak dělat reklamu?

Jak dělat rekla­mu?
Ohodnoťte člá­nek

Jak vytvo­řit tu „správ­nou“ rekla­mu, kte­rá zaujme, vry­je se do pamě­ti a záro­veň neo­tra­vu­je a neroz­či­lu­je? Se kte­rou se spo­ju­jí pozi­tiv­ní emo­ce? Jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, jak sesta­vit roz­po­čet a zvo­lit média, ve kte­rých bude rekla­ma pre­zen­to­vá­na? Jak komu­ni­ko­vat s růz­ný­mi cílo­vý­mi sku­pi­na­mi. A nejen o tom je rekla­ma. Důležité je i správ­né pou­ži­tí barev a slov. Jak je účin­ně využívat,jak vybrat vhod­ný a hlav­ně chytla­vý název, jmé­no pro­duk­tu a logo? Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Jitka Vysekalová, pre­zi­dent­ka České mar­ke­tingo­vé spo­leč­nos­ti.

Společně s Jiřím Mikešem, býva­lým pre­zi­den­tem Rady pro rekla­mu a dlou­ho­le­tým ředi­te­lem Asociace komu­ni­kač­ních agen­tur, se podu­ja­li zasvě­tit lidi do tajů rekla­my a její pří­pra­vy. Čtvrté dopl­ně­né vydá­ní jejich kni­hy aktu­a­li­zo­va­li o mož­nos­ti a význam nových médií, o glo­ba­li­za­ci a její dopad na rekla­mu a o pro­ble­ma­ti­ku udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. Kromě toho, že odpo­vě­dí na všech­ny výše zmí­ně­né otáz­ky, vám taky vysvět­lí, jak vytvo­řit efek­tiv­ní rekla­mu nebo jak si zvo­lit správ­nou agen­tu­ru a obe­zná­mí vás s nový­mi tren­dy v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci.

Autoři jed­not­li­vé pojmy sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­jí a dopl­ňu­jí je množ­stvím pří­kla­dů z pra­xe, tak­že je snad­no pocho­pí­te. Oceníte i legisla­ti­vu spo­je­nou s rekla­mou, pře­hled uka­za­te­lů měře­ní dopa­du reklam­ních kam­pa­ní, infor­ma­ce o sou­tě­žích v oblas­ti rekla­my, infor­ma­ce o aso­ci­a­cích komu­ni­kač­ních a reklam­ních agen­tur a o Radě pro rekla­mu a taky adre­sář aso­ci­a­cí a spo­leč­nos­tí a seznam odbor­né­ho tis­ku s mar­ke­tingo­vou tema­ti­kou.

Kniha je vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří se s tímhle obo­rem chtě­jí sezná­mit, ale i pro ty, kte­ří se rekla­mě věnu­jí už dlou­ho a hle­da­jí shr­nu­tí všech základ­ních poznat­ků, ve kte­rém nechy­bí ani obo­ro­vé novin­ky.

Hodnocení: 100%

 

REKLAMA

Autoři: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 232

 

Zdroj obráz­ku: grada.cz

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *