Experiment s dívčím srdcem

Experiment

Povídková kni­ha nese podti­tul: Jednoduché povíd­ky o slo­ži­tých vzta­zích. Autor se zde v šest­nác­ti povíd­kách sna­ží pou­ká­zat na to, co všech­no se může stát během zdán­li­vě kaž­do­den­ních čin­nos­tí. Většina poví­dek mají pou­ká­zat na to, jaký život je a jaký doká­že být. Šťastný i smut­ný. Tragikomický. Jak nám osud doká­že zasáh­nout do živo­ta a obrá­tit ho naru­by.

Když se mi kni­ha dosta­la do ruky, byla jsem prve une­še­ná zpra­co­vá­ním kni­hy. Před začát­kem kaž­dé kapi­to­ly je ilu­stra­ce geo­me­t­ric­ké­ho srd­ce, což vypa­dá napros­to bož­sky. Font písma je straš­ně pří­jem­ný na pohled a čte se to sko­ro samo. Obálka je tak­též neu­vě­ři­tel­ně zají­ma­vá a je sku­teč­ná radost se na kni­hu dívat.

„Právě tohle Bruno nikdy niko­mu nedo­vo­lil. Nedal se zachrá­nit. Odmítal jakou­ko­li pomoc a sys­te­ma­tic­ky se ničil, ztra­cen ve svém podiv­ném svě­tě samo­ty a opuš­tě­nos­ti, kam nikdy niko­ho nepus­til.“ (str. 20; Bruno Štolfa, ber­nar­dýn)

K obsa­hu kni­hy jsem před začát­kem čte­ní byla poně­kud skep­tic­ká. Abych byla upřím­ná, nemám ani tuše­ní proč. Očekávala jsem, že se mi bude kni­ha líbit, ale ne to, že občas budu jenom kou­kat s ote­vře­nou pusou. Nečekala jsem, že v kaž­dé dru­hé povíd­ce najdu něco, co mě tak zasáh­ne. Chvilkama se mi stá­va­lo, že jsem muse­la kni­hu na něja­ký čas odlo­žit a popře­mýš­let o tom, co jsem prá­vě čet­la. Tak cel­ko­vě si mys­lím, že je to typ kni­hy, nad kte­rou se musí­te občas zamys­let, abys­te moh­li oce­nit cel­ko­vou kva­li­tu kni­hy.

Více na Kritiky.cz
Odhalte tajemství tantry za pomocí knihy „ROZPRAVY O TANTŘE“. Zájem o tantru každičkým dnem roste, ale většina z nás ani přesně neví, co to taková tan...
Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo Tom Hardy se stává stále populárnějším hercem, což vyeskalovalo v jeho dvojroli v nejnověj...
FILM SMILE 8/2012 - Shrnutí   Je to bída! Během měsíce 8/2012 byla vymyšlena taková soutěž, kdy jste mohli Vy ja...
Čtvrtečník - 19. února Tento čtvrtek nám přichystal čtyři nové premiéry: bojový film z japonské občanské války...
Terapie - Epizoda 6 (S03E06) Tak co se stalo Šimonovi během minulého týdne? Skoro nic, jenom se pohádal s manželkou a šel...

„Některým dív­kám je pří­jem­no mlu­vit o sobě jako o křeh­kém před­mě­tu, jímž je smý­ká­no, jehož je pou­ži­to a zne­u­ži­to, je odho­zen, zni­čen, devas­to­ván, a to všech­no bez sebe­men­ší mož­nos­ti coko­li ovliv­nit, jak­ko­li se brá­nit, bez jaké­ko­li mož­nos­ti pro­je­vit svou vůli.“ (str. 31; Experiment s dív­čím srd­cem)

Co se týče dal­ších kva­lit kni­hy, nesmím zapo­me­nout na to, jak je kni­ha čti­vá. Jsem si jis­tá, že k tomu také hod­ně při­spí­vá dél­ka poví­dek, pro­to­že žád­ná povíd­ka nemá moc stran. Je to dob­ré pře­de­vším v tom, že nemu­sí­te odchá­zet v polo­vi­ně roz­je­té­ho pří­bě­hu, pro­to­že jed­not­li­vé povíd­ky budou spí­še tako­vé jed­no­hub­ky.

Ohledně zápor­ných věcí musím vytknout to, že obsah, kte­rý se nachá­zí na kon­ci, nesou­hla­sí s čís­lo­vá­ním strá­nek poví­dek. Každopádně, pro mě to není nic, na čem by nějak moc zále­že­lo a na kva­li­tě kni­hy to neu­bí­rá. Na obsah se prav­dě­po­dob­ně už nikdy nepo­dí­vám, tak­že jsem s tímhle malým nega­tiv­ním detai­lem smí­ře­ná.

Více na Kritiky.cz
Bojovník (Southpaw) - 60 % Billy Hope je boxer, který je právě na výsluní své kariéry. Získal mistrovský titul a jeho ...
Jana Pallaskeová Jana Pallaskeová se narodila v Berlíně v roce 1979 a své první hlavní role získala ve filmech...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Rory Cochrane ...
The Crew Tak Ubisoft rozdává hru zdarma. Další hra po Raymanovi, Princovi Persie je automobilová hra Th...
Silné drama Nina bude uvedeno v českých kinech Po úspěšném uvedení na mezinárodních filmových festivalech ve Zlíně a v Karlových Varech...

„ ‚Láska je svě­řit se a věřit,‘ pro­hla­šo­val čas­to. Chtěl, aby se mu ženy svě­řo­va­ly, chtěl, aby mu věři­ly. Ale on sám se niko­mu nesvě­řo­val a niko­mu nevě­řil.“ (str. 125; Jakub)

Kdybych měla kni­hu cel­ko­vě zhod­no­tit, dala bych jí tak 76%. Pro mě je ta kni­ha mezi tře­mi a čtyř­mi hvěz­dič­ka­mi. Na dru­hou stra­nu si jsem jis­tá, že se ke kni­ze roz­hod­ně vrá­tím a někte­ré mé oblí­be­né povíd­ky si pře­čtu zno­va. A mys­lím, že jest­li jste typ člo­vě­ka, kte­rý rád pře­mýš­lí nad tím, co pře­če­tl, roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji tuhle kníž­ku.

„Byl už něko­lik let roz­ve­de­ný a zvol­na nabý­val dojmu, že kaž­dé zami­lo­vá­ní musí nut­ně kon­čit zkla­má­ním.“ (str. 159; Třikrát a napo­sled)

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media. Knihu zde lze také zakou­pit.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *