Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%

Češi psi milu­jí. Dle sta­tis­tik jsme s počtem dvou mili­o­nů cho­va­ných psů na před­ním mís­tě v Evropě a vlast­ně se není ani čemu divit, pro­to­že jak čas­to pej­s­ka­ři říka­jí : kdo si poří­dí psa, nechá­pe, proč si ho nepo­ří­dil už dří­ve.

Fotograf a autor kni­hy Antonín Malý, zakla­da­tel Czech Pes Foto a cho­va­tel psů, nazý­va­ný psím Saudkem se původ­ně věno­val foto­gra­fii reklam­ní a kra­ji­nář­ské, ale coby maji­tel pěti psů se mu jeho umě­lec­ký směr změ­nil a poslé­ze foto­gra­fo­vá­ní psů pový­šil na vyš­ší úro­veň, když začal své foto­gra­fie psů také vysta­vo­vat.

Výstava Czech Pes Foto zamě­ře­ná na foto­gra­fie psů, se sta­la něčím novým, neo­kou­ka­ným, co láká návštěv­ní­ky, milov­ní­ky psů jít dál a podí­vat se na psy v růz­ných polo­hách a rolích.

Jak autor říká, pes není model­ka a nedá se mu přes­ně vysvět­lit, jak se má nasta­vit před objek­tiv, byť se jed­ná vět­ši­nou o impro­vi­za­ci, tady a teď, dá se pes, jako jaký­ko­liv objekt nafo­tit pod­le vašich před­stav, aby se nejed­na­lo jen o moment­ky ze spo­leč­ných pro­chá­zek, ale chce to pořád­nou dáv­ku trpě­li­vos­ti a štěs­tí v daný oka­mžik.

Na vět­ši­ně foto­gra­fií jsou jeho psy, sou­čas­ná Bordeauxská doga Míša, Anglický bul­dok Cecilka, kte­ré fotil od ště­ně­te, v lese, při běhu, v zasně­že­né kra­ji­ně, v autě...

Kniha není urče­ná úpl­ným ama­té­rům, kte­rý chtě­jí fotit laic­ky na auto­mat, už pro­to, že se v kapi­to­lách dopo­ru­ču­jí i výmě­ny objek­ti­vů apod. Ale dosta­teč­ně při­pra­ve­ný a foto­gra­fo­vá­ní čás­teč­ně zna­lý či inspi­ro­va­ný kni­hou, pod­le kte­rá ved­le bar­vi­tých uká­zek, jak má své maz­líč­ky nafo­til sám, si může psa pro­fe­si­o­nál­ně zvěč­nit.

Vedle ukáz­ko­vých foto­gra­fií k jed­not­li­vým kapi­to­lám, jsou také popsá­ny tipy, jak pra­co­vat se svět­lem, jak fotit napří­klad v pro­tisvět­le, ukáz­ka osvět­le­ní v ate­li­é­ru a inte­ri­é­ru, exte­ri­é­ru, jak zmra­zit foto­gra­fii u běží­cí­ho psa, jak vytvo­řit poza­dí, ale taky jak upou­tat psí pozor­nost, až po digi­tál­ní retuš ve foto pro­gra­mu. Vedle manu­á­lu kni­ha obsa­hu­je mno­ho foto­gra­fií a jsou v ní také popsá­ny pří­běhy z foce­ní, což tu kni­hu dělá pou­ta­vou a vtip­nou.

Knížku jsem si vybra­la, jako neko­neč­ný zdroj inspi­ra­ce, kdy jsem se neú­spěš­ně pokou­še­la nafo­tit své­ho věč­ně pobí­ha­jí­cí­ho psa a vlast­ně pořád­ně nevě­dě­la jak ho vyfo­tit, kde, v jakém poza­dí. Myslím, že je to dob­rý dárek pro pej­s­ka­ře, kte­rý si chce psa zvěč­nit a nebo foto­gra­fa, kte­rý nafo­ce­ní psa bere jako koníč­ka, k zapl­ně­ní vol­né­ho času.

Autor : Antonín Malý, Fotografujeme psy a jiná zví­řa­ta

bro­žo­va­ná, lepe­ná, 176 stran

nakla­da­tel­ství : Computer Press

EAN : 9788025123089

K objed­ná­ní zde : https://www.albatrosmedia.cz/tituly/8486736/fotografujeme-psy/

Fotografujeme psy a jiná zvířata - Antonín Malý 80%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

ALZE

Související příspěvky:

  • Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70%30. října 2018 Michelle Perkins, 500 póz pro svatební fotografie - 70% Svatební fotografie je jedna z nejnáročnějších, už jen proto, že se jedná výjimečný okamžik. Vše musí být dokonalé a poutavé, aby nad prohlížením rodinného alba bylo na co […]
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
  • Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz28. května 2017 Adobe Illustrator CC - Oficiální výukový kurz Oficiální výukové kurzy z dílny Adobe Systems jsou světově nejprodávanějšími učebnicemi pro výuku softwaru společnosti Adobe. Pomohou vám poznat prostředí programů a naučit se s nimi […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *