Jak dělat reklamu?

reklama

Jak vytvo­řit tu „správ­nou“ rekla­mu, kte­rá zaujme, vry­je se do pamě­ti a záro­veň neo­tra­vu­je a neroz­či­lu­je? Se kte­rou se spo­ju­jí pozi­tiv­ní emo­ce? Jak při­pra­vit reklam­ní kam­paň, jak sesta­vit roz­po­čet a zvo­lit média, ve kte­rých bude rekla­ma pre­zen­to­vá­na? Jak komu­ni­ko­vat s růz­ný­mi cílo­vý­mi sku­pi­na­mi. A nejen o tom je rekla­ma. Důležité je i správ­né pou­ži­tí barev a slov. Jak je účin­ně využívat,jak vybrat vhod­ný a hlav­ně chytla­vý název, jmé­no pro­duk­tu a logo? Nejen na tyhle otáz­ky vám odpo­ví Jitka Vysekalová, pre­zi­dent­ka České mar­ke­tingo­vé spo­leč­nos­ti.

Společně s Jiřím Mikešem, býva­lým pre­zi­den­tem Rady pro rekla­mu a dlou­ho­le­tým ředi­te­lem Asociace komu­ni­kač­ních agen­tur, se podu­ja­li zasvě­tit lidi do tajů rekla­my a její pří­pra­vy. Čtvrté dopl­ně­né vydá­ní jejich kni­hy aktu­a­li­zo­va­li o mož­nos­ti a význam nových médií, o glo­ba­li­za­ci a její dopad na rekla­mu a o pro­ble­ma­ti­ku udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. Kromě toho, že odpo­vě­dí na všech­ny výše zmí­ně­né otáz­ky, vám taky vysvět­lí, jak vytvo­řit efek­tiv­ní rekla­mu nebo jak si zvo­lit správ­nou agen­tu­ru a obe­zná­mí vás s nový­mi tren­dy v mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci.

Autoři jed­not­li­vé pojmy sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­jí a dopl­ňu­jí je množ­stvím pří­kla­dů z pra­xe, tak­že je snad­no pocho­pí­te. Oceníte i legisla­ti­vu spo­je­nou s rekla­mou, pře­hled uka­za­te­lů měře­ní dopa­du reklam­ních kam­pa­ní, infor­ma­ce o sou­tě­žích v oblas­ti rekla­my, infor­ma­ce o aso­ci­a­cích komu­ni­kač­ních a reklam­ních agen­tur a o Radě pro rekla­mu a taky adre­sář aso­ci­a­cí a spo­leč­nos­tí a seznam odbor­né­ho tis­ku s mar­ke­tingo­vou tema­ti­kou.

Kniha je vhod­ná nejen pro lidi, kte­ří se s tímhle obo­rem chtě­jí sezná­mit, ale i pro ty, kte­ří se rekla­mě věnu­jí už dlou­ho a hle­da­jí shr­nu­tí všech základ­ních poznat­ků, ve kte­rém nechy­bí ani obo­ro­vé novin­ky.

Hodnocení: 100%

 

REKLAMA

Autoři: Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 232

 

Zdroj obráz­ku: grada.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nahlédněte do reklamní branže!10. prosince 2018 Nahlédněte do reklamní branže! V předvánoční době je velmi aktuální téma nákupu a prodeje. Často se vracíte z obchodu obtěžkáni taškami a přemýšlíte, jak se mohlo stát, že jste nakoupili i to, o čem jste do dnešního dne […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Anglická gramatika efektivně a přehledně20. prosince 2018 Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí anglický jazyk nebo se v něm chce zdokonalit, však vyhovují tradiční učební metody, které se používají […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […]
  • Německá gramatika rychlostí blesku18. prosince 2017 Německá gramatika rychlostí blesku Hledáte knihu, ve které je shrnuto vše, co potřebujete pro běžnou komunikaci v němčině a ve které najdete přehledně a logicky seřazené gramatické jevy, které se můžete učit nebo si je jen […]
  • Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny28. listopadu 2018 Rostliny – poznej 85 zajímavých druhů od Ursuly Stichmann-Marny Máte rádi přírodu, chodíte často na výlety a chcete sebe či své děti naučit i něco o okolní flóře? Kniha od vydavatelství Grada vás v tomto ohledu rozhodně nezklame. Jak už název […]
  • Od nápadu k podnikatelskému plánu26. listopadu 2017 Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, že začnete podnikat? Nebo jste zkušení podnikatelé a chcete svůj byznys dále rozvíjet?  Nebo o […]