František Emmert: Zlomové osmičky – 1918, 1938, 1948, 1968

Osmicky

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 100 let od zalo­že­ní repub­li­ky. V pod­zim­ním obdo­bí při­bý­vá akcí, věno­va­ných vzpo­mín­ce na 28. říjen 1918, ale také pub­li­ka­cí, váží­cích se tema­tic­ky k 1. svě­to­vé vál­ce, První repub­li­ce nebo pro Čechy osu­do­vým osmič­ko­vým rokům. Nutno říci, že jde o pub­li­ka­ce mnoh­dy šité „hor­kou jehlou“, bez kon­cep­tu a pří­no­su. To roz­hod­ně není pří­pad „Zlomových osmi­ček – 1918, 1938, 1948, 1968“ Františka Emmerta, kni­hy, kte­rá díky vel­ké­mu množ­ství čas­to dosud nezve­řej­ně­né­ho obra­zo­vé­ho mate­ri­á­lu z nej­růz­něj­ších archi­vů, při­bli­žu­je nej­dů­le­ži­těj­ší udá­los­ti roku 1918, 1938, 1948 a 1968.

Už jmé­no čty­ři­a­čty­ři­ce­ti­le­té­ho spi­so­va­te­le pře­váž­ně lite­ra­tu­ry fak­tu je záru­kou, že kni­ha jen tak neza­pad­ne v regá­lech knih­ku­pec­tví mezi pub­li­ka­ce­mi s podob­nou tema­ti­kou. Má i svo­je posel­ství, kte­ré autor vysvět­lí už v před­mluvě: „Všechny čty­ři česko-slovenské osmič­ko­vé roky, byť moh­ly být ve své době v čes­kých zemích a na Slovensku vní­má­ny odliš­ně, nako­nec pozna­me­na­ly dal­ší osu­dy obou náro­dů stej­nou měrou.  Roky 1918, 1938, 1948 a 1968 pro­to zůstá­va­jí naším česko-slovenským his­to­ric­kým dědic­tvím, kte­ré nás spo­ju­je. I díky němu jsme si nyní tak blíz­cí, vzá­jem­ně si rozu­mí­me a chá­pe­me se.

Jednotlivé „vel­ké“ kapi­to­ly kni­hy: 1918 Boj za vytvo­ře­ní spo­leč­né­ho stá­tu, 1938 Odhodlání brá­nit se a kapi­tu­la­ce, 1948: Nástup tota­li­ty namís­to lep­ších zítř­ků, 1968 Iluze o suve­re­ni­tě a vlast­ní ces­tě, jsou roz­dě­le­ny pokaž­dé do čtyř men­ších pod­ka­pi­tol. Tím, že autor dal foto­gra­fi­ím pro­stor zhru­ba půl napůl v porov­ná­ní s tex­tem, někde jsou foto­gra­fie tím hlav­ním „vypra­vě­čem“ doby, při­po­mí­ná kni­ha výstav­ní expo­zi­ci. Fotografie jsou vybrá­ny zda­ři­le, uka­zu­jí „vel­ké“ i „malé ději­ny“ – důle­ži­té oka­mži­ky, ale také „sta­ros­ti všed­ní­ho dne“ oby­čej­ných lidí. Velmi zda­ři­lé je gra­fic­ké zpra­co­vá­ní pub­li­ka­ce (Pavel Václav Vaščák), kte­rá nepů­so­bí pře­plá­ca­ně, přes­to vyzdvi­hu­je to důle­ži­té a dob­ře snou­bí text s obra­zo­vým mate­ri­á­lem.  Fotky stát­ní­ků se stří­da­jí s foto­gra­fie­mi „davo­vý­mi“, detai­ly s foto­gra­fie­mi, zob­ra­zu­jí­cí­mi pro­stor. Do tvá­ří se díky dobo­vým sním­kům podí­vá­te pří­buz­ným Milana Rastislava Štefánika, kte­ří ho 10. květ­na 1919 při­šli vypro­vo­dit na jeho posled­ní ces­tě nebo haj­lu­jí­cím oby­va­te­lům Lipové, víta­jí­cím při­po­je­ní pohra­ni­čí k Říši. Do očí pohléd­ne­te u sou­du sta­teč­né Miladě Horákové nebo zlo­me­né­mu Rudolfovi Stránskému. Podíváte se, jak nový stra­nic­ký šéf A. Dubček dis­ku­to­val v roce 1968 na uli­ci se sta­veb­ní­mi děl­ní­ky nebo jak lékař Karol Šiška se svým týmem pro­vá­dí 9. čer­ven­ce 1968 v bra­ti­slav­ské nemoc­ni­ci prv­ní transplan­ta­ci srd­ce na úze­mí Československa. Nechybí ani foto­gra­fie z měst, poří­ze­né 21. srp­na 1968.

Nejen pro obra­zo­vý mate­ri­ál, ale pro uce­le­ný pře­hled a nastí­ně­ní sou­vis­los­tí se vypla­tí mít novou kni­hu Františka Emmerta doma, a to i přes vyš­ší pro­dej­ní cenu.


Zlomové osmič­ky – 1918, 1938, 1948, 1968
Autor: František Emmert
Grafické zpra­co­vá­ní: Pavel Václav Vaščák
Žánr: populárně-naučná lite­ra­tu­ra, ency­klo­pe­die
Počet stran: 252
Vydavatelství: CPress v Brně
Rok vydá­ní: 2018
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 100 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]