Fitness pro mozek – Jana Vejsadová

  •  
40071963

Skutečnost, že je tře­ba náš mozek neu­stá­le udr­žo­vat v kon­di­ci, snad již všich­ni víme, ale mnoh­dy neví­me, jak na to. Na kniž­ním trhu se nyní obje­vi­la kni­ha, kte­rá pomá­há čte­ná­řům roz­ví­jet paměť, pozor­nost, ale i dal­ší pozná­va­cí funk­ce. Právě čte­ní je pro náš mozek důle­ži­té, asi tak jako pohyb pro tělo. Při čte­ní se zapo­ju­jí smys­lo­vé, jazy­ko­vé i pamě­ťo­vé doved­nos­ti.

Bez pamě­ti se v živo­tě neo­be­jde­me i v dneš­ní digi­tál­ní době. Právě v ní máme ulo­žen náš život, naše zážit­ky, poznatky, přá­ní, doved­nos­ti a roz­hod­ně nikdo z nás nechce o ně vědo­mě při­jít. Kniha poslou­ží běž­né­mu čte­ná­ři, kte­rý chce udr­žo­vat svůj mozek v kon­di­ci, ale i těm, kte­ří již něja­ké pro­blémy s pamě­tí zna­jí a chtě­jí na sobě pra­co­vat.

Dnešní pře­mí­ra infor­ma­cí náš mozek pře­tě­žu­je, pro­to pro­blémy s pamě­tí či pozor­nos­tí vzni­ka­jí čím dál dří­ve. Péče o naši paměť je tedy nut­nos­tí.

Kniha nej­pr­ve před­klá­dá tro­chu teo­rie o tom, jak čte­me, kte­ré smys­lo­vé vje­my jsou při čte­ní důle­ži­té, jak fun­gu­je paměť, jaké jsou její dru­hy. Výhodou kni­hy je, že nejde jen o suchou teo­rii, ale vždy tam najde­te kous­ky tex­tů, kde si může­te růz­ně aspek­ty vyzkou­šet, čte­nář tak lépe pocho­pí, jak to fun­gu­je v pra­xi, zjis­tí i to, kde tře­ba pro­blémy nemá a kde již poně­kud ano. Nemusí jít nut­ně o pro­blém s pamě­tí, mnoh­dy jde jen o nepo­zor­nost, nesou­stře­dě­nost. Dozvíte se, jak nám při čte­ní pomá­há vizu­a­li­za­ce, aso­ci­a­ce, jakou roli hra­je slov­ní záso­ba.

Dále najde­te návo­dy na meto­dy efek­tiv­ní­ho čte­ní a zapa­ma­to­vá­ní. Různá meto­da čte­ní se hodí pro belet­ris­tic­ké tex­ty, jiná pro tex­ty stu­dij­ní a odbor­né.

Ke kon­ci kni­hy najde­te tema­tic­ky zamě­ře­né tex­ty, kte­ré pro­cvi­čí širo­ké spek­trum kogni­tiv­ních funk­cí, kdy si může­te ově­řit, jak na tom jste a kde bude tře­ba zapra­co­vat, pokud chce­te dosáh­nout zlep­še­ní.

Na kon­ci kni­hy najde­te ješ­tě desa­te­ro tipů pro hbi­tý mozek, kte­ré se týká stra­vy, pohy­bu a všech věcí, kte­ré moz­ku pro­spí­va­jí.

Když jsem popr­vé kníž­ku drže­la v ruce a let­mo ji pro­lis­to­va­la, říka­la jsem si, že se to asi moc dob­ře číst nebu­de, když je tam tolik tex­tu. Postupně jsem se do ní vno­ři­la a byla jsem vel­mi mile pře­kva­pe­na, že teo­rie je pro­lo­že­na pra­xí a že si člo­věk urči­té prin­ci­py může ihned vyzkou­šet a lépe si tak vše pro­po­jit a pocho­pit. V zau­je­tí jsem se poté dočet­la až do kon­ce. Různých krát­kých tex­tů, hrá­tek kníž­ka ský­tá oprav­du mno­ho, tak­že je to vel­ká záso­ba, jak pro­cvi­čo­vat mozek a jeho funk­ce a hodí se pro všech­ny věko­vé kate­go­rie.

Knihu tedy dopo­ru­ču­ji všem, kdo chtě­jí pečo­vat o svůj mozek a udr­žo­vat ho stá­le aktiv­ní a chá­pou úlo­hu pamě­ti i v dneš­ní době dob­ře dostup­ných infor­ma­cí.


Autor: Jana Vejsadová

Nakladatelství: Bizbooks

Žánr: osob­ní roz­voj, paměť,  zdra­vý život­ní styl

Počet stran: 224

Hodnocení: 95 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde lze kni­hu také zakou­pit.


Fitness pro mozek – Jana Vejsadová
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: