Fiona Munroová – Ruth Symonsová: Příběh života. Evoluce

Evoluce

Samotná his­to­rie živo­ta na pla­ne­tě Zemi je sama o sobě fas­ci­nu­jí­cí. Stejně jako před­sta­va, že Zemi neobý­va­la po 90 % doby její exis­ten­ce žád­ná zví­řa­ta ani rost­li­ny. Zvířecí a rost­lin­né dru­hy, jak je zná­me dnes, pro­šly během 3,8 mili­ard let (prá­vě teh­dy zřej­mě na Zemi vzni­kl z jed­né jedi­né buň­ky, ozna­čo­va­né jako Poslední uni­ver­zál­ní spo­leč­ný pře­dek (LUCA), vše­chen život. Jak se vyví­jel, než se na pla­ne­tě před dvě­ma a půl mili­o­ny let obje­vil člo­věk (Homo habi­lis – člo­věk zruč­ný)? To se dozví­te v „kniž­ním muzeu“ – pub­li­ka­ci z řady nád­her­ně pro­ve­de­né série „Vstupte do muzea“, ten­to­krát na téma Příběh živo­ta. Evoluce.

Celá série, stej­ně jako tato kni­ha, vyni­ká nád­her­ný­mi vel­ký­mi ilu­stra­ce­mi, zařa­ze­ných do gale­rií. Ty odpo­ví­da­jí jed­not­li­vým kapi­to­lám, v tom­to pří­pa­dě časo­vé ose – Prastará Země, Prekambrium, Prvohory, Druhohory a Kenozoikum. Kniha nás pro­ve­de his­to­rií živo­ta na pla­ne­tě Zemi od vzni­ku LUCY až po dobu před 30 000 lety, kdy byl člo­věk moud­rý (Homo sapi­ens sapi­ens) jedi­ným homi­ni­dem na pla­ne­tě – jedi­ným pře­ži­vším zástup­ce m kdy­si vel­mi roz­ma­ni­té a boha­té sku­pi­ny.
Kniha je urče­ná čte­ná­řům už od šes­ti let, zají­mat bude ale i dospě­lé. Text je sro­zu­mi­tel­ný, kon­sta­tu­je, ale také nutí k zamyš­le­ní: „Evoluce je vědec­ká teo­rie o tom, jak se postup­ně vyví­je­ly a diver­zi­fi­ko­va­ly živé orga­nismy na Zemi. Tento pro­ces je vel­kou měrou řízen při­ro­ze­ným výbě­rem, kte­rý zajiš­ťu­je, že orga­nismy nej­lé­pe při­způ­so­be­né živo­tu v urči­tém pro­stře­dí pře­da­jí své zna­ky dal­ším gene­ra­cím. Teorii evo­lu­ce při­ro­ze­ným výbě­rem vyvi­nu­li v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí Charles Darwin a Alfred Russel. Jejich závě­ry byly zalo­že­ny na poznatku, že jedin­ci urči­té­ho dru­hu vyka­zu­jí řadu fyzic­kých zna­ků, z nichž někte­ré jsou pro pře­ži­tí v daném pro­stře­dí výhod­něj­ší než jiné. Jedinci s vyš­ší šan­cí na pře­ži­tí se budou s vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí roz­mno­žo­vat, a pře­da­jí tak své geny spo­lu s těmi­to zna­ky dal­ší gene­ra­ci.  Dnes víme, že evo­luč­ní teo­rie váže všech­ny živé orga­nismy na Zemi k jed­no­mu pra­pů­vod­ní­mu před­ko­vi. Tento neu­tu­cha­jí­cí vývoj se ode­hrá­vá i dnes, pří­mo před naši­ma oči­ma…“ Po tom­to úvo­du násle­du­je skvě­le zpra­co­va­ná časo­vá osa vývo­je živo­ta na Zemi, zob­ra­zu­jí­cí zví­řa­ta a rost­li­ny, kte­ré kdy­si na Zemi žily a jsou před­chůd­ci dneš­ních živo­čiš­ných a rost­lin­ných dru­hů.
V kni­ze jsou popsá­ny nejen jed­not­li­vá obdo­bí vývo­je na Zemi, během nichž dochá­ze­lo ke změ­nám kli­ma­tu, což pří­mo sou­vi­se­lo s roz­vo­jem jed­not­li­vých rost­lin­ných a živo­čiš­ných dru­hů, ale také nej­vý­raz­něj­ší zástup­ci těch­to dru­hů: „V době před 2,5 mili­o­ny let se mno­ho dru­hů vyvi­nu­lo do obřích roz­mě­rů a po Zemi ztěž­ka našla­po­va­la obrov­ská stvo­ře­ní jako para­ce­rathe­ri­um, pří­buz­ný sou­do­bých noso­rož­ců. Tento tvor byl se svý­mi pěti met­ry v kohout­ku a asi 30 tuna­mi, což je čty­ři­krát tolik, než váží dneš­ní slo­ni, nej­vět­ším sucho­zem­ským sav­cem, kte­rý kdy exis­to­val.“
Pokud máte sla­bost pro nauč­né ency­klo­pe­die a chce­te mít ve své knihov­ně jed­nu tak tro­chu netra­dič­ní, kde je obra­zo­vá slož­ka stej­ně důle­ži­tá jako tex­to­vá, sáh­ně­te po edi­ci původ­ních ang­lic­kých knih – gale­rií, kte­ré v čes­kém pře­kla­du vydá­vá Albatros. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.


Příběh živo­ta. Evoluce
Autor: Fiona Munroová a Ruth Symonsová
Ilustrace: Katie Scottová
Počet stran: 80
Vydal: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2018
Hodnocení: 100 %

Ohodnoťte článek


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *