Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody

hry plne napadu

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší pro­stře­dek výcho­vy. Prostřednictvím her roz­ví­jí­me u dětí fan­ta­zii a tvůr­čí myš­le­ní. Naděžda Kalábová půso­bí v oblas­ti mimo­škol­ní výcho­vy a vede kur­zy pro peda­go­gy. Její kni­ha Hry plné nápa­dů a fan­ta­zie je oprav­du „plná“ skvě­lých her do pří­ro­dy i do tělo­cvič­ny.

Hry jsou roz­dě­le­ny pod­le toho, na co jsou zamě­ře­ny a čeho chce­me při jejich hra­ní dosáh­nout. Najdete zde hry s pís­men­ky, komu­ni­ka­tiv­ní a jazy­ko­vé hry, hry pro legra­ci a uvol­ně­ní, sku­pi­no­vé a kolek­tiv­ní hry, hry s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry, hudeb­ní, pohád­ko­vé hry, hry roz­ví­je­jí­cí paměť a myš­le­ní, pohy­bo­vé hry, tvo­ři­vé hry s fan­ta­zií i mno­ho her s říkan­ka­mi a pří­běhy. Každý si zde najde oprav­du to své. Nápady, kte­ré lze nalez­ne­te je mož­no růz­ně upra­vo­vat pod­le potřeb, dle věku i počtu dětí. Důležité je vždy vysvět­lit prů­běh hry, čeho chce­me dosáh­nout, vždy povzbu­dit a pokud se něco nepo­ve­de tak vůbec neva­dí. 

Tyto hry může­te hrát jak uvnitř ve ško­le, dru­ži­ně, či klu­bov­ně„ tak i ven­ku v pří­ro­dě, na hřiš­ti, v lese. Hrát je může­te s jed­not­liv­ci, ale i jako kolek­tiv.

Hra je nej­dů­le­ži­těj­ší věc v živo­tě dětí. Pomocí her si děti vytvá­ří své vnitř­ní pro­ží­vá­ní, roz­ví­jí nápa­di­tost, samo­stat­né myš­le­ní, pro­ží­vá­ní, před­sta­vi­vost, učí se spo­lu­pra­co­vat ve sku­pi­ně, naslou­chat ostat­ním, pre­zen­to­vat vlast­ní myš­len­ky, učí se říci NE, podí­let se na vytvá­ře­ní pra­vi­del a schop­nost najít si mís­to v kolek­ti­vu.

Hry s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry vedou děti k osvo­jo­vá­ní si mate­ma­tic­kých poj­mů a vzta­hů, roz­ví­jí abs­trakt­ní myš­le­ní, řeše­ní pro­blé­mo­vých situ­a­cí v běž­ném živo­tě, pod­po­ru­jí schop­nost logic­ké­ho úsud­ku. Pohádkové hry jsou vhod­né pro roz­voj tvůr­čí fan­ta­zie. Čtení pohá­dek je pro děti nesmír­ně pří­nos­né. Učí se chá­pat širo­ké vzta­hy mezi lid­mi, roz­li­šit dob­ro a zlo, pod­po­ru­jí slov­ní záso­bu a slov­ní pro­jev, pozi­tiv­ně půso­bí na dět­skou osob­nost. Skupinové hry upev­ňu­jí vzta­hy v kolek­ti­vu a učí se naslou­chat sku­pi­ně, při­jí­mat urči­tou roli ve sku­pi­ně. Hudební hry vedou k roz­vo­ji hudeb­ních doved­nos­tí.  Pohybové hry jsou u dětí oblí­be­né. Díky nim vede ke zdo­ko­na­lo­vá­ní pohy­bo­vých doved­nos­tí. Barevné hry učí děti roz­li­šo­vat bez­peč­ně bar­vy základ­ní i odvo­ze­né. Děti pomo­cí barev vyja­dřu­jí své poci­ty i před­sta­vy.

Nejvíce mě zau­ja­la hra s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry. Ke hře potře­bu­je­me kar­tič­ky s geo­me­t­ric­ký­mi tva­ry. Děti nama­lu­jí na čtvrt­ku libo­vol­ný geo­me­t­ric­ký tvar. Jakmile mají všich­ni kar­tič­ky při­pra­ve­né, posa­dí se na židlích do kru­hu. Jedno dítě sto­jí ve stře­du kru­hu a urču­je, kte­ré geo­me­t­ric­ké tva­ry si vymě­ní mís­ta. Jakmile určí výmě­nu, sna­ží se samo obsa­dit vol­nou žid­li. Dítě, kte­ré se nestih­ne usa­dit, urču­je nový geo­me­t­ric­ký tvar. (Ke hře lze vyu­žít tva­ry ze zakou­pe­ných sta­veb­nic a her). Kartičky je mož­né při­pra­vit pře­dem a vytisk­nout na počí­ta­či.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Kniha se mě moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Jako uči­tel­ka ji roz­hod­ně vyu­ži­ji při své  pra­xi.

Autor: Naděžda Kalábová

Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka

Vydáno: 2016 , Portál, Praha

Počet stran: 152

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-262-1005-4

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […]
  • Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity11. února 2019 Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity Pracujete ve školní družině nebo školním klubu? Jste vedoucí pobytových  nebo příměstských táborů? Nevíte si rady, jak zabavit děti? Tato publikace vám bude velkým přínosem.  Kniha […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele7. srpna 2018 Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele Dnešní uspěchaná doba s sebou nese řadu patologických jevů, jako je šikana, potloukání se po ulici, či účast v partách s asociálním chováním. Týká se to čím dál mladších dětí, nejen […]
  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […]
  • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *