Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend

Raubirské

Každý kraj má své pověs­ti, báje a legen­dy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Každá z nich si pří­běh lehce upra­ví a vyprá­vě­ní naby­de tem­ných a hrů­zostraš­ných roz­mě­rů. Nejinak je tomu v Olomouckém kra­ji, kde si ruku podá­vá úrod­ná Haná s hor­ským masi­vem Jeseníků na seve­ru. A prá­vě pří­běhy tra­do­va­né v tom­to kra­ji sebral a pro čte­ná­ře upra­vil Milan Valenta ve své kni­ze Raubířské zpěvy a mory­tá­ty. Pod výra­zem mory­tát mi slov­ník cizích slov nabí­dl vari­an­tu vraž­da nebo hrů­zostraš­ná his­tor­ka. Obojí spo­lu sou­vi­sí a v této kni­ze obzvlášť.

Autor do své kni­hy vybral a pře­vy­prá­věl devět pří­bě­hů z Olomoucka, kte­ré jsou dato­vá­ny do růz­né­ho časo­vé­ho obdo­bí – počí­na­je tři­nác­tým sto­le­tím a kon­če dru­hou svě­to­vou vál­kou. Proč pře­vy­prá­věl? Jazyk auto­ra je vel­mi expre­siv­ní až bás­nic­ký a čte­nář se s ním ze začát­ku musí sžít a zvyk­nout si na neob­vyk­lý slo­vosled, obra­ty a čas­té archaismy. Kdo čekal kla­sic­kou sbír­ku pověs­tí z Olomoucka bude zkla­mán nebo nao­pak mile pře­kva­pen, ale urči­tě v Raubířských zpě­vech a mory­tá­tech nena­jde tra­dič­ně pře­vy­prá­vě­né pří­běhy. Stejně tak zde nena­jde­te stra­ši­dla, has­tr­ma­ny a divo­žen­ky, ale pou­ze lid­ské posta­vy z masa a kos­tí, kte­ré si ale svým počí­ná­ním neza­da­jí s nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi. Bohužel vět­ši­nou v nega­tiv­ním slo­va smys­lu. Tragédiemi se to zde jen hemží . Vraždy a úno­sy pro výkup­né jsou na den­ním pořád­ku.

Do kon­cep­tu úpl­ně neza­pa­dá posled­ní kapi­to­la s názvem Pec na baby. Pod tím­to názvem bych čeka­la všech­no mož­né, jen ne zpra­co­vá­ní udá­los­tí sou­vi­se­jí­cích s vypá­le­ním obce Javoříčko na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky. Ač se jed­ná o belet­ris­tic­ké zpra­co­vá­ní, vel­ké plus auto­ro­vi za to, že se zce­la sho­du­je s vyprá­vě­ním přímých účast­ní­ků, kte­ří si vše pro­ži­li osob­ně a tak ucho­va­li v pamě­ti stá­le živé. Jak mali­cher­ný důvod vedl k vyvraž­dě­ní všech mužů z ves­ni­ce se zdá téměř neu­vě­ři­tel­né a bohu­žel stá­le pla­tí ono zná­mé „za vším hle­dej ženu“. Možná si po pře­čte­ní této kapi­to­ly někte­ří poupra­ví i názor na fun­go­vá­ní par­ty­zá­nů ve vál­ce, i když všech­ny nelze házet do jed­no­ho pyt­le a pauša­li­zo­vat.

V této kni­ze najdou kus his­to­rie své­ho kra­je oby­va­te­lé Olomoucka. Někteří se mož­ná dozví tem­ný pří­běh, kte­rý se ode­hrál pří­mo v jejich ves­ni­ci nebo měs­tě. Ale nemu­sí­te byd­let zrov­na v oko­lí hanác­ké met­ro­po­le, abys­te si při­šli na své. Raubířské zpěvy a mory­tá­ty jsou urče­ny všem, kte­ří mají rádi napě­tí, vzru­še­ní, his­to­rii a při­mě­ře­nou míru stra­chu. Jakmile si zvyk­ne­te na neob­vyk­lý vyja­d­řo­va­cí styl auto­ra, tyto ponu­ré pří­běhy si vás zís­ka­jí.


Žánr:Horory, Literatura čes­ká, Pověsti
Vydáno:2018, Plus
1. vydá­ní ori­gi­ná­lu:2018
Počet stran:224
Vazba kni­hy:měk­ká / bro­žo­va­ná
ISBN:9788025908945


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Merta Zdenek: Hudba je zázrak28. dubna 2016 Merta Zdenek: Hudba je zázrak Hudba je zázrak – to je dílo českého muzikanta Zdenky Merty. Kniha je sama o sobě tenoučká a lehoučká, takže je za chvilku přečtená. Ona kniha zaujme asi jen ty, kteří se zajímají o hudbu. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]