Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové

Teď mlč je vyda­ře­ným debu­tem Emily Elgarové
Ohodnoťte člá­nek

Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jed­not­ce inten­ziv­ní péče skon­čí mla­dá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zají­mat vrch­ní sest­ra Alice. Její nová paci­ent­ka se jí zdá pově­do­má a když odha­lí tajem­ství, kte­ré Cassie nepro­zra­di­la ani milu­jí­cí­mu man­že­lo­vi, ani rodi­ně, všech­no se změ­ní. Jedním z dal­ších paci­en­tů na oddě­le­ní je Frank. Leží uzamče­ný uvnitř své­ho těla a není scho­pen jak­ko­li komu­ni­ko­vat. Přesto však vidí i sly­ší všech­no, co se kolem něho děje a brzu pocho­pí, že Cassi hro­zí vel­ké nebez­pe­čí.

Policie Cassiin pří­pad nepře­stá­vá vyšet­řo­vat. Kdo a proč ji sra­zil? Šlo jen o pou­hú neho­du nebo o sna­hu Cassii uml­čet? Na tyhle otáz­ky nikdo nezná odpo­věď a všich­ni se mohou jen domní­vat, co se ve sku­teč­nos­ti sta­lo. Všichni kro­mě Franka. Ten vidí vše, co se na oddě­le­ní děje, a neu­nik­ne mu ani prav­da o Cassii a její neho­dě. Jenže jak tuhle prav­du sdě­lit?

Psychothriller Teď mlč, kte­rý napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Emily Elgarová, je při­rov­ná­ván k best­selle­rům Zmizelá a Dívka ve vla­ku. Tyhle při­rov­ná­ní vyzní­va­jí pochval­ně, kni­ze ovšem spíš ško­dí, pro­to­že Teď mlč je pří­běh s úpl­ně jiným námě­tem a záplet­kou než zmí­ně­né dva romá­ny. Čtenáři ale na zákla­dě při­rov­ná­ní oče­ká­va­jí něco jiné­ho, než dosta­nou, a pro­to mohou zůstat zkla­ma­ní. A to je ško­da, pro­to­že Emily Elgarová vytvo­ři­la důmy­sl­ný pří­běh s gra­du­jí­cím napě­tím a neotře­lou záplet­kou, kte­rý si čte­nář­skou pozor­nost  oprav­du zaslou­ží.

Příběh je vyprá­věn ze tří pohle­dů - z Alicina a Frankova se dozví­dá­te o dění v pří­tom­nos­ti, zatím­co čás­ti Cassie umož­ňu­jí nahléd­nout do minu­los­ti a uka­zu­jí, že Cassiin doko­na­lý život mož­ná nebyl až tako­vý doko­na­lý, jak se zdál. Všichni tři vypra­vě­či mají svou dějo­vou lin­ku pro­myš­le­nou do nejmen­ších detai­lů, kte­ré do sebe postup­ně hez­ky zapad­nou a dove­dou kni­hu k pře­kva­pi­vé­mu kon­ci. Pokud máte rádi psy­cho­thrille­ry, nenech­te se odra­dit poma­lej­ším začát­kem. Příbéh Alice, Franka, Cassii a jejich blíz­kých za pře­čte­ní roz­hod­ně sto­jí!

 

Hodnocení: 80%

 

TEĎ MLČ

Autorka: Emily Elgar

Originální název: If You Knew Her

Překlad: Helena Hartlová

Vydáno: Mladá fron­ta. 2018

Počet stran: 296

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
  • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […]
  • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *